Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: Wat in 2021?

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 12min
Publicatiedatum: 18/12/2020 - 17:11
Laatste update: 30/09/2021 - 17:04

Gebruik ons online formulier om je aanvraag in te dienen voor 2021

Ontdek het hier

UPDATE 30/09/2021 - 17:00

 

Sedert het begin van de gezondheidscrisis in maart 2020 heeft de regering een aantal maatregelen ingevoerd om de zelfstandigen bij te staan die volop de gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Het overbruggingsrecht is één van deze maatregelen.

Aangezien de gevolgen van de crisis nog heel groot zullen zijn in 2021, heeft de regering de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht verlengd tot 31 december 2021.

Wat betekent de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht in 2021 ?

Voorafgaand aandachtpunt: Verlenging van het dubbele crisis-overbruggingsrecht voor de maanden januari tot september 2021

Het bestaande stelsel van het dubbele overbruggingsrecht, voor de sectoren die verplicht zijn om te sluiten door de beslissingen van de overheid en voor de sectoren die hiervan afhankelijk zijn, wordt verlengd tot 30 september 2021. Klik hier om het betreffende artikel te consulteren 

Dit verdubbeld bedrag mag gecumuleerd worden met activiteiten van take away en click and collect.

Opgelet !  Vanaf januari 2021 zullen de afhankelijke sectoren die hun zelfstandige activiteiten niet volledig onderbreken, geen aanspraak meer kunnen maken op de “enkele” uitkering binnen het kader van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht (zoals wel het geval was in oktober, november en december 2020). In dit geval zal u een beroep moeten doen op het 2e luik (= vermindering omzetcijfer, cf. hieronder) die in werking treedt op 1 januari 2021.

Vanaf februari 2021 zal een cumulatieplafond met andere vervangingsinkomsten ook voor de dubbele overbruggingsuitkering worden toegepast.
De cumul is enkel toegelaten op voorwaarde dat de som van de toegekende financiële uitkering binnen het kader van de crisismaatregel van overbruggingsrecht en andere vervangingsinkomsten, per maand, niet hoger is dan het toepasselijke bedrag van de overbruggingsuitkering. Ingeval van overschrijding, zal het bedrag van de overbruggingsuitkering verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Opgelet! Het dubbele overbruggingsrecht werd niet verlengd na 30 september 2021 en eindigt dus op deze datum.

Deze tijdelijke crisismaatregel omvat 3 luiken :

1e luik : Overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting (=gedwongen onderbreking)

Het eerste luik trad in voege op 1 oktober 2021, maar is niet actief aangezien er geen verplichte sluiting meer is.

2e luik : Overbruggingsrecht door een afname van het omzetcijfer

 Vanaf 1 januari 2021 treedt dit 2e luik in werking indien uw omzetcijfer aanzienlijk afneemt door de coronacrisis. Het 2e luik is van toepassing voor ALLE activiteitssectoren.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om van dit 2e luik te genieten ?

1. U moet een vermindering van 40% van uw omzetcijfer kunnen aantonen in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarin de financiële uitkering wordt aangevraagd, ten opzichte van dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019 EN u moet een verband kunnen aantonen tussen de vermindering van het omzetcijfer en de coronacrisis.

Opgelet! Het dalingspercentage van het omzetcijfer werd aangepast en gaat van 40% naar 65% voor de aanvragen met betrekking tot de maanden oktober tot december 2021.

Voorbeeld : Indien u uw aanvraag indient voor de maand februari 2021, moet u een vermindering van 40% van uw omzetcijfer kunnen aantonen in de maand januari 2021, ten opzichte van de maand januari 2019.

Indien u in de betreffende kalendermaand van 2019 nog niet actief was of indien uw omzetcijfer abnormaal laag was door een voorval (bv: arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof), moet u een vermindering van 40% van uw omzetcijfer kunnen aantonen ten opzichte van de volgende volledige kalendermaand waarin u actief was of waarin het voorval zich voordeed.

Voorbeeld : U wil een aanvraag indienen voor de maand maart 2021 maar u bent pas aangesloten sedert 15 mei 2019. In dit geval moet u de cijfers van februari 2021 vergelijken met deze van juni 2019.

Indien er geen refertemaand is in 2019, bijvoorbeeld, indien de activiteit pas werd opgestart in 2020, moet u als bewijs een businessplan, projecties van het voorziene omzetcijfer of onderbouwde schattingen kunnen voorleggen, om de omzetdaling van 40% te kunnen vaststellen.

Voorbeeld : U wil een aanvraag indienen voor de maand maart 2021, maar u bent pas onderworpen sedert 1 april 2020. In principe moest de maand april in aanmerking genomen worden. In dit geval zal u de omzetdaling moeten aantonen met een businessplan, een onderbouwde schatting of een projectie van het voorziene omzetcijfer.

U moet deze vermindering hoe dan ook aantonen met een verklaring op eer. Bij uw aanvraag moeten ook bewijsstukken toegevoegd worden, die de vermindering van uw omzetcijfer aantonen (bijvoorbeeld een definitief attest, afgeleverd door een boekhouder, een dagboek, rekeninguittreksels, enz…).

Het is dus belangrijk dat het omzetcijfer dat u ons meedeelt, correct is, aangezien uw verklaring a posteriori zal gecontroleerd worden op basis van de officiële BTW-gegevens, op het ogenblik dat deze beschikbaar zijn.

2. Om van dit 2e luik te kunnen genieten, moet u de bijdragen effectief betaald hebben:

 • U bent maximum 12 kwartalen (= 3 jaar) zelfstandige?
  In dit geval moet u uw wettelijke voorlopige bijdragen minstens 2 kwartalen effectief betaald hebben.
 • U bent al meer dan 12 kwartalen (= 3 jaar) zelfstandige?
  In dit geval moet u uw wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen betaald hebben gedurende minstens 4 van 16 kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Dit betekent dat de vrijgestelde of gelijkgestelde sociale bijdragen niet in aanmerking komen.

3. U mag in dezelfde kalendermaand NIET genieten van de financiële uitkering, in toepassing van het 1e luik (volledige onderbreking) of van de dubbele uitkering, verlengd binnen het kader van de bestaande tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Deze 3 voorwaarden zijn cumulatief !!

Wie mag vanaf 1 januari aanspraak maken op het 2e luik van overbruggingsrecht en wat zijn de bedragen ? 

Volledige maandelijkse financiële uitkering : 1.343,87 €* zonder personen ten laste (1.679,31 €* ingeval van gezinslast)

Dit bedrag is van toepassing voor :

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en primostarters
 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder een pensioen te ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomsten in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen moeten betalen die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 719,68 € per kwartaal, zonder beheersbijdragen).

Gedeeltelijke maandelijkse financiële uitkering : 671,94 €* zonder gezinslast (839,65 €* met gezinslast)

Dit bedrag is van toepassing voor :

 • zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 14.042,57 €.
 • zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 7.356,08 €.
 • actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 7.021,29 €.

*Bedrag op 01/09/2021

3e luik : Overbruggingsrecht ingeval van een korte onderbreking door quarantaine/ zorgen voor een kind

Voor aanvragen met betrekking tot een quarantaine/ zorgen voor een kind, voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus, kunnen zelfstandigen een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel (vrijwillige onderbreking) die dan van toepassing was.

Voor aanvragen met betrekking tot een quarantaine/zorgen voor een kind, voor de periode van 1 september tot en met 31 december, kunnen zelfstandigen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht – 3e pijler. Voor meer informatie hierover, kan u het betreffende artikel consulteren

 

Vanaf 1 januari 2021 worden de situaties van quarantaine/zorgen voor een kind hernomen onder de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Quarantaine

Indien u in quarantaine bent geplaatst of werd geïsoleerd, maar in staat bent om te werken, kan u genieten van de crisismaatregel, op voorwaarde dat u uw zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt.

In dit geval moet u deze toestand van overmacht aantonen met een getuigschrift van quarantaine. Dit kan een getuigschrift van quarantaine zijn op uw naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is.

Opgelet! De regels inzake verplichte quarantaine worden vanaf 1 juli 2021 versoepeld.

U vindt de geldende regels terug op: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0406/

Gevolgen voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht – luik 3 :

     - Terugkeer uit een groene of oranje zone: u hebt geen recht op een financiële uitkering.

     - Terugkeer uit een rode zone:

 • Die bij vertrek groen of oranje was:
  • Bij bezit van een coronacertificaat of herstelcertificaat: u hebt geen recht op een uitkering.
  • Positieve PCR-test: u komt wel in aanmerking voor een uitkering. Indien u evenwel door uw arts erkend werd als arbeidsongeschikt omwille van Covid-19, dient u tot uw ziekenfonds te wenden voor een uitkering.
  • Negatieve PCR-test: u hebt geen recht op een uitkering.
  • Geen certificaat noch PCR-test: u hebt geen recht op een uitkering.
 • Die bij vertrek rood was:
  • U hebt geen recht op een uitkering.
  • uitzondering: essentiële verplaatsingen.

Opgelet, in de volgende situaties kan u geen aanspraak maken op het 3e luik van de tijdelijke crisismaatregel :

 • Indien u van thuis uit kan werken, kan u niet genieten van deze uitkering.
 • Indien u zich, om niet-essentiële redenen en weloverwogen, heeft verplaatst naar een land of een regio in een zone die rood was op het ogenblik van vertrek, kan u niet genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.
 • Indien u arbeidsongeschikt bent, valt u ten laste van uw ziekenfonds.

Zorgen voor een kind

U moet uw zelfstandige activiteit minstens 7 kalenderdagen volledig onderbreken om voor uw kind te zorgen. De dagen moeten weliswaar niet noodzakelijk op elkaar volgen, maar moeten zich in dezelfde kalendermaand bevinden.

In dit geval kan u aanspraak maken op de financiële crisisuitkering, om de volgende redenen :

-Zorgen voor een kind dat jonger is dan 18 jaar dat bij u woont en dat niet naar de kinderopvang of naar school kan gaan omdat :

 • het in quarantaine of isolement werd geplaatst, of
 • de opvang, de klas of de school volledig of gedeeltelijk gesloten is door een maatregel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, of
 • uw kind verplicht is om afstandsonderwijs te volgen door een beslissing van de bevoegde overheid die werd genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

- Zorgen voor een gehandicapt kind dat u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van het kind, doordat uw kind niet naar een centrum kan gaan voor opvang van gehandicapte personen, omwille van het feit dat dit centrum gesloten is of door een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening of van de intramurale of extramurale behandeling die wordt georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, ten gevolge van een maatregel die genomen wordt om de verspreiding van COVID-19 te beperken

In dit geval moet u een getuigschrift van quarantaine of een attest van de school, van de opvang of van het opvangcentrum voor gehandicapte personen overmaken, waarin wordt bevestigd dat de betreffende instelling of klas gesloten is of waarin het verplicht afstandsonderwijs door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt bevestigd. In dit attest moet de periode vermeld worden waarin de maatregel van toepassing is.

Opgelet, de dagen waarop u uw activiteit al moest onderbreken om een andere reden (bijvoorbeeld door moederschapsverlof) komen niet in aanmerking voor het bepalen van de periode van 7 dagen.

Het moet ook gaan om een effectieve en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Indien u uw activiteit van thuis uit kan organiseren, komt u niet in aanmerking voor deze 3e pijler. U moet deze onderbreking bovendien gedetailleerd kunnen motiveren.

Wie kan vanaf 1 januari aanspraak maken op het 3e luik van het overbruggingsrecht en op welk bedrag ?

U moet, op het ogenblik van de onderbreking, wettelijk voorlopige sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Het bedrag van de financiële uitkering is afhankelijk van de periode van onderbreking.

Volledige maandelijkse financiële uitkering in functie van de periode van onderbreking, voor de volgende categorieën :

 • zelfstandigen in hoofdberoep en de primostarters
 • meewerkende partners met maxistatuut
 • zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder een pensioen te ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomsten in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen moeten betalen die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 719,68 € per kwartaal, zonder beheersbijdragen)
  Zonder gezinslast* Met gezinslast*
28 dagen of meer 1.343,87 euro 1.679,31 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.007,90 euro 1.259,49 euro
Tussen 14 en 20 dagen 671,94 euro 839,65 euro
Tussen 7 en 13 dagen 335,97 euro 419,83 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

*Bedrag op 01/09/2021

Gedeeltelijke maandelijkse financiële uitkering in functie van de periode van onderbreking voor volgende categorieën:

 • zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 14.042,57 €
 • zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 7.356,08 €
 • actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 7.021,29 €
  Zonder gezinslast* Met gezinslast*
28 dagen of meer 671,94 euro 839,65 euro
Tussen 21 en 27 dagen 503,95 euro 629,74 euro
Tussen 14 en 20 dagen 335,97 euro 419,83 euro
Tussen 7 en 13 dagen 167,98 euro 209,92 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

*Bedrag op 01/09/2021

Bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor de 3 luiken

 • Cumul met een vervangingsinkomen

Er is een cumulatieplafond met andere vervangingsinkomsten. De cumulatie wordt enkel toegestaan op voorwaarde dat de som van de financiële uitkering die wordt toegekend binnen het kader van de crisismaatregel van overbruggingsrecht en de andere vervangingsinkomsten, het maandelijks bepaalde bedrag van de overbruggingsuitkering niet overschrijdt. Indien dit wel het geval is, zal het bedrag van de overbruggingsuitkering verminderd worden tot het bedrag van de overschrijding.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een foutieve vermelding van u, met betrekking tot het genot van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan, aanleiding kan geven tot een controle a posteriori en tot een eventuele terugvordering van de ten onrechte betaalde uitkeringen.

 • Indieningstermijn van de aanvraag

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden vóór het einde van het 2e kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand zich bevindt waarop de aanvraag betrekking heeft. Na deze termijn is de aanvraag niet meer ontvankelijk.

De aanvragen voor de maanden januari tot maart 2021 moeten ten laatste ingediend worden tegen 30 september 2021.

De aanvragen voor de maanden april tot juni 2021 moeten ten laatste ingediend worden tegen 31 december 2021.

De aanvragen voor de maanden juli tot september 2021 moeten ten laatste ingediend worden tegen 31 maart 2022.

De aanvraag dient voor iedere maand of voor elke onderbrekingsperiode ingediend worden. 

 • Wanneer gebeurt de betaling?

Wanneer aan alle voorwaarden werd voldaan, wordt de financiële uitkering betaald in het begin van de maand die volgt op de maand waarin de uitkering wordt aangevraagd.

 • Afwezigheid van het luik "behoud van sociale rechten"

Zoals al het geval was voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht, heeft deze nieuwe tijdelijke crisismaatregel geen luik “behoud sociale rechten”.

 • Inwerkingtreding

De nieuwe crisismaatregel van overbruggingsrecht is van toepassing van 1 januari tot 31 december 2021.

Aan alle maatregelen komt definitief een einde op 31 december 2021.

 

Aarzel niet om op onze website ook ons speciaal dossier over het coronavirus te consulteren. . Dit dossier wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de actualiteit. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.