In welke gevallen heeft de werknemer recht op tijdelijke werkloosheid corona om voor zijn kind te zorgen?

Auteur: Partena Professional (HR-service Provider)
Leestijd: 5min

School gesloten, in quarantaine, afstandsonderwijs, ... Al deze situaties kunnen de werknemer ertoe dwingen om afwezig te blijven van het werk om voor zijn kind te zorgen. Voor deze afwezigheid kan de werknemer in principe tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens overmacht corona genieten. Maar in welke situaties is dit precies mogelijk? Zijn er beperkingen? En welke formaliteiten moeten worden vervuld? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, vertelt ons alles over de reglementering die van toepassing is.

In welke situaties mag de werknemer afwezig blijven en heeft hij recht op tijdelijke werkloosheid corona om voor zijn kind te zorgen?

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk en zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona genieten wanneer een minderjarig kind, dat met hem samenwoont, niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school mag omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school gesloten is vanwege een maatregel die de verspreiding van het coronavirus moet beperken, wanneer een minderjarig kind verplicht is om de lessen van op afstand te volgen of wanneer hij om een andere reden in quarantaine of isolatie moet worden geplaatst. Dit geldt ook wanneer de werknemer een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een opvangcentrum voor personen met een handicap kan gaan of de intra- of extramurale dienst of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen tijdelijk onderbroken is omwille van een maatregel die de verspreiding van het coronavirus moet beperken.

Wat zijn de verplichtingen van de werknemer?

‘De werknemer die gebruik wil maken van dit recht moet zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Hij moet u ook onmiddellijk en naargelang het geval een van de volgende documenten invullen en bezorgen. In geval van sluiting van de instelling (kinderdagverblijf, school, klas of opvangcentrum) of afstandsonderwijs moet hij het attest ‘Opvang kind sluiting corona’ bezorgen. Als het kind in quarantaine wordt geplaatst, moet hij het attest ‘Opvang kind quarantaine corona’ aan zijn werkgever bezorgen. Bij dit attest moet een geneeskundig getuigschrift gevoegd zijn dat de quarantaine of isolatie van het kind bevestigt of een aanbeveling tot quarantaine of isolatie van het kind, afgeleverd door een bevoegde instantie. De werknemer behoudt het recht op afwezigheid gedurende de volledige periode die door het attest is gedekt,’ zegt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Kunnen beide ouders afwezig blijven om voor hun kind te zorgen?

‘Nee, tijdens eenzelfde periode kan slechts één persoon dit recht uitoefenen voor hetzelfde kind. Meer bepaald wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor eenzelfde periode slechts door één van beiden worden uitgeoefend. Ook in een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht alleen gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting van de instelling of van quarantaine van het kind effectief samenwoont met het kind,’ gaat Catherine Legardien verder.

Wat gebeurt er als het kind in quarantaine moet worden geplaatst omdat het terugkeert uit een land in een rode zone?

‘De RVA voorziet uitdrukkelijk dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind niet mogelijk als het kind in quarantaine moet na terugkeer van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was,’ zegt Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional. 

En wat met de krokusvakantie?

‘Tijdens de krokusvakantie zal er uiteraard geen beroep kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid corona. Als de werknemer vrijaf wil nemen om voor zijn kind te zorgen, neemt hij in overleg met zijn werkgever vakantiedagen of inhaalrustdagen op. De RVA bepaalt wel uitdrukkelijk dat wanneer de overheid zou beslissen om de krokusvakantie te verlengen (zoals het geval was voor de herfstvakantie), de werknemer die afwezig blijft van het werk om voor zijn kind te zorgen gedurende deze verlenging wel tijdelijke werkloosheid corona zal kunnen genieten,’ verduidelijkt Catherine Legardien. 

Wat is het bedrag van de tijdelijkewerkloosheidsuitkering corona?
 

‘Voor de afwezigheidsdagen krijgt de werknemer van de RVA een tijdelijkewerkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70 % van het begrensde loon (€ 2.754,76 per maand) vermeerderd met € 5,63 per dag. ‘Hou er wel rekening mee dat de RVA controles kan uitvoeren. De werkgever moet dus het bewijsstuk dat zijn werknemer hem heeft overhandigd bewaren (naargelang het geval, het attest ‘Opvang kind sluiting corona’ of het attest ‘Opvang kind quarantaine’). De kans bestaat namelijk dat hij dit zal moeten voorleggen aan de diensten van de RVA wanneer zij een controle uitvoeren,’ besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels