Sociale verkiezingen 2020: van dag X – 35 tot dag X

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen worden gehouden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020.

Tijdens de procedure van de (voor)verkiezing moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld.

De formaliteiten die vervuld moeten worden tussen dag X - 35 en dag X  kunnen als volgt worden samengevat.

Herinnering! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

 • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode die loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019;
 • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode die loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

(Voor)verkiezingsprocedure: kalender

Tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee sleuteldagen: dag X en dag Y.

De dagen X en Y bakenen de fasen af die gedurende de procedure doorlopen moeten worden. Die fasen zijn:

 • van dag X - 60 tot dag X: voorbereiding van de procedure (= voorverkiezingsprocedure);
 • dag X (tussen 11 en 24 februari 2020): aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt;
 • van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure (= verkiezingsprocedure);
 • dag Y (tussen 11 en 24 mei 2020): verkiezingen;
 • na dag Y: de mogelijkheid van beroep en de eerste vergadering van de O.R. en/of van het C.P.B.W.

De procedure duurt 150 dagen.

(Uiterlijk) op dag X - 35: beslissingen van de werkgever

Uiterlijk op dag X - 35 (tussen 7 en 20 januari 2020) en na raadpleging van  de O.R., het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging (V.A.) deelt de werkgever schriftelijk het volgende mee:

 • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving;
 • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing over de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen;
 • aan de O.R. en het C.P.B.W. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende de functies van het leidinggevend personeel en, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
 • (desgevallend) aan de O.R. of, bij gebrek hieraan, aan de V.A. zijn beslissing betreffende de kaderfuncties en, bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.
  In alle gevallen, zelfs wanneer er geen O.R. of C.P.B.W. is of bij gebrek aan een V.A., worden deze inlichtingen meegedeeld op een document overeenkomstig het model opgenomen in de wetgeving. Dit naar behoren ingevulde document wordt aangeplakt in de diverse secties en afdelingen van de onderneming. Dit uithangen mag worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

De inlichtingen worden op elektronische wijze meegedeeld via de webapplicatie die speciaal daarvoor is voorzien op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bij gebrek daaraan wordt een afschrift van het aangeplakte bericht onmiddellijk naar de zetel van de interprofessionele werknemersorganisaties en (indien een O.R. moet worden opgericht) de representatieve kaderledenorganisaties verzonden.

Op dag X – 28 (uiterlijk): beroep bij de arbeidsrechtbank

De werknemers en de betrokken representatieve werknemersorganisaties en (als een O.R. moet worden opgericht) de betrokken representatieve organisaties van kaderleden kunnen uiterlijk op dag  X - 28 (tussen 14 en 27 januari 2020) bij de arbeidsrechtbank beroep instellen tegen de beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van een beslissing van de werkgever.

De rechtbank doet een uitspraak binnen 23 dagen na de dag van ontvangst van het beroep.

Opgelet! De formaliteiten die op dag X moeten worden vervuld, worden later toegelicht.

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.