Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: Wat in 2021?

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Gebruik ons online formulier om je aanvraag in te dienen voor januari 2021

Ga naar het onlineformulier

UPDATE 20/01/2021 - 13:00

 

Sedert het begin van de gezondheidscrisis in maart 2020 heeft de regering een aantal maatregelen ingevoerd om de zelfstandigen bij te staan die volop de gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Het overbruggingsrecht is één van deze maatregelen.

Aangezien de gevolgen van de crisis nog heel groot zullen zijn in 2021, heeft de regering de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht verlengd tot minstens 31 maart 2021.

Wat betekent de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht in 2021 ?

Voorafgaand aandachtpunt

Het bestaande stelsel van dubbel overbruggingsrecht voor de sectoren die verplicht moeten sluiten en voor de sectoren die hiervan afhankelijk zijn, wordt verlengd tot 28 februari 2021 (mogelijkheid tot verlenging). Klik hier om het betreffende artikel te consulteren 

Opgelet! Wat betreft de afhankelijke sectoren, kan u, indien u uw zelfstandige activiteit niet volledig onderbreekt, niet meer terugvallen op de “enkele” uitkering binnen het kader van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht (zoals dit het geval was in oktober, november en december 2020). In dit geval moet u een beroep doen op de tweede pijler (= vermindering omzetcijfer, cf. hieronder) die in werking treedt op 1 januari 2021.

Deze tijdelijke crisismaatregel omvat 3 pijlers:

1e pijler : Overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting (=gedwongen onderbreking)

Vanaf 1 maart 2021 (of op een latere datum) kunnen alle zelfstandigen die verplicht zijn om hun activiteit volledig te onderbreken omwille van de overheidsmaatregelen (federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk), aanspraak maken op deze 1e pijler van het overbruggingsrecht.

Opgelet, het moet gaan om een volledige onderbreking van de activiteit. Indien u een deel van uw activiteiten verderzet, in de vorm van take-away of click&collect of indien u andere activiteiten uitoefent die niet verplicht zijn om te sluiten of te onderbreken, kan u niet genieten van deze 1e pijler. In dit geval kan u een aanvraag doen voor de 2e pijler, waarover u hieronder meer uitleg vindt.

De 1e pijler is van toepassing voor zelfstandigen die rechtstreeks getroffen worden door de beslissingen die de overheid heeft genomen. Dit betekent dat de sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de activiteiten die worden beoogd door de sluitingsmaatregelen, niet in aanmerking komen voor deze 1e pijler. Zij kunnen, indien zij voldoen aan de voorwaarden, een beroep doen op de 2e pijler.

Wat met de social distance ?

De gezondheidsmaatregelen die social distance mogelijk maken en de uitoefening van een zelfstandige activiteit beperken, worden niet beschouwd als sluitingsmaatregelen en komen dus niet in aanmerking binnen het kader van deze 1e pijler. Handelszaken die moesten sluiten omdat ze de regels van social distance niet hebben nageleefd, kunnen, op basis van deze beslissing van sluiting , ook niet genieten van de 1e pijler van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Wie kan aanspraak maken op de 1e pijler en wat zijn de bedragen ?

Het bedrag van de financiële uitkering is ook afhankelijk van de duur van de verplichte onderbreking:

 • Indien de verplichte sluiting minstens 15 opeenvolgende dagen duurt, heeft u recht op het volledige bedrag van de uitkering
 • Indien de verplichte sluiting minder dan 15 opeenvolgende dagen duurt, heeft u recht op de helft van het bedrag van de uitkering

Volledige maandelijkse financiële uitkering voor de volgende categorieën :

 • Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en primostarters
 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder een pensioen te ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomsten in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen moeten betalen die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 719,68 € per kwartaal, zonder beheersbijdragen

Wat is het bedrag van de financiële uitkering?

  Zonder gezinslast Met gezinslast
Minstens 15 kalenderdagen 1.291,69 euro 1.614,10 euro
Minder dan 15 kalenderdagen 645,85 euro 807,05 euro

 

Gedeeltelijke maandelijkse financiële uitkering voor de volgende categorieën :

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 14.042,57 €
 • Zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 7.356,08 €
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 7.021,29 €

 Wat is het bedrag van de financiële uitkering?

  Zonder gezinslast Met gezinslast
Minstens 15 kalenderdagen 645,85 euro 807,05 euro
Minder dan 15 kalenderdagen 322,93 euro 403,53 euro

 

2e pijler: Overbruggingsrecht door een afname van het omzetcijfer

 Vanaf 1 januari 2021 treedt deze 2e pijler in werking indien uw omzetcijfer aanzienlijk afneemt door de coronacrisis. De 2e pijler is van toepassing voor ALLE activiteitssectoren.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om van deze 2e pijler te genieten ?

1. U moet een vermindering van 40% van uw omzetcijfer kunnen aantonen in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarin de financiële uitkering wordt aangevraagd, ten opzichte van dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019 EN u moet een verband kunnen aantonen tussen de vermindering van het omzetcijfer en de coronacrisis.

Voorbeeld : Indien u uw aanvraag indient voor de maand februari 2021, moet u een vermindering van 40% van uw omzetcijfer kunnen aantonen in de maand januari 2021, ten opzichte van de maand januari 2019.

Indien u in de betreffende kalendermaand van 2019 nog niet actief was of indien uw omzetcijfer abnormaal laag was door een voorval (bv: arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof), moet u een vermindering van 40% van uw omzetcijfer kunnen aantonen ten opzichte van de volgende volledige kalendermaand waarin u actief was of waarin het voorval zich voordeed.

Voorbeeld : U wil een aanvraag indienen voor de maand maart 2021 maar u bent pas aangesloten sedert 15 mei 2019. In dit geval moet u de cijfers van februari 2021 vergelijken met deze van juni 2019.

In alle gevallen moet u deze vermindering ook aantonen met een boekhoudkundig attest. Indien een dergelijk attest niet kan afleveren, moet u deze vermindering aantonen via een verklaring op eer. In dit geval moet u de bewijsstukken ter beschikking houden ingeval van controle a posteriori.

2. Om van deze 2e pijler te kunnen genieten, moet u de bijdragen effectief betaald hebben:

 • U bent maximum 12 kwartalen (= 3 jaar) zelfstandige?
  In dit geval moet u uw wettelijke voorlopige bijdragen minstens 2 kwartalen effectief betaald hebben.
 • U bent al meer dan 12 kwartalen (= 3 jaar) zelfstandige?
  In dit geval moet u uw wettelijke voorlopige bijdragen minstens 4 van de 16 kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van aanvraag, effectief betaald hebben
   

3. U mag in dezelfde kalendermaand NIET genieten van de financiële uitkering, in toepassing van de 1e pijler (volledige onderbreking) of van de dubbele uitkering, verlengd binnen het kader van de bestaande tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Deze 3 voorwaarden mogen gecumuleerd worden !!

Wie mag vanaf 1 januari aanspraak maken op de 2e pijler van overbruggingsrecht en wat zijn de bedragen ? 

Volledige maandelijkse financiële uitkering : 1.291,69 € zonder personen ten laste (1.614,10 € ingeval van gezinslast)

Dit bedrag is van toepassing voor :

 • Zelfstandigen in hoofdberoep en primostarters
 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder een pensioen te ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomsten in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen moeten betalen die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 719,68 € per kwartaal, zonder beheersbijdragen).

Gedeeltelijke maandelijkse financiële uitkering : 645,85 € zonder gezinslast (807,05 € met gezinslast)

Dit bedrag is van toepassing voor :

 • zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 14.042,57 €.
 • zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 7.356,08 €
 • actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 7.021,29 €

3e pijler : Overbruggingsrecht ingeval van een korte onderbreking door quarantaine/ zorgen voor een kind

Voor aanvragen met betrekking tot een quarantaine/ zorgen voor een kind, voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus, kunnen zelfstandigen een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel (vrijwillige onderbreking) die dan van toepassing was.

Voor aanvragen met betrekking tot een quarantaine/zorgen voor een kind, voor de periode van 1 september tot en met 31 december, kunnen zelfstandigen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht – 3e pijler. Voor meer informatie hierover, kan u het betreffende artikel consulteren

 

Vanaf 1 januari 2021 worden de situaties van quarantaine/zorgen voor een kind hernomen onder de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Quarantaine

Indien u in quarantaine bent geplaatst of werd geïsoleerd, maar in staat bent om te werken, kan u genieten van de crisismaatregel, op voorwaarde dat u uw zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt.

In dit geval moet u deze toestand van overmacht aantonen met een getuigschrift van quarantaine. Dit kan een getuigschrift van quarantaine zijn op uw naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is.

Opgelet, in de volgende situaties kan u geen aanspraak maken op de 3e pijler van de tijdelijke crisismaatregel :

 • Indien u van thuis uit kan werken, kan u niet genieten van deze uitkering.
 • Indien u zich, om niet-essentiële redenen en weloverwogen, heeft verplaatst naar een land of een regio in een zone die rood was op het ogenblik van vertrek, kan u niet genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.
 • Indien u arbeidsongeschikt bent, valt u ten laste van uw ziekenfonds.

Zorgen voor een kind

U moet uw zelfstandige activiteit minstens 7 kalenderdagen volledig onderbreken om voor uw kind te zorgen. De dagen moeten weliswaar niet noodzakelijk op elkaar volgen, maar moeten zich in dezelfde kalendermaand bevinden.

In dit geval kan u aanspraak maken op de financiële crisisuitkering, om de volgende redenen :

-Zorgen voor een kind dat jonger is dan 18 jaar dat bij u woont en dat niet naar de kinderopvang of naar school kan gaan omdat :

 • het in quarantaine of isolement werd geplaatst, of
 • de opvang, de klas of de school volledig of gedeeltelijk gesloten is door een maatregel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, of
 • uw kind verplicht is om afstandsonderwijs te volgen door een beslissing van de bevoegde overheid die werd genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

- Zorgen voor een gehandicapt kind dat u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van het kind, doordat uw kind niet naar een centrum kan gaan voor opvang van gehandicapte personen, omwille van het feit dat dit centrum gesloten is of door een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening of van de intramurale of extramurale behandeling die wordt georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, ten gevolge van een maatregel die genomen wordt om de verspreiding van COVID-19 te beperken

In dit geval moet u een getuigschrift van quarantaine of een attest van de school, van de opvang of van het opvangcentrum voor gehandicapte personen overmaken, waarin wordt bevestigd dat de betreffende instelling of klas gesloten is of waarin het verplicht afstandsonderwijs door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt bevestigd. In dit attest moet de periode vermeld worden waarin de maatregel van toepassing is.

Wie kan vanaf 1 januari aanspraak maken op de 3e pijler van het overbruggingsrecht en op welk bedrag ?

Het bedrag van de financiële uitkering is afhankelijk van de periode van onderbreking.

Volledige maandelijkse financiële uitkering in functie van de periode van onderbreking, voor de volgende categorieën :

 • zelfstandigen in hoofdberoep en de primostarters
 • meewerkende partners met maxistatuut
 • zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (zonder een pensioen te ontvangen) die, op basis van hun referentie-inkomsten in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen moeten betalen die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 719,68 € per kwartaal, zonder beheersbijdragen)
  Zonder gezinslast Met gezinslast
28 dagen of meer 1.291,69 euro 1.614,10 euro
Tussen 21 en 27 dagen 968,77 euro 1.210,58 euro
Tussen 14 en 20 dagen 645,84 euro 807,05 euro
Tussen 7 en 13 dagen 322,92 euro 403,53 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Gedeeltelijke maandelijkse financiële uitkering in functie van de periode van onderbreking voor volgende categorieën:

 • zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 14.042,57 €
 • zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen in N-3 tussen 7.021,29 en 7.356,08 €
 • actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen in N-3 dat hoger is dan 7.021,29 €
  Zonder gezinslast Met gezinslast
28 dagen of meer 645,84 euro 807,05 euro
Tussen 21 en 27 dagen 484,39 euro 605,29 euro
Tussen 14 en 20 dagen 322,92 euro 403,53 euro
Tussen 7 en 13 dagen 161,46 euro 201,77 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

 

Bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor de 3 pijlers

 • Cumul met een vervangingsinkomen

Er is een cumulatieplafond met andere vervangingsinkomsten. De cumulatie wordt enkel toegestaan op voorwaarde dat de som van de financiële uitkering die wordt toegekend binnen het kader van de crisismaatregel van overbruggingsrecht en de andere vervangingsinkomsten, het maandelijks bepaalde bedrag van de overbruggingsuitkering niet overschrijdt. Indien dit wel het geval is, zal het bedrag van de overbruggingsuitkering verminderd worden tot het bedrag van de overschrijding.

 • Indieningstermijn van de aanvraag

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden vóór het einde van het 2e kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de maand zich bevindt waarop de aanvraag betrekking heeft. Na deze termijn is de aanvraag niet meer ontvankelijk.

De aanvragen voor de maanden januari tot maart 2021 moeten ten laatste ingediend worden tegen 30 september 2021.

 • Invoegetreding

De nieuwe crisismaatregel van overbruggingsrecht is van toepassing van 1 januari tot 31 maart 2021. Een eventuele verlenging is mogelijk.

 • Indiening van de aanvragen

Gebruik ons online formulier om je aanvraag in te dienen voor januari 2021!

Aarzel niet om op onze website ook ons speciaal dossier over het coronavirus te consulteren. . Dit dossier wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de actualiteit. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.