Sociale verkiezingen 2024: stemming, afsluiting van het proces-verbaal, aanplakking

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 26/04/2024 - 07:34
Laatste update: 26/04/2024 - 07:34

Op de dag van de verkiezingen (dag Y) vinden meerdere verrichtingen plaats en vanaf dag Y + 1  moeten verschillende formaliteiten vervuld worden.

Een korte voorstelling hiervan.

Stemprocedures

De voorzitter van het stembureau overhandigt één (of meerdere) stembiljet(ten) aan de kiezer die zich aanbiedt met zijn oproeping op de dag van de verkiezingen (dag Y, tussen 13 en 26 mei 2024).

De kiezer mag niet meer stemmen uitbrengen dan er gewone mandaten te begeven zijn. Hij kan op twee verschillende manieren stemmen:

  • ofwel ten gunste van één enkele lijst en bovenaan de lijst (= vakje bovenaan);
  • ofwel ten gunste van één enkele lijst, maar met naamstemmen, naast de naam van de kandidaten.

'Bontstemmen' (de mogelijkheid om te stemmen voor kandidaten op verschillende lijsten) is niet toegelaten. Die wijze van stemmen leidt tot een ongeldige stem.

Sluiting van de stemming en stemopneming

Het stembureau gaat over tot de stemopneming. Die moet afzonderlijk plaatsvinden voor elke categorie kandidaten die gekozen moet worden.

De stembiljetten worden daarna gerangschikt in de volgende categorieën: 

De leden van het bureau tellen ook het aantal naamstemmen dat elke kandidaat heeft bekomen.

Het proces-verbaal van de verkiezingen wordt aangevuld.

Verdeling van de mandaten - aanwijzing van de gekozenen - rangschikking van de niet verkozen kandidaten

Het stembureau verdeelt de mandaten en wijst de gewone en plaatsvervangende gekozenen aan onmiddellijk na de sluiting van de opnemingsverrichtingen.

De verrichtingen (die afzonderlijk moeten plaatsvinden voor elke te verkiezen categorie van werknemers) gebeuren in meerdere fasen (die beschreven staan in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen):

Afsluiting van het proces-verbaal

De uitslag van de algemene telling van de stemmen, de namen van de gewone en plaatsvervangende verkozen kandidaten en de rangschikking van de niet-verkozen kandidaten worden opgetekend in het proces-verbaal.

Mededeling en bewaren van bepaalde documenten

De voorzitter van het bureau zendt onmiddellijk, voor de ondernemingsraad (O.R.) of het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.), de processen-verbaal naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, naar de werkgever en naar de betrokken representatieve werknemersorganisaties en de betrokken representatieve kaderledenorganisaties.

De werkgever moet de documenten bewaren die voor de verkiezing hebben gediend.

Aanplakking van bepaalde informatie

Uiterlijk 2 dagen na de sluiting van de kiesverrichtingen (d.w.z. op Y + 2, tussen 15 en 28 mei 2024) wordt door de werkgever op dezelfde plaatsen waar het bericht met de datum van de verkiezingen hing, een bericht aangeplakt met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de O.R. of het C.P.B.W. 

Bij gebrek aan aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, wordt het bericht met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de raad of het comité aangeplakt op de plaats waar het zou zijn aangeplakt geweest indien het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt niet op elektronische wijze was ter beschikking gesteld.

Het bericht moet aangeplakt blijven tot de vierentachtigste dag die volgt op de aanplakking ervan (d.w.z. tot Y + 86, tussen 7 en 20 augustus 2024).

Opmerking - De berichten waarin met name de datum van de verkiezingen, de kandidatenlijsten, de lijsten met de leden van de stembureaus, de verdeling van de kiezers, de overhandiging van de oproepingsbrieven worden aangekondigd, moeten ook aangeplakt blijven tot de vijftiende dag na de aanplakking van de verkiezingsresultaten (dus tot Y + 17, tussen 30 mei en 12 juni 2024). 

Opgelet! De mogelijkheden tot beroep tegen de uitslag van de verkiezingen en de nadere regels voor de eerste vergadering van de O.R. en het C.P.B.W. worden later toegelicht.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.