Coronacrisis: steunmaatregel voor de reissector

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De steunmaatregel voor de reissector werd gestemd in de Kamer en wordt weldra door de RSZ uitgevoerd. Het is een vermindering van werkgeversbijdragen over vier kwartalen, deels retroactief.    

Een dubbele maatregel

De vermindering van werkgeversbijdrage loopt over vier kwartalen en bestaat uit twee maatregelen:

1.

Teruggave van de netto werkgeversbijdrage van het 2e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021.

De “netto werkgeversbijdrage” is de basisbijdrage werkgever (25,00% in de profitsector), verminderd met de structurele vermindering en de eventueel toegepaste doelgroepverminderingen. De RSZ zal de netto werkgeversbijdragen voor de vrijgestelde kwartalen opnieuw injecteren in de werkgeversrekeningen van het 1e en/of 2e kwartaal 2021.

2.

Een specifieke doelgroepvermindering in het 2e kwartaal 2021.

Die vermindering leidt ertoe dat de werkgeversbijdrage ten belope van 25,00% (= de basisbijdrage) wordt vrijgesteld.

 

Het toepassingsgebied, de bijkomende voorwaarden en de aangifteplicht zijn identiek voor beide maatregelen.

 

Welke werkgevers?

Het gaat om werkgevers van de reissector, die tegelijk voldoen aan volgende voorwaarden:   

 • De hoofdactiviteit is  “reisbureau” (NACE-code 79110) of “reisorganisator” (NACE-code 79120)
 • Gedurende de periode 2e kwartaal 2020 tot en met 2e kwartaal 2021 is de onderneming verzekerd tegen insolventie conform de wet van 21.11.2017, in België of in een ander Europees land.

De onderneming moet actief zijn onder één of beide van de geselecteerde NACE-codes op 1 april 2021, en ook reeds voorafgaand aan die datum. Reisbureaus of -organisaties die pas starten op 1 april zijn dus niet betrokken: voor hen geen doelgroepvermindering in het 2e kwartaal 2021.

Bijkomende voorwaarden

Om voor beide maatregelen in aanmerking te komen, moet de werkgever tegelijk voldoen aan vier bijkomende voorwaarden:

 1. Zich ertoe verbinden om alle werknemers ononderbroken in dienst te houden tussen 1 april en 30 juni 2021,  behalve als de werknemer zelf ontslag neemt  of wegens dringende reden wordt ontslagen.

Bovendien mag het tewerkstellingsvolume in het tweede kwartaal 2021 niet kleiner zijn dan in het eerste kwartaal 2021, en de RSZ zal dit controleren op basis van de prestatiecodes aanwezig in de dmfa van beide kwartalen (zie ook verder) 

 1. Een concreet en individueel opleidingsaanbod doen aan alle werknemers, zowel de werknemers in tijdelijke werkloosheid als de werknemers die aan het werk zijn. Het aanbod moet overeenstemmen met minstens 20% van de contractuele arbeidsduur in het 1e en 2e kwartaal 2021, en de opleidingen moeten effectief gevolgd zijn uiterlijk op 31 december 2021.
 2. In 2021 geen van de volgende acties uitvoeren:
 • uitkering van dividenden aan aandeelhouders
 • uitkering van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming
 • inkoop van eigen aandelen
 1. De ondernemingsraad (bij ontstentenis in dalende volgorde de vakbondsafvaardiging resp. de werknemers zelf) informeren over de toepassing van de maatregelen in de onderneming en de voorwaarden, inzonderheid over het opleidingsaanbod. De reglementering spreekt ook van overleg met de werknemers(vertegenwoordiging): in de praktijk slaat dit op de organisatie van de opleiding.

Controle van de bijkomende voorwaarden en gevolgen

Het naleven van de voorwaarden is een engagement in de online aanvraag – voor de eerste voorwaarde (behoud personeelsbestand) gaat het zelfs om een formele verbintenis.

De RSZ zal het behoud van het tewerkstellingsvolume (deel van voorwaarde 1) automatisch controleren, en die controle zal absoluut zijn: het globale tewerkstellingsvolume  van het 2e kwartaal 2021 (µglob in de dmfa 2/2021) mag niet lager zijn dan het globale tewerkstellingsvolume van het 1e kwartaal 2021 (µglob dmfa 1/2021). De vergelijking zal gebeuren wanneer de dmfa van het 2e kwartaal 2021 stabiel zijn, waarschijnlijk pas in november 2021.

De rest van de bijkomende voorwaarden kan niet automatisch gecontroleerd worden. De RSZ kan/zal a posteriori ad-hoc controles uitvoeren, eventueel op basis van datamining.

Als minstens één van de vier bijkomende voorwaarden niet is nageleefd vervalt het recht op beide maatregelen voor de volledige toepassingsperiode, dus eventueel retroactief.

In deze context waarschuwen we nu al voor de controles van het tewerkstellingsvolume die de RSZ in het najaar 2021 automatisch zal uitvoeren. Indien blijkt dat het tewerkstellingsvolume in het 2e kwartaal lager is dan in het 1e kwartaal,  vervalt het recht op de volledige vermindering en zal de RSZ:

 • de vrijstelling 2/2020, 4/2020 en 1/2021 annuleren in de werkgeversrekening
 • de doelgroepvermindering 2/2021 annuleren in de dmfa

Online aanvraag verplicht

De werkgever die de vermindering wil bekomen moet een aanvraag doen via de beveiligde toepassing op de portaalsite van de RSZ. Een door de RSZ goedgekeurde aanvraag is een absolute voorwaarde om de verminderingen te bekomen:

online aanvraag reissector

De RSZ controleert of de aanvrager behoort tot het toepassingsgebied, en antwoordt via een bericht in diens e-box of via brief indien de e-box niet actief is.

De verzekerbaarheid conform de wet van 21.11.2017 wordt, bij verzekering in België,  gecontroleerd met een lijst van de FOD Economie. Werkgevers verzekerd in een ander Europees land moeten in de online workflow het bewijs van verzekerbaarheid opladen.

Het antwoord van de RSZ bestaat uit

 • een ontvangstbevestiging
 • een samenvatting van de aanvraag
 • al dan niet goedkeuring voor de toepassing van beide maatregelen (goedkeuring gebeurt steeds onder voorbehoud van latere controle op de bijkomende voorwaarden)

De aanvraag moet gebeuren uiterlijk 30 juni 2021, maar aanvragen tot en met 15 april 2021 worden prioritair behandeld en zullen leiden tot een eerste terugbetaling in de tweede helft van april.  Zie het overzicht hierna.

Teruggave van netto werkgeversbijdrage – timing

De teruggave van de netto werkgeversbijdrage wordt als volgt verrekend:

 • teruggave 2e en 4e kwartaal 2020:

-  verrekend met de bestaande schuld van het 1e kwartaal 2021 indien de aanvraag is goedgekeurd uiterlijk 15 april 2021

-  verrekend met de bestaande schuld van het 2e kwartaal 2021 indien de aanvraag is ingediend vanaf 16 april 2021

 • teruggave 1e kwartaal 2021: verrekend met de bestaande schuld van het 2e kwartaal 2021 in alle gevallen

Als de bestaande schuld van het kwartaal van verrekening niet volstaat, wordt het saldo verrekend op eventueel andere schulden aan de RSZ. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever vragen het saldo op zijn rekening te storten.

De RSZ organiseert de teruggave in twee fases:

 • voor de aanvragen goedgekeurd tot en met 15 april wordt de teruggave voor de twee kwartalen 2020 al berekend in april, en al afgetrokken van de schuld van het 1e kwartaal 2021;
 • al de rest wordt berekend begin juli en aangerekend op de schuld van het 2e kwartaal 2021. Voor aanvragen vanaf 16 april wordt ook de teruggave over de twee kwartalen van 2020 berekend in juli, en verrekend op de schuld van het 2e kwartaal 2021.

De RSZ plaatst het resultaat van elke berekening in de e-box van de werkgever of verstuurt het per brief indien de e-box niet actief is.

Datum goedgekeurde aanvraag

Teruggave

werkgeversbijdrage voor

Berekening bedrag teruggave door RSZ

Aanrekening bedrag teruggave op  bestaande schuld van

uiterlijk 15.04.2021

2/2020, 4/2020

2e helft april 2021

1/2021

 

1/2021

begin juli 2021

2/2021

16.04.2021 tot 30.06.2021

2/2020, 4/2020

1/2021

begin juli 2021

 

2/2021

 

 

 

Bron:

 • Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 epidemie, amendement nr.12 e.v., Kamer doc. 1851/002
 • Instructie RSZ

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.