Sociale verkiezingen 2020: wetsvoorstel neergelegd in de Kamer

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Midden februari werd een wetsvoorstel over de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 neergelegd in de Kamer (doc. 54 3546/001) naar aanleiding van het advies nr. 2.103 van de Nationale Arbeidsraad.

Even ter herinnering: ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) met gemiddeld ten minste 50 en ten minste 100 werknemers moeten sociale verkiezingen organiseren. Ondernemingen met minstens 50 werknemers verkiezen werknemersvertegenwoordigers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk. Ondernemingen met ten minste 100 werknemers verkiezen werknemersvertegenwoordigers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (OR).

Dit wetsvoorstel bepaalt met name:

  • de periode waarin de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden (van 11 mei tot zondag 24 mei 2020);
  • de referentieperiode voor de berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming, zijnde van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019;
  • de referentieperiode voor de berekening van het aantal uitzendkrachten die ter beschikking werden gesteld van de (gebruikende) onderneming, van 1 april 2019 tot 30 juni 2019;
  • de modernisering van enkele procedurestappen (elektronische mededeling van gegevens, enz.);
  • een verkorting van de duur dat de kiesresultaten en de samenstelling van de OR/CPBW moet worden aangeplakt;
  • de verplichting voor de werkgever om na elke sociale verkiezing aan de OR, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging een overzicht te bezorgen met betrekking tot de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kandidaten die voorkwamen op de definitieve lijsten en de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke verkozenen die zetelen in de OR en het CPBW. 

De tekst zal gepubliceerd worden nadat hij door de Kamer is goedgekeurd.

Wordt dus vervolgd…

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (doc. 54 3546/001).

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.