Werknemers in quarantaine: welke vergoeding?

Auteur: Legal Expert (Catherine Legardien)
Datum:

Als u vanaf 1 september 2020 geen gebruik meer kunt maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’, zullen uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens ‘klassieke’ overmacht kunnen genieten. Een woordje uitleg daarbij.

Werknemers in quarantaine: principes

Als een van uw werknemers in quarantaine is geplaatst, moet hij u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als u hem daar om vraagt, moet hij u ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen.

Ter herinnering, het quarantainegetuigschrift wordt door de behandelende geneesheer afgeleverd aan de werknemer die, aangezien hij in quarantaine is geplaatst, wel geschikt is om te werken maar zich niet mag verplaatsen om naar het werk te gaan (zie onze Infoflash “Coronavirus: het ‘quarantainegetuigschrift’ is officieel”).

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw werknemer terugkeert uit een risicogebied (zie onze Infoflash "Werknemers die terugkeren uit risicogebied: wat te doen?).

Arbeidsovereenkomst en vergoeding

Als uw werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk kan uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van u blijven ontvangen.

Als uw werknemer daarentegen zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, dan wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij zal dus, in principe, aanspraak kunnen maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht van de RVA indien hij een quarantainegetuigschrift van zijn geneesheer kan voorleggen.

Tot 31 augustus 2020 kon u gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure (die alleen voorziet in een ASR scenario 5) van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ voor uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst.

Vanaf 1 september 2020 kunt u alleen nog een beroep doen op de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ voor uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst als u voldoet aan de voorwaarden om ervan gebruik te kunnen maken[1].

Als u niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’, zult u voor uw werknemers die in quarantaine zijn geplaatst de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens (klassieke) overmacht moeten volgen. U zult dan alle formaliteiten moeten vervullen die nodig zijn voor dit type van werkloosheid, namelijk:

  • zo snel mogelijk de reden (‘andere redenen’) aan de RVA meedelen via de elektronische applicatie die beschikbaar is op de website www.socialsecurity.be (rubriek Onderneming >> Onlinediensten >> Tijdelijke werkloosheid) en de stukken indienen waaruit de overmacht blijkt,
  • bij het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid een ‘ASR scenario 2’ doen via de website www.socialsecurity.be (rubriek >> Onderneming >> Onlinediensten >> ASR – Aangifte sociale risico's >> ASR per sector >> Werkloosheid >> Scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’),
  • op de 1e effectieve werkloosheidsdag van de maand het controleformulier C3.2A aan uw werknemer afleveren,
  • op het einde van elke kalendermaand een ‘ASR scenario 5’ doen via de website www.socialsecurity.be (rubriek >> Onderneming >> Onlinediensten >> ASR – aangifte sociale risico’s >> ASR per sector >> Werkloosheid >> Scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte’ >> Scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid’).

Er werden trouwens specifieke maatregelen genomen voor gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector die in quarantaine zijn geplaatst. Zie hiervoor onze Infoflash "Extra’s in land- en tuinbouw: uitkeringen bij quarantaine".

Bron: FAQ RVA.

 


[1] Ter herinnering, na 31 augustus 2020 kunt u nog steeds een beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’. Dit kan echter alleen als u een onderneming bent die uitzonderlijk hard getroffen werd door de coronacrisis, d.w.z. een onderneming die in het 2e kwartaal van 2020 een bepaald aantal dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ of om economische redenen voor de werknemers (totaal van arbeiders en bedienden) heeft gekend ten belope van minstens 20 % van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (zie onze Infoflash "Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid na 31 augustus").

Er is ook voorzien dat werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming die behoort tot een sector die bijzonder zwaar getroffen is door de coronacrisis, na 31 augustus 2020 nog steeds een uitkering kunnen genieten in het kader van de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘COVID-19’ (voor de lijst van de sectoren, zie onze Infoflash "Corona-werkloosheid voor zwaar getroffen sectoren").

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.