Economische werkloosheid ‘arbeiders’ versoepeld: duur?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 27/08/2020 - 17:25
Laatste update: 28/08/2020 - 09:54

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen hun arbeiders in het kader van de (versoepelde) overgangsregeling tijdelijk werkloos stellen bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Deze overgangsregeling treedt in werking op 1 september 2020 en zal op 31 december 2020 buiten werking treden. Hierin werd voorzien door het Koninklijk Besluit nr. 46.

De maximale duur van de werkloosheid voor arbeiders wordt in dit kader verhoogd:

  • in geval van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst (volledige stopzetting van de arbeid) is de maximaal toegestane duur vastgesteld op 8 weken (in plaats van normaal 4 weken);
  • in geval van een regeling van gedeeltelijke arbeid ‘grote schorsing’ (minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken met ten minste 2 arbeidsdagen) wordt de maximaal toegestane duur vastgesteld op 18 weken (in plaats van normaal 3 maanden).

Raadpleeg hieromtrent onze Infoflash van 9 juli 2020.

Op sectoraal niveau kan echter worden voorzien in langere of kortere perioden van tijdelijke werkloosheid dan die welke zijn vastgesteld in het Koninklijk Besluit nr. 46 (afwijkende sectorale regeling).

De RVA preciseert in zijn infoblad E2 van 14 augustus 2020 hoe in een dergelijk geval de toegestane maximumduur moet worden bepaald:

  • indien de afwijkende sectorale regeling langere termijnen voorziet dan deze vastgesteld in het Koninklijk Besluit nr. 46, dan moeten deze langere termijnen toegepast worden;
  • indien de afwijkende sectorale regeling kortere termijnen voorziet dan deze vastgesteld in het Koninklijk Besluit nr. 46, dan moeten de langere perioden die in Koninklijk Besluit nr. 46 zijn vastgesteld, toegepast worden. Indien de werkgever bij de mededeling van de voorziene werkloosheid een waarschuwingsboodschap ontvangt (overschrijding van de voor zijn paritair comité vastgestelde maximumduur), dan kan hij die uitzonderlijk negeren; de mededeling zal aanvaard worden voor zover de gevraagde termijnen, de maximumduur zoals vastgesteld bij het Koninklijk Besluit nr. 46 niet overschrijden.

Bron: Infoblad E2, www.rva.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.