Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht door het conflict tussen Rusland en Oekraïne

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 10/05/2022 - 10:02
Laatste update: 10/05/2022 - 11:29

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ook in ons land economische gevolgen.

Daarom heeft de federale regering een tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ingesteld voor zelfstandigen die rechtstreeks worden getroffen door dit conflict.

Deze maatregel is van toepassing van 1 april tot en met 30 juni 2022.

Wat zijn de voorwaarden?

Om van deze tijdelijke crisismaatregel te kunnen genieten, moet u opeenvolgend aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

1.U moet een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 40%

Hiervoor moet het omzetcijfer van de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarop de aanvraag van een financiële uitkering betrekking heeft, vergeleken worden met dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019.

Uw aanvraag moet gestaafd worden met bewijsstukken die het omzetverlies aantonen.

Bovendien moet u een duidelijk en rechtstreeks oorzakelijk verband aantonen tussen het omzetverlies en het conflict tussen Rusland en Oekraïne :

- totaal/aanzienlijk) tekort aan grondstoffen of onderbrekingen in de toeleveringsketen door de sancties/een opgelegd handelsembargo;

- het verlies (van een aanzienlijk deel) van afzetgebieden (op de markt);

- een zakenrelatie hebben die rechtstreeks getroffen wordt door de sancties/opgelegde handelsembargo’s.

Opgelet! Prijsstijgingen van energie, brandstoffen, grondstoffen, voedingsmiddelen, enz. komen niet in aanmerking om te genieten van de nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Dit zijn neutrale elementen die buiten beschouwing moeten gelaten worden en die in geen geval kunnen leiden tot een positieve beslissing tot toekenning van de uitkering.

2. De bijdragen moeten effectief betaald zijn om te kunnen genieten van deze maatregel:

  • U bent maximum 12 kwartalen (= 3 jaar) zelfstandige?  In dit geval moet u voor minstens 2 kwartalen effectief uw voorlopige wettelijke bijdragen betaald hebben
  • U bent al meer dan 12 kwartalen (= 3 jaar) zelfstandige? In dat geval moet u de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben voor minstens 4 van de 16 kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Dit betekent dat de vrijgestelde of gelijkgestelde sociale bijdragen niet in aanmerking komen.

3. U mag in dezelfde kalendermaand niet genieten van de financiële uitkering van het 3e luik van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in het kader van de crisis COVID-19 of in het kader van het klassieke overbruggingsrecht.

Wie heeft hier recht op?

Volledige maandelijkse financiële uitkering:

  • Zelfstandigen in hoofdberoep en primostarters;
  • Meewerkende partners met maxistatuut;
  • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder van een pensioen te genieten) die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3 wettelijk voorlopige bijdragen betalen die minstens evenwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van minstens 751,25 euro per kwartaal, zonder beheersbijdragen).

Gedeeltelijke maandelijkse financiële uitkering:

  • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.329,22 en 14.658,44 euro;
  • Zelfstandigen die genieten van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.329,22 en 7.678,68 euro;
  • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 7.329,22 euro.

Welke modaliteiten zijn van toepassing?

Voor de principes van het cumulatieplafond, het tijdstip van betaling, de afwezigheid van het luik “behoud sociale rechten” en de indieningstermijnen van de aanvraag moet naar analogie verwezen worden naar het hetgeen werd opgesteld in het kader van het 2e luik (omzetverlies) van de tijdelijke maatregelen overbruggingsrecht in het kader van de crisis COVID-19.

Hoe kan u de aanvraag indienen?

De aanvragen voor de maand april 2022 tot en met juni 2022, moeten ten laatste ingediend worden tegen 31 december 2022.

Download onze formulieren via deze link

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.