Sociale verkiezingen 2016: vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode van 9 mei tot 22 mei 2016.
In bepaalde gevallen moet de kiesprocedure vroeger worden stopgezet.

Die gevallen worden hieronder beknopt beschreven.

Herhaling! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden met het oog op de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers:

  • in een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015;
  • in een ondernemingsraad (O.R.) in alle ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers in dienst hadden in de vier kwartalen van 2015.

Geen enkele kandidatenlijst werd neergelegd voor geen enkele werknemerscategorie (= volledige stopzetting)

De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie.

Hetzelfde geldt wanneer alle ingediende kandidaturen ingetrokken of nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank.

Bij gebrek aan kandidaten moet de stemming niet georganiseerd worden. De werkgever neemt zelf de beslissing om de kiesprocedure stop te zetten na verloop van de termijn die voorzien is voor het indienen van de kandidatenlijsten of, in voorkomend geval, na kennisgeving van het vonnis dat alle kandidaturen zou nietig verklaren. In geval van intrekking van de kandidaturen door alle kandidaten kan de beslissing om de procedure volledig stop te zetten pas genomen worden na verloop van de termijn om kandidaten te vervangen.

Volgend op deze beslissing van de werkgever moet geen enkel stembureau samengesteld worden en moet niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.

De formaliteiten die de werkgever in dat geval moet vervullen (aanplakken van een bericht, verzenden van een afschrift van het bericht, enz.) worden beschreven in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Eén (of meerdere) kandidatenlijst(en) werd(en) ingediend voor minstens één werknemerscategorie; maar geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één (of meerdere) andere werknemerscategorie(ën) (gedeeltelijke stopzetting)

De kiesprocedure wordt stopgezet voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën) (maar er werd(en) één (of meerdere) kandidatenlijst(en) ingediend voor één (of meerdere) andere werknemerscategorie(ën)).

Hetzelfde geldt wanneer alle ingediende kandidaturen voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) ingetrokken of nietig verklaard werden door de arbeidsrechtbank (terwijl één (of meerdere) kandidatenlijst(en) werden ingediend voor één (of meerdere) andere werknemerscategorie(ën)).

De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorie(ën) waarvoor één (of meerdere) lijst(en) neergelegd werd(en).

Het stembureau dat samengesteld is voor de werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt, stelt de stopzetting van de kiesprocedure vast aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.

Deze vaststelling gebeurt in een proces-verbaal, overeenkomstig het model dat beschikbaar is op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden.

Volgend op deze vaststelling van het stembureau moet er niet overgegaan worden tot de samenstelling van een stembureau voor de betrokken categorie, noch tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven voor deze werknemerscategorie(ën).

De formaliteiten die in dat geval vervuld moeten worden (overmaken van het proces-verbaal, aanplakken van een bericht, enz.) worden beschreven in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Eén enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) met een aantal kandidaten dat gelijk is aan of lager is dan het aantal toe te kennen gewone mandaten (= gedeeltelijke stopzetting)

De kiesprocedure wordt stopgezet voor één (of meerdere) werknemerscategorie(ën) wanneer voor de betrokken werknemerscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve kaderledenorganisatie of één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten.

Een stembureau wordt samengesteld voor de betrokken werknemerscategorie(ën). Het stembureau komt samen aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van de betrokken werknemerscategorie om de stopzetting van de kiesprocedure vast te stellen. Het stelt het proces-verbaal op, overeenkomstig het model dat beschikbaar is op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg , met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden.

Volgend op deze beslissing van het stembureau moet er niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.

De kandida(a)t(en) is (zijn) van rechtswege verkozen.

Opgelet! De van rechtswege verkozen kandidaat geniet als effectief verkozene de bescherming tegen ontslag van de wet van 19 maart 1991 (wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de O.R. en in de C.P.B.W.’s alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden), zelfs indien hij de enige verkozene is en het orgaan daarom niet zal kunnen functioneren.

De formaliteiten die in dat geval vervuld moeten worden (verzenden van het proces-verbaal, aanplakken van een bericht, enz.) worden beschreven in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Opgelet! De regels voor het overhandigen/versturen van de oproepingsbrieven worden later toegelicht.

Volg onze blog over de sociale verkiezingen.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

Auteur: Catherine Mairy

12/04/2016