Verkiezingen van 26 mei 2019: kan uw werknemer afwezig zijn om een ambt uit te oefenen in het kader van de verkiezingen?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Uw werknemer heeft het recht om afwezig te zijn op het werk  indien hij werd aangeduid om het ambt van voorzitter, bijzitter of secretaris te vervullen in een stembureau of een stemopnemingsbureau tijdens de verkiezingen van 26 mei 2019.

Wordt deze afwezigheid in alle gevallen vergoed?

Recht op klein verlet: voor welke functies?

Uw werknemer kan aanspraak maken op een bezoldigd omstandigheidsverlof (of klein verlet) als hij een van de volgende ambten uitoefent:

  • bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau. De afwezigheidsduur is vastgelegd op de tijd die nodig is;
  • bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming. De afwezigheidsduur is vastgelegd op de tijd die nodig is, met een maximum van 5 dagen.

Tijdens die afwezigheden wordt de arbeidsovereenkomst geschorst met behoud van loon op voorwaarde dat de betrokken werknemer vooraf zijn werkgever heeft geïnformeerd over zijn aanduiding als bijzitter en hij het verlof gebruikt heeft voor de doeleinden waarvoor het werd toegekend.
U hebt het recht om als bewijs een kopie te vragen van de aanduiding van uw werknemer in het ambt van bijzitter.
We merken op dat de werknemer om beroepsredenen kan vragen om vrijgesteld te worden van zijn ambt in het kader van de verkiezingen. In dat geval kan de werknemer die aangeduid werd als bijzitter, geen aanspraak meer maken op omstandigheidsverlof.

Wat als uw werknemer geen recht heeft op klein verlet?

Behoudens een tegenstrijdige bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer in geen geval recht op een bezoldigd omstandigheidsverlof:

  • indien hij enkel op zondag het ambt van bijzitter uitoefent en de zondag een inactiviteitsdag is voor de werknemer;
  • indien hij het ambt van bijzitter uitoefent in een stembureau dat geen hoofdbureau of een enig bureau is;
  • indien hij het ambt van bijzitter uitoefent in een stemopnemingsbureau dat geen hoofdbureau is;
  • indien hij het ambt uitoefent van voorzitter of secretaris in een bureau.

Indien hij toch afwezig wenst te blijven om een van die ambten uit te oefenen, zal hij wettelijke verlofdagen moeten opnemen. Eventueel neemt hij een dag verlof zonder wedde met het akkoord van zijn werkgever. Hij zou ook aanspraak kunnen maken op een verlofdag wegens dringende reden, althans indien de gebeurtenis in kwestie hem toelaat deze afwezigheid te nemen op basis van een contractuele bepaling of een bepaling uit het arbeidsreglement of zelfs een bepaling uit een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming.

Bronnen: Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, artikel 20, 5°; koninklijk besluit betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, [de dienstboden,] de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.