Barema's van de zelfstandigen

Raadpleeg:

Raadpleeg de meest recente barema's van de sociale uitkeringen:

Raadpleeg de meest recente barema's van de vennootschapsbijdrage:

Pensioenen

Bedragen op 01/05/2024                                                                                

  Minimumpensioen / Volledige loopbaan
Rustpensioen als gezin € 26.591,83
Rustpensioen als alleenstaande € 21.280,16
Overlevingspensioen  
   - minimum € 20.995,77
   - overgangsuitkering € 20.995,77

  

Toegelaten beroepsactiviteiten uit hoofde van gepensioneerden-begrenzing (1) (2)

Baremas van de zelfstandigen

1) Indien de beroepsinkomsten deze bedragen overschrijden, wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar geschorst naar rato van het percentage van overschrijding van deze bedragen.
2) Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en de nieuwe bedragen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
3) Vanaf het inkomstenjaar 2015 bestaat er geen inkomensgrens meer voor de gerechtigde op een rustpensioen vanaf 1 januari van het jaar waarin deze 65 jaar wordt, of voor de gerechtigde op een vervroegd rustpensioen vóór 1 januari van het jaar waarin deze 65 jaar wordt en die op de ingangsdatum van zijn eerste rustpensioen een persoonlijke beroepsloopbaan van minstens 45 kalenderjaren bewijst, ofwel uitsluitend in de regeling van de zelfstandigen, ofwel globaal in die regeling, in die van de werknemers, in die van de openbare sector en in iedere buitenlandse regeling waarop de Europese verordeningen betreffende de sociale zekerheid of een met België afgesloten overeenkomst betreffende de sociale zekerheid van toepassing is.
4) Enkel van toepassing op de echtgenoot van de gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag.  

Uitkeringen door arbeidsongeschiktheid

Bedragen op 01/05/2024          

Per dag Eerste jaar* Na 1 jaar  
    zonder gelijkstelling met gelijkstelling
met gezinslast € 77,95 € 77,95 € 77,95
alleenstaand € 61,77 € 61,77 € 61,77
samenwonend € 47,38 € 47,38 € 52,97

*De periodes van arbeidsongeschiktheid van minder dan acht dagen worden niet vergoed.

Jaarlijkse inhaalpremie voor langdurig invaliden

Bedragen op 01/05/2024

Jaarlijkse bedrag (betaalbaar in mei) € 335,99

Tegemoetkoming voor hulp aan derden

Bedragen op 01/05/2024

Tegemoetkoming voor hulp aan derden € 28,81

Moederschapsuitkering

Bedragen op 01/05/2024

Per week  
Voltijdse moederschapsrust  
   - de eerste 4 weken € 872,87
   - vanaf de vijfde week € 798,37
Deeltijdse moederschapsrust  
   - de eerste 4 weken € 436,44
   - vanaf de vijfde week € 399,18

De betaling is gespreid in geval van gespreide opname van de facultatieve nabevallingsrust.

Vaderschaps- en geboorte-uitkering

Bedrag op 01/05/2024 

   
Volledige dag onderbreking (per dag) € 101,50
Halve dag onderbreking (per dag) € 50,75
Geboortehulp (eenmalig) € 135

Adoptie-uitkering

Bedragen op 01/05/2024

Per week  
Adoptie-uitkering € 609,02

Uitkering voor pleegouderverlof

Bedrag op 01/05/2024

Per week  
Uitkering pleegouderverlof € 609,02

Rouwuitkering

Bedrag op 01/05/2024

Per dag  
Uitkering rouwverlof € 101,50

Uitkering mantelzorg

Bedragen op 01/05/2024

Volledige maandelijkse onderbreking € 1.606,15
Maandelijkse onderbreking van minstens 50% € 803,08

Uitkering overbruggingsrecht

Bedragen op 01/05/2024

Volledige maand  
Zonder gezinslast € 1.606,15
Met gezinslast € 2.007,06
Onvolledige maand - Aantal dagen Zonder gezinslast Met gezinslast
Minder dan 7 dagen € 0  € 0 
Tussen 7 en 13 dagen € 401,54 € 501,77
Tussen 14 en 20 dagen € 803,08 € 1.003,53
Tussen 21 en 27 dagen € 1.204,61 € 1.505,30
28 dagen of meer € 1.606,15 € 2.007,06
Degressieve vermindering Zonder gezinslast Met gezinslast
Eerst maand € 1.204,61 € 1.505,30
Tweede maand € 803,08 € 1.003,53
Derde maand € 401,54 € 501,77
Vanaf vierde maand € 0 € 0

Vennootschapsbijdrage: jaarlijkse bijdrage        

Jaar 2024  
Indien het balanstotaal van het jaar 2022 < € 831.990,83 € 387,34
Indien het balanstotaal van het jaar 2022 > € 831.990,83 € 967,52

Gerelateerde artikels