Ziek tijdens de vakantie? Vanaf 2024 kunnen werknemers hun verlofdagen overdragen

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 20/07/2023 - 18:50
Laatste update: 08/08/2023 - 11:25

Een wetsvoorstel dat op 13 juli door de Kamer werd goedgekeurd, wil werknemers die ziek worden tijdens hun verlof de mogelijkheid geven om een gewaarborgd loon te genieten en hun verlofdagen over te dragen tot na het einde van hun arbeidsongeschiktheid of later.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van de aanpassing van de regelgeving betreffende de jaarlijkse vakantie om in overeenstemming te zijn met een Europese richtlijn van 4 november 2003.

Nieuwe verplichtingen voor de werknemer

De werkgever inlichten van zijn verblijfplaats

De werknemer die tijdens een jaarlijkse vakantieperiode arbeidsongeschikt wordt, is verplicht zijn werkgever te informeren over zijn verblijfplaats als hij zich niet op zijn gebruikelijke adres bevindt.

Een geneeskundig getuigschrift verstrekken aan zijn werkgever

Binnen de termijn die momenteel door de wet wordt bepaald, d.w.z. binnen 2 werkdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, moet de werknemer een geneeskundig getuigschrift verstrekken aan zijn werkgever.

In geval van overmacht moet het getuigschrift binnen een redelijke termijn worden toegezonden.

Dit getuigschrift moet de arbeidsongeschiktheid vermelden, de vermoedelijke duur ervan en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

Deze verplichting om een geneeskundig getuigschrift te verstrekken bestaat zelfs als dit niet bepaald is in het arbeidsreglement en zelfs als de werkgever er niet uitdrukkelijk om vraagt.

Het wetsvoorstel voorziet daarom in een afwijking van de algemene verplichtingen van de werknemer met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.

Een koninklijk besluit zou ook een specifiek model van geneeskundig getuigschrift kunnen vaststellen in deze situatie van arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie.

Recht op het gewaarborgd loon

Vanaf 2024 zullen de dagen jaarlijkse vakantie die gedekt zijn door een geneeskundig getuigschrift dus beschouwd worden als dagen van arbeidsongeschiktheid.

In principe heeft de werknemer dus recht op het gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. Hij moet zijn geneeskundig getuigschrift tijdig voorleggen om te voorkomen dat de werkgever weigert om het gewaarborgd loon te betalen wegens het laattijdig voorleggen van het geneeskundig getuigschrift.

Overdracht van verlofdagen

Werknemers die hun vakantiedagen willen overdragen tot net na het einde van hun arbeidsongeschiktheid, moeten hun werkgever uiterlijk op het ogenblik dat zij hun geneeskundig getuigschrift aan hun werkgever voorleggen, van dit verzoek op de hoogte brengen.

Update (8 augustus 2023) ! De werknemer heeft de mogelijkheid om zijn dagen over te dragen  tot 31 december van het vakantiejaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich heeft voorgedaan (en niet zoals eerder aangekondigd “gedurende de 24 maanden volgend op het vakantiejaar").

Raadpleeg de infoflash van 20 maart 2023 voor meer informatie over de nieuwe regelgeving betreffende de jaarlijkse vakantie en de overdracht van de jaarlijkse vakantie in geval van arbeidsongeschiktheid of andere schorsingen.

Vermelding in het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement zal een specifieke verwijzing moeten bevatten naar de formaliteiten die de werknemer moet vervullen als er zich een arbeidsongeschiktheid voordoet tijdens een jaarlijkse vakantieperiode.

Inwerkingtreding?

De inwerkingtreding van deze wet is voorzien op 1 januari 2024.

We houden u uiteraard op de hoogte van de datum waarop deze in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, www.dekamer.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.