Sociale verkiezingen 2024: kandidatenlijsten

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 04/03/2024 - 17:17
Laatste update: 04/03/2024 - 17:32

Tijdens de verkiezingsprocedure moeten er meerdere formaliteiten vervuld worden waaronder het aanplakken van de kandidatenlijsten. 

Hieronder volgt een korte bespreking van de formaliteiten die vervuld moeten worden vanaf de dag waarop de kandidatenlijsten worden voorgedragen.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de fasen af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die fasen zijn:

 • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
 • dag X (tussen 13 en 26 februari 2024): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
 • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
 • dag Y (tussen 13 en 26 mei 2024): verkiezingen;
 • na dag Y: de mogelijkheid om beroep in te stellen en de eerste vergadering van de ondernemingsraad (O.R.) en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.).

De procedure duurt 150 dagen.

(Uiterlijk) op dag X + 35: voordracht van de kandidaten 

Uiterlijk op dag X + 35 (tussen 19 maart en 1 april 2024) dragen de interprofessionele werknemersorganisaties (of hun volmachthouders), de representatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden de kandidatenlijsten voor aan de werkgever. De indiening van de kandidatenlijsten kan gebeuren:

 • hetzij door verzending of overhandiging van papieren lijsten;
 • hetzij elektronisch via de webapplicatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (behoudens uitzondering). 

Wanneer de representatieve werknemersorganisatie of de representatieve organisatie van kaderleden een bepaalde wijze van voordracht van kandidaten in een bepaalde onderneming heeft gekozen, is zij ertoe gehouden deze wijze aan te houden voor alle verdere handelingen die betrekking hebben op de voordracht van kandidaten (met inbegrip van de aanpassing van de lijst of de vervanging van één of meer voorgedragen kandidaten). 

Op de lijsten mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er gewone en plaatsvervangende mandaten toegekend kunnen worden. Eenzelfde kandidaat mag niet op meer dan één kandidatenlijst worden voorgedragen.

Opgelet!

 • Om als afgevaardigde van het personeel in de O.R./het C.P.B.W. verkiesbaar te zijn, moeten de werknemers op de datum van de verkiezingen aan specifieke voorwaarden (leeftijd, anciënniteit, onverenigbaarheid, enz.) voldoen. 
 • De werknemer die werd ontslagen in strijd met de bepalingen van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de O.R.'s en in de C.P.B.W.'s alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, mag als kandidaat worden voorgedragen. 

(Uiterlijk) op dag X + 40: aanplakking van de kandidatenlijsten

Uiterlijk op dag X + 40 (tussen 24 maart en 6 april 2024) moet de werkgever of zijn afgevaardigde een bericht aanplakken met vermelding van de namen van de kandidaten per werknemerscategorie. Dat bericht wordt op dezelfde plaatsen aangeplakt als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. 

De aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Tussen dag X + 40 en dag X + 61: klachten en beroep

Tegen de voordracht van kandidaten kan klacht worden ingediend en kan beroep worden ingesteld (bij de arbeidsrechtbank) tussen dag X + 40 (tussen 24 maart en 6 april 2024) en dag X + 61 (tussen 14 en 27 april 2024).

Op dag X + 76 (uiterlijk): laatste wijzigingen

Tot de veertiende dag voor de dag van de verkiezing (tot X + 76, tussen 29 april en 12 mei 2024) kunnen de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve organisaties van kaderleden of de kaderleden die een lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever:

 • in bepaalde gevallen een kandidaat vervangen die voorkomt op de (eventueel gewijzigde) lijsten die uiterlijk op X + 56 aangeplakt werden of elektronisch aan de werknemers ter beschikking gesteld werden;
 • een kandidaat vervangen die geschrapt werd van de lijsten die uiterlijk op X + 56 aangeplakt werden of elektronisch aan de werknemers ter beschikking gesteld werden ingevolge een intrekking van de kandidatuur binnen de voorgeschreven termijn.

Op dag X + 77: afsluiting van de kandidatenlijsten 

Op dag X + 77 (dus op Y - 13, tussen 30 april en 13 mei 2024) worden de kandidatenlijsten afgesloten. 

De al dan niet gewijzigde kandidatenlijsten worden door de werkgever in definitieve vorm aangeplakt, op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Dit uithangen mag worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. 

Opgelet! De oprichting van de kiescolleges en de samenstelling van de stembureaus komen later aan bod.

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.