Sociale verkiezingen 2024: wet gepubliceerd!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 30/06/2023 - 17:58
Laatste update: 30/06/2023 - 18:15

De wet die de organisatie van de volgende sociale verkiezingen regelt, werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit is de wet van 5.6.2023, die op 30.6.2023 in werking is getreden.

De belangrijkste wijzigingen die deze wet invoert, worden hieronder samengevat.

Herhaling! Ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die in de referentieperiode gewoonlijk gemiddeld minstens 50 of 100 werknemers tewerkstellen en dit met het oog op het verkiezen van werknemersvertegenwoordigers voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (OR) moeten sociale verkiezingen organiseren.

Datum van de sociale verkiezingen en berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers

De datum waarop de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden is bevestigd: ze zullen gehouden worden in de periode van 13 mei tot 26 mei 2024.

Het aantal tewerkgestelde werknemers wordt bijgevolg berekend over de volgende referentieperiode:

Schorsing van de verkiezingsprocedure in geval van staking of tijdelijke werkloosheid

Ter herinnering: de verkiezingsprocedure kan met naleving van bepaalde voorwaarden en formaliteiten worden geschorst als de onderneming wordt geconfronteerd met een staking of aanzienlijke tijdelijke werkloosheid tussen de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de dag van de verkiezingen.

De datum voor de hervatting van de verkiezingsprocedure wordt verduidelijkt.

Deze datum moet in onderling akkoord worden vastgesteld door de werkgever en de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten kunnen voordragen.

Als er geen akkoord is, eindigt de schorsing op de dag waarop niet langer aan de voorwaarden voor schorsing wordt voldaan.

Stemrecht voor uitzendkrachten

Ter herinnering: uitzendkrachten kunnen deelnemen aan de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de OR en/of het CPBW van de gebruikende onderneming.

De voorwaarden inzake kiesrecht voor uitzendkrachten zijn vereenvoudigd.

Om deel te nemen aan de stemming moeten uitzendkrachten:

 • 32 dagen gewerkt hebben in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker die bestaat uit meerdere juridische entiteiten
 • gedurende de 3 kalendermaanden voorafgaand aan de kalendermaand van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, d.w.z. gedurende de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Op verzoek van de gebruikende onderneming verstrekt het uitzendbureau haar bepaalde gegevens met betrekking tot uitzendkrachten die aan deze voorwaarden voldoen.

De kiezerslijsten vermelden ook de hoedanigheid van uitzendkracht voor de betrokken kiezers.

Alternatieve oproepingswijzen

De alternatieve oproepingswijzen worden vergemakkelijkt.

De werkgever zal de kiezers rechtstreeks kunnen oproepen op een andere wijze dan door de oproeping te overhandigen:

 • als er binnen de vereiste termijn een unaniem akkoord is bereikt in de OR of in het CPBW, of, als er geen OR of CPBW is, met de vakbondsafvaardiging
 • en enkel voor de kiezers die een professioneel e-mailadres hebben en toegang tot een (draagbare) computer die door hun werkgever of de gebruiker op hun gebruikelijke werkpost ter beschikking wordt gesteld.

Als de werkgever geen bewijs kan leveren van deze alternatieve verzending en van ontvangst door de bestemmeling, moet de oproeping binnen de vereiste termijn per aangetekende brief of, met naleving van bepaalde voorwaarden, via een andere alternatieve wijze worden verzonden.

Elektronische stemming op afstand

De elektronische stemming op afstand wordt vergemakkelijkt

De voorwaarde dat de stemsoftware op het netwerk van de onderneming geïnstalleerd moet zijn, werd geschrapt.

Er zal daarentegen een netwerkverbinding met end-to-end-encryptie verplicht zijn die een betrouwbare authenticatie van de kiezer garandeert om elektronisch te kunnen stemmen.

Let op! Het principe dat stemmen op afstand enkel mogelijk is vanaf de gebruikelijke werkpost, blijft gehandhaafd.

Andere aanpassingen

De wet van 5.6.2023 voorziet ook in:

 • een verduidelijking van de termijn waarbinnen de werkgever een klacht moet melden of een kandidatuur moet intrekken;
 • de vermelding, op de kandidatenlijst en voor elke kandidaat, of de kandidaat een man, een vrouw of X is;
 • een verlenging van de termijn waarbinnen de berichten betreffende de stopzetting van de kiesprocedure moeten worden aangeplakt;
 • een aantal terminologische aanpassingen als gevolg van een interne reorganisatie binnen de diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • een verdere digitalisering van bepaalde fasen van de procedure; nieuwe modelformulieren zijn als bijlage bij de wet gevoegd;
 • het vergaren van bijkomend statistisch materiaal met betrekking tot het stemrecht van uitzendkrachten en op vlak van gendergelijkheid, met name binnen de werkgeversafvaardiging;
 • enz.

Wordt dus vervolgd…

Wenst u een telling voor uw technische bedrijfseenheid? Hebt u advies of ondersteuning op maat nodig voor uw sociale verkiezingen? Neem dan zeker contact met ons op via esv2024@partena.be.

Bron: Wet van 5.6.2023 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 30.6.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.