Sociale verkiezingen 2024: vrijstelling van het organiseren van verkiezingen?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 03/04/2024 - 16:16
Laatste update: 03/04/2024 - 16:19

In bepaalde gevallen moet de kiesprocedure vroeger worden stopgezet.

Een korte voorstelling van die gevallen. 

Geen enkele kandidatenlijst werd neergelegd voor geen enkele werknemerscategorie (= volledige stopzetting)

De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie.

Hetzelfde geldt wanneer alle ingediende kandidaturen ingetrokken of nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank.

Bij gebrek aan kandidaten moet de stemming niet georganiseerd worden. De werkgever neemt zelf de beslissing om de kiesprocedure stop te zetten na verloop van de termijn die voorzien is voor het indienen van de kandidatenlijsten of, in voorkomend geval, na kennisgeving van het vonnis dat alle kandidaturen zou nietig verklaren. In geval van intrekking van de kandidaturen door alle kandidaten kan de beslissing om de procedure volledig stop te zetten pas genomen worden na verloop van de termijn om kandidaten te vervangen.

Volgend op deze beslissing van de werkgever moet geen enkel stembureau samengesteld worden en moet niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven. 

De formaliteiten die de werkgever in dat geval moet vervullen (aanplakken van een bericht overeenkomstig het model vermeld in de wetgeving, verzenden van een afschrift van het bericht, enz.) worden beschreven in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Eén (of meerdere) kandidatenlijst(en) werd(en) ingediend voor minstens één werknemerscategorie; maar geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één (of meerdere) andere werknemerscategorie(ën) (gedeeltelijke stopzetting)

De kiesprocedure wordt stopgezet voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën) (maar er werd(en) één (of meerdere) kandidatenlijst(en) ingediend voor één (of meerdere) andere werknemerscategorie(ën)).

Hetzelfde geldt wanneer alle ingediende kandidaturen voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) ingetrokken of nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank (terwijl één (of meerdere) kandidatenlijst(en) werden ingediend voor één (of meerdere) andere werknemerscategorie(ën)).

De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorie(ën) waarvoor één (of meerdere) lijst(en) neergelegd werd(en).

Het stembureau dat samengesteld is voor de werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt, stelt de stopzetting van de kiesprocedure vast aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven. 

Deze vaststelling gebeurt in een proces-verbaal, overeenkomstig het model vermeld in de wetgeving, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. 

Volgend op deze vaststelling van het stembureau moet er niet overgegaan worden tot de samenstelling van een stembureau voor de betrokken categorie, noch tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven voor deze werknemerscategorie(ën).

De formaliteiten die in dat geval vervuld moeten worden (overmaken van het proces-verbaal, aanplakken van een bericht, enz.) worden beschreven in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Eén enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) met een aantal kandidaten dat gelijk is aan of lager is dan het aantal toe te kennen gewone mandaten (= gedeeltelijke stopzetting)

De kiesprocedure wordt stopgezet voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) wanneer voor de betrokken werknemerscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve kaderledenorganisatie of één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten.

Een stembureau wordt samengesteld voor de betrokken werknemerscategorie(ën). Het stembureau komt samen aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van de betrokken werknemerscategorie om de stopzetting van de kiesprocedure vast te stellen. Het stelt het proces-verbaal op, overeenkomstig het model vermeld in de wetgeving, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. 

Volgend op deze beslissing van het stembureau moet er niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.

De kandida(a)t(en) is (zijn) van rechtswege verkozen. 

Opgelet! De van rechtswege verkozen kandidaat geniet als effectief verkozene de bescherming tegen ontslag van de wet van 19 maart 1991 (wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de O.R. en in de C.P.B.W.’s alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden), zelfs indien hij de enige verkozene is en het orgaan daarom niet zal kunnen functioneren.

De formaliteiten die in dat geval vervuld moeten worden (verzenden van het proces-verbaal, aanplakken van een bericht, enz.) worden beschreven in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Opgelet! De regels voor het overhandigen/versturen van de oproepingsbrieven worden later toegelicht.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.