Sociale verkiezingen 2024: berekening van het aantal werknemers vanaf 1 oktober 2022!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 24/02/2023 - 12:56
Laatste update: 27/02/2023 - 10:16

De laatste sociale verkiezingen werden in 2020 gehouden; de volgende zullen dus in principe en onder voorbehoud van officiële bevestiging plaatsvinden in mei 2024.

De sociale verkiezingen worden elke vier jaar gehouden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minstens 50 of 100 werknemers tewerkstellen.

Ze hebben tot doel de werknemersvertegenwoordigers te verkiezen voor respectievelijk een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en een ondernemingsraad (OR).

Deze Infoflash is geschreven op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn.

Zodra we meer details hebben over met name de datum van de verkiezingen en de kalender voor de procedure, verneemt u dat van ons. 

Bedoelde ondernemingen?

De onderneming moet worden beschouwd als 'technische bedrijfseenheid' (TBE) die een bepaalde economische en sociale zelfstandigheid heeft.

In geval van 'twijfel' hebben de sociale criteria de overhand op de economische criteria.

De onderneming is met andere woorden niet noodzakelijk hetzelfde als een onderneming in de betekenis van 'juridische entiteit'.

De sociale verkiezingen kunnen ook op een ander niveau plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval, tot het tegendeel wordt bewezen, wanneer meerdere juridische entiteiten worden vermoed één TBE te vormen, indien het bewijs kan worden geleverd:

  • dat die juridische entiteiten ofwel deel uitmaken van eenzelfde economische groep of beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band hebben, ofwel dat deze juridische entiteiten eenzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn
  • dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten.

Berekening aantal tewerkgestelde werknemers?

Een CPBW en een OR moeten respectievelijk opgericht worden in ondernemingen die gedurende een referteperiode gemiddeld ten minste 50 of 100 werknemers in dienst hebben.

Om het aantal tewerkgestelde werknemers te bepalen, dient rekening te worden gehouden met:

  • enerzijds, de werknemers tewerkgesteld in de onderneming (werknemers met een arbeidsovereenkomst, werknemers met een leerovereenkomst, personen die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst zijn door de gemeenschapsinstellingen belast met de beroepsopleiding, enz.) en dat zelfs wanneer ze afwezig zijn door (met name) ziekte of ongeval;
  • en anderzijds, de uitzendkrachten die ter beschikking werden gesteld van de (gebruikende) onderneming, op voorwaarde evenwel dat ze geen vaste werknemers vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is.

Opgelet! Worden niet als werknemers ‘bij hun werkgever’ beschouwd:

  • werknemers met een vervangingsovereenkomst die werd gesloten overeenkomstig de bepalingen van artikel 11ter van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
  • uitzendkrachten.

Behoudens officiële bevestiging gebeurt de berekening over de volgende referteperiode:

  • van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen in elke periode die begint op de datum van indiensttreding en eindigt op de datum van uitdiensttreding die voor elke werknemer in het Dimona-systeem wordt meegedeeld tijdens deze referteperiode, gedeeld door 365 (wanneer het werkelijke werkrooster van een werknemer niet 3/4 bereikt van het rooster dat hij zou hebben gewerkt als hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2);
  • van 1 april 2023 tot 30 juni 2023 voor de berekening van het gemiddeld aantal uitzendkrachten die ter beschikking van de (gebruikende) onderneming worden gesteld; in de praktijk wordt het totale aantal kalenderdagen gedurende dewelke elke uitzendkracht (die geen vaste werknemer vervangt waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst) ingeschreven is in het ‘personeelsregister voor uitzendkrachten’ (dat de gebruikende onderneming moet bijhouden) gedurende deze referteperiode gedeeld door 92 (wanneer het werkelijke werkrooster van een werknemer niet 3/4 bereikt van het rooster dat hij zou hebben gewerkt als hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2).

Wilt u een telling voor uw TBE? Hebt u advies of ondersteuning op maat nodig voor uw sociale verkiezingen? Neem dan zeker contact met ons op via esv2024@partena.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.