Mogelijkheid om verlofdagen over te dragen - De kogel is door de kerk!

Auteur: Catherine Delos (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 30/11/2023 - 11:57
Laatste update: 30/11/2023 - 12:01

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers die ziek worden tijdens hun verlof of die hun verlof om een welbepaalde reden niet kunnen opnemen, deze dagen overdragen naar een latere datum.

We beschrijven de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van deze maatregel in onze Infoflashes van 20 maart 2023, 20 juli 2023 en 2 augustus 2023.

Alleen de schorsingen die zich voordoen vanaf 2024

De mogelijkheid om verlofdagen (volledig of gedeeltelijk) over te dragen heeft alleen betrekking op bepaalde gevallen waarin de arbeidsovereenkomst is geschorst (bijv. arbeidsongeschiktheid ‘privéleven’, moederschapsverlof, geboorteverlof, ....) die zich op zijn vroegst voordoen vanaf 1 januari 2024.

Ze gelden niet voor de verlofdagen in het vakantiejaar 2023 (opgebouwd in het vakantiejaar 2022). Zo zal een werknemer die op 31 december 2023 zijn (volledig of gedeeltelijk) verlof voor 2023 (opgebouwd in 2022) niet heeft kunnen opnemen vanwege een van de gevallen van schorsing van de arbeidsovereenkomst die in de nieuwe maatregel worden opgesomd, dit niet kunnen overdragen naar 2024.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en tot invoeging van een artikel 67bis koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (B.S. van 16 maart 2023) - Wet van 17 juli 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, B.S. 31.07.2023

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.