Sociale verkiezingen 2024: wat wordt verstaan onder 'leidinggevend' en 'kaderpersoneel'?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 06/11/2023 - 07:45
Laatste update: 06/11/2023 - 07:52

Tijdens de (voor)verkiezingsprocedure moeten met name de functies van het leidinggevend personeel en, in voorkomend geval, de functies van het kaderpersoneel bepaald worden.

Een korte voorstelling van deze twee begrippen in het kader van de wetgeving betreffende de sociale verkiezingen.

Ter herinnering! De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 13 mei tot 26 mei 2024 in alle ondernemingen die een minimaal aantal werknemers tewerkstellen. Het doel is namelijk om werknemersvertegenwoordigers te kiezen voor een comité voor preventie en bescherming op het werk (C.P.B.W.) en een ondernemingsraad (O.R.) in ondernemingen met gewoonlijk respectievelijk gemiddeld ten minste 50 werknemers en ten minste 100 werknemers in dienst tijdens de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

Leidinggevend personeel

'Personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden en de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen', maken deel uit van het leidinggevend personeel.

Deze definitie geldt zowel voor de O.R. als voor het C.P.B.W. De afgevaardigden van de werkgever in de O.R. en het C.P.B.W. moeten worden aangeduid onder de personen die een leidinggevende functie uitoefenen.

De verdeling van de opdrachten van dagelijks beheer mag niet tot gevolg hebben dat meer dan twee niveaus van de structuur van het personeel van de onderneming in aanmerking komen.

De functies die zich op een derde niveau zouden situeren, kunnen dus niet behoren tot de categorie van leidinggevende functies.

Leidinggevende functies van niveau 1

Bedoeld zijn de functies toegekend aan personen die belast zijn met het dagelijks beheer van de onderneming, ook al zijn ze niet als loontrekkenden in dienst van de onderneming en/of maken zij geen deel uit van het personeel van de technische bedrijfseenheid waarin een O.R. en/of een C.P.B.W. moet(en) worden opgericht.

Leidinggevende functies van niveau 2

Bedoeld zijn de functies uitgeoefend door werknemers die rechtstreeks (geen tussenniveau) ondergeschikt zijn aan het leidinggevend personeel van niveau 1 en die een deel van het dagelijkse beheer op zich nemen binnen hun bevoegdheidssfeer, krachtens een delegatie van bevoegdheid.

Het gaat hier verplicht om personen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten.

Net zoals voor het niveau 1 moeten deze personen beschikken over een reële beslissingsbevoegdheid die de werkgever kan binden.

Opgelet! Noch de vertrouwenspersoon (die deel uitmaakt van het personeel), noch de preventieadviseur (die deel uitmaakt van het personeel) mag afgevaardigde zijn van de werkgever  het C.P.B.W./de O.R.

Kader

Het begrip 'kaderlid' is eigen aan ondernemingen die ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Deze ondernemingen die op dag X (= datum van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt) ten minste 15 kaderleden hebben, moeten immers een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderleden hebben in de O.R. die moet worden opgericht.

Worden beschouwd als kaderleden, de 'bedienden, uitgezonderd zij die deel uitmaken van het leidinggevend personeel, die in de onderneming een hogere functie uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.'

Het kaderlid is dus de persoon die aan onderstaande criteria beantwoordt:

  • het statuut van bediende hebben; een arbeider mag met andere woorden geen deel uitmaken van het kaderpersoneel;
  • geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (zie hoger);
  • een hogere functie uitoefenen in de onderneming (wegens de macht die aan de bediende is gedelegeerd of de toevertrouwde taak);
  • ofwel een diploma van een bepaald niveau hebben (een diploma hoger onderwijs volstaat; het moet niet noodzakelijk om een universitair diploma gaan), ofwel een evenwaardige beroepservaring;
  • een functie uitoefenen die over het algemeen voorbehouden is aan die diplomahouders of gelijkgestelde personen.

Opgelet! Tijdens de voorverkiezingsprocedure moeten de werknemers(vertegenwoordigers) hieromtrent geïnformeerd en geraadpleegd worden. Dit komt later aan bod.

Wens je een telling voor je technische bedrijfseenheid? Heb je advies of ondersteuning op maat nodig voor je sociale verkiezingen? Neem dan zeker contact met ons op via esv2024@partena.be.

Bronnen: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen; wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven; wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.