Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: minimumrechten voor de werknemer

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 04/11/2022 - 10:57
Laatste update: 04/11/2022 - 10:59

De Europese richtlijn (EU) 2019/1152 heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door met name transparantere en beter voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen.

Ze wordt in Belgisch recht omgezet door de wet van 7 oktober 2022.

Deze wet voorziet in:

  • de verplichting, voor de werkgever, om de werknemer bepaalde informatie over zijn arbeidsvoorwaarden te verstrekken;
  • een reeks minimumrechten voor de werknemer; een samenvatting ervan staat hieronder;
  • bescherming tegen nadelige behandeling en ontslag; dit komt aan bod in een volgende Infoflash.

Meerdere banen

Behoudens een wettelijke afwijking kan de werkgever het volgende niet doen:

  • een werknemer verbieden om buiten zijn werkrooster te werken voor een (of meerdere) andere werkgever(s);
  • of hem om die reden aan een nadelige behandeling onderwerpen.

Verplichte opleidingen

De werkgever moet kosteloos aan de werknemer de opleidingen aanbieden:

  • die hij in toepassing van een wettelijke regeling of een collectieve arbeidsovereenkomst moet verstrekken;
  • en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk waarvoor de werknemer aangeworven is.

Deze opleidingen kunnen niet het voorwerp uitmaken van een scholingsbeding.

De tijd gedurende welke de werknemer dit soort opleiding volgt, wordt als arbeidstijd beschouwd; de opleidingen vinden plaats tijdens de werkuren, tenzij de werkgever kan aantonen dat het organiseren ervan onmogelijk is op dat tijdstip.

Variabel deeltijds werkrooster

Weigering van de werknemer om een prestatie te verrichten

Een deeltijdse werknemer tewerkgesteld in het kader van een variabel werkrooster kan weigeren om een prestatie te verrichten wanneer deze prestatie niet kadert:

  • binnen een werkrooster dat hem binnen de vereiste termijn ter kennis werd gebracht en/of;
  • binnen de dagen van de week waarop en in het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties vastgesteld kunnen worden.

De werknemer mag wegens deze weigering niet nadelig behandeld worden.

Laattijdige afgelasting van een prestatie door de werkgever

Als de werkgever laattijdig (behalve in geval van overmacht) een prestatie annuleert die voorzien was in het variabele werkrooster dat opgenomen was in het bericht dat meegedeeld werd aan de deeltijds tewerkgestelde werknemer, moet hij de prestatie betalen alsof ze verricht was.

Flexi-jobwerknemer

Een deeltijdse flexi-jobwerknemer tewerkgesteld in het kader van een variabel werkrooster moet vooraf in kennis worden gesteld van zijn werkrooster volgens dezelfde modaliteiten als voor een ‘gewone’ werknemer.

Inwerkingtreding

De hierboven beschreven minimumrechten treden in werking op 10 november 2022.

De bescherming tegen nadelige behandeling en ontslag komt aan bod in een volgende Infoflash.

Bron: wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, B.S. 31.10.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.