Sociale verkiezingen 2024: houd bij de berekening van uw personeelsbestand rekening met de uitzendkrachten in het tweede kwartaal van 2023!

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 28/02/2023 - 12:18
Laatste update: 12/06/2023 - 13:46

De volgende sociale verkiezingen vinden in principe plaats tussen 13 mei 2024 en 26 mei 2024.

Er moeten respectievelijk een comité voor preventie en bescherming op het werk en een ondernemingsraad worden opgericht in de ondernemingen (in de zin van technische bedrijfseenheid) die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 of 100 werknemers tewerkstellen tijdens een referentieperiode.

De uitzendkrachten die ter beschikking van de onderneming (van de gebruiker) worden gesteld, worden volgens bepaalde modaliteiten meegeteld bij de berekening van het personeelsbestand.

Referentieperiode

Het gemiddeld aantal uitzendkrachten dat ter beschikking wordt gesteld van de onderneming (van de gebruiker) wordt berekend over de referentieperiode van 1 april 2023 tot 30 juni 2023.

Concreet wordt het totale aantal kalenderdagen gedurende dewelke elke uitzendkracht (die geen vaste werknemer vervangt waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst) ingeschreven is geweest in het ‘personeelsregister voor uitzendkrachten’ (dat de onderneming van de gebruiker moet bijhouden) gedurende deze referentieperiode gedeeld door 92 (wanneer het werkelijke werkrooster van een werknemer niet 3/4 bereikt van het rooster dat hij zou hebben gewerkt als hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het totale aantal kalenderdagen gedeeld door 2).

Personeelsregister voor uitzendkrachten

De onderneming van de gebruiker moet een bijlage bij het personeelsregister of een ‘personeelsregister voor uitzendkrachten’ bijhouden tijdens het tweede kwartaal van 2023 (van 1 april 2023 tot 30 juni 2023).

Het ‘personeelsregister voor uitzendkrachten’ moet voor elke uitzendkracht die ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker, het volgende vermelden:

 • zijn inschrijvingsnummer; iedere uitzendkracht krijgt in het register een nummer toegewezen volgens een doorlopende nummering, in de chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling bij de gebruiker;
 • zijn naam en voornaam;
 • het begin van het ter beschikking stellen;
 • het einde van het ter beschikking stellen;
 • het uitzendbureau dat hem tewerkstelt;
 • zijn wekelijkse arbeidsduur.

Een onderneming kan worden vrijgesteld van het bijhouden van dit register wanneer de ondernemingsraad vaststelt, onder bepaalde voorwaarden, dat de drempel van 100 werknemers is overschreden.

Wordt vervolgd…

Eind december 2022 heeft de Nationale Arbeidsraad advies nr. 2.340 uitgebracht over de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2024.

De Raad heeft zich uitgesproken over een aantal kwesties waarvoor een aanpassing aan de wetgeving vereist zal zijn.

Er is een voorontwerp van wet in voorbereiding.

Onder voorbehoud van wettelijke bevestiging zullen de belangrijkste nieuwigheden betrekking hebben op volgende punten:

 • de datum van de sociale verkiezingen: tussen 13 mei 2024 en 26 mei 2024;
 • de einddatum van de schorsing van de verkiezingsprocedure, met name in geval van tijdelijke werkloosheid;
 • één anciënniteitsvoorwaarde voor uitzendkrachten om stemrecht te hebben;
 • technische voorwaarden waaraan het informaticasysteem dat voor de elektronische stemming (op afstand) wordt gebruikt moet voldoen;
 • voortgezette digitalisering van bepaalde procedurestappen;

Zodra we meer details hebben, verneemt u dat zeker van ons.

Bron: advies nr. 2.340 van de Nationale Arbeidsraad, www.cnt-nar.be ; www.news.belgium.be

Wenst u een telling voor uw technische bedrijfseenheid? Hebt u advies of ondersteuning op maat nodig voor uw sociale verkiezingen? Neem dan zeker contact met ons op via esv2024@partena.be.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.