Sociale verkiezingen 2024: welke formaliteiten moeten worden vervuld op dag X?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 24/01/2024 - 16:28
Laatste update: 24/01/2024 - 16:31

Tijdens de procedure van de (voor)verkiezing moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld.

Hieronder geven we een kort overzicht van de formaliteiten die op dag X moeten worden vervuld.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de fasen af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die fasen zijn:

  • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
  • dag X (tussen 13 en 26 februari 2024): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
  • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
  • dag Y (tussen 13 en 26 mei 2024): verkiezingen;
  • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

Inhoud van het bericht

Op dag X (tussen 13 en 26 februari 2024) plakt de O.R. of het C.P.B.W. of, bij gebrek daaraan, de werkgever, in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming een bericht aan dat bepaalde vermeldingen bevat:

1. Datum en uurregeling van de verkiezingen

2. Adres en benaming van de technische bedrijfseenheid (de technische bedrijfseenheden) waarvoor organen (O.R. of C.P.B.W.) moeten worden opgericht

3. Aantal mandaten per orgaan (O.R. of C.P.B.W.) en per categorie (desgevallend, arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers, kaderleden)

4. Voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar ze kunnen worden geraadpleegd

De kiezerslijsten geven per categorie een overzicht van de werknemers die tewerkgesteld zijn in de onderneming en de uitzendkrachten die ter beschikking zijn gesteld bij de gebruiker die aan de kiesvoorwaarden voldoen op de dag van de verkiezingen. Aan elke werknemer van dezelfde categorie op de lijst wordt een nummer toegekend.

Herhaling! Nemen ook deel aan de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de O.R. of het C.P.B.W. bij de gebruiker, alle uitzendkrachten die:

  • 32 dagen gewerkt hebben in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker die bestaat uit meerdere juridische entiteiten
  • gedurende de 3 kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, d.w.z. gedurende de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Op verzoek van de gebruikende onderneming verstrekt het uitzendbureau haar bepaalde gegevens met betrekking tot uitzendkrachten die aan deze voorwaarden voldoen.

De kiezerslijsten vermelden ook de hoedanigheid van uitzendkracht voor de betrokken kiezers.

5. Lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd

6. Lijst van de kaderleden of plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd (in ondernemingen met ten minste 100 werknemers)

7. Data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien

8. Persoon (of dienst) die door de werkgever wordt belast met het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen

9. (desgevallend) Beslissing om langs elektronische weg te stemmen

De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen wordt genomen door de O.R., het C.P.B.W. of, bij gebrek daaraan, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging, mits specifieke voorwaarden en modaliteiten worden nageleefd.

Opgelet! Tegen bepaalde vermeldingen in het bericht dat wordt aangeplakt op dag X kan bezwaar en beroep worden ingesteld (tussen X en X + 28).

Vorm en mededeling van het bericht

Het bericht moet volgende vermelding bevatten: "Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen." Het moet alle wettelijke richtlijnen inzake het taalgebruik naleven en gedateerd zijn.

De datum op het bericht moet de datum zijn van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Hij kan niet vóór de werkelijke datum van aanplakking liggen.

Het bericht moet aangeplakt blijven in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. De aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. De inlichtingen worden meegedeeld op een document overeenkomstig het model dat vermeld wordt in de wetgeving. Bij gebrek aan een O.R. of C.P.B.W. wordt een afschrift van dit bericht overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging.

Deze inlichtingen worden op elektronische wijze meegedeeld via de webapplicatie die speciaal daarvoor is voorzien op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bij gebrek daaraan wordt een afschrift van het aangeplakte bericht onmiddellijk naar de zetel van de interprofessionele werknemersorganisaties en (indien een O.R. moet worden opgericht) de representatieve kaderledenorganisaties verzonden. De lijsten van het leidinggevend personeel en van de werknemers die een kaderfunctie uitoefenen worden bij deze verzendingen gevoegd. De kiezerslijsten worden enkel gevoegd bij ontstentenis van een O.R., C.P.B.W. of van een vakbondsafvaardiging waarin alle representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Op de datum van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingen aankondigt, worden de voorlopig opgemaakte kiezerslijsten ter beschikking gesteld van de werknemers op een voor hen toegankelijke plaats in de onderneming. Dit kan door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

De werknemers kunnen bij hun vertegenwoordigers de documenten raadplegen met de verschillende berichten die de werkgever aan hen moet bezorgen en tijdens de verkiezingsprocedure in de onderneming moet aanplakken.

Opgelet! De formaliteiten die vervuld moeten worden vanaf dag X + 35 komen later aan bod.

Heb je advies of ondersteuning op maat nodig voor je sociale verkiezingen? Neem dan zeker contact met ons op via esv2024@partena.be.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.