Vlaamse maatregelen: wijzigingen in 2023

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 06/01/2023 - 11:03
Laatste update: 06/02/2023 - 15:47

De Vlaamse Regering voorziet enkele nieuwe maatregelen die in werking zullen treden in de loop van het nieuwe jaar. We geven alvast een kort overzicht van de geplande wijzigingen.

Nieuwe maatregelen vanaf 2023

Volgende maatregelen treden in werking in de loop van 2023:

Maatregel

Wetgeving

Voorziene inwerkingtreding

Individueel Maatwerk

Decreet van 12 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

1 juli 2023

Kwalificerend werkplekleren/leerlingenpremie

Decreet van 21 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding

1 september 2023

DGV personen zonder recente duurzame werkervaring

Ontwerpdecreet DGV voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

1 oktober 2023

 

Individueel maatwerk

Om  voor  werkgevers  de  drempel  voor  de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking te verlagen en er ook voor te zorgen dat  deze  personen  met de  juiste begeleiding  en omkadering  aan  de  slag  kunnen  gaan, biedt de overheid aan de   werkgever en   de   zelfstandige een   financiële   incentive (loonpremie of ondersteuningspremie)  en/of  een  begeleidingspremie aan om  de  bijkomende  kosten  verbonden aan deze tewerkstelling te compenseren.

De maatregelen VOP, SINE, LDE en de maatwerkafdelingen worden opgeheven en geïncorporeerd in het individueel maatwerk.

De aanvraag voor de loonpremie of begeleidingspremie kan ingediend worden bij het departement WSE vanaf 1 juli 2023.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk

Kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie

Er wordt een premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen (werkgevers en zelfstandigen) ingevoerd. Deze premie stimuleert ondernemingen om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent.

Daarnaast wordt een leerlingenpremie alternerende opleiding ingevoerd. Deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol afte ronden.

Dit decreet heft tenslotte de bestaande incentives op in het kader van werkplekleren, meer bepaald de start-en stagebonus, de mentorkorting, en de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs.

De opstart wordt voorzien op 1 september 2023.

DGV personen zonder recente duurzame werkervaring

Nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023 voor personen zonder recente duurzame werkervaring.

Voorwaarden:

  • Ingeschreven bij VDAB als niet-werkend werkzoekende de dag vóór indiensttreding
  • Tussen 25 en 58 jaar oud (op de laatste dag van het kwartaal)
  • minstens twee jaar ingeschreven zijn bij VDAB als niet-werkende werkzoekende (! gelijkstellingen, geen onderbreking van meer dan 3 maanden), dossier aanmaken op Mijn Loopbaan.
  • loongrens 10.000 EUR refertekwartaalloon
  • werknemer werkt in vestigingseenheid in het Vlaams Gewest

Vermindering G1 (1.000 EUR per kwartaal) voor kwartaal indiensttreding + 3 daaropvolgende kwartalen.

Opheffing maatregelen

Maatregel

Opheffingsdecreet

datum

Link - overgangsmaatregel

DGV Mentor (mentorkorting)

Kwalificerend werkplekleren/leerlingenpremie

1 juli 2023

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting

DGV leerlingen alternerend leren

Kwalificerend werkplekleren/leerlingenpremie

1 juli 2023

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding

DGV deeltijds werkende DBSO jongeren

Kwalificerend werkplekleren/leerlingenpremie

1 juli 2023

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-deeltijds-werkende-jongeren-uit-het-beroepssecundair-onderwijs

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Individueel Maatwerk

1 juli 2023

https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk/overgangsmaatregelen

Lokale diensteneconomie (LDE)

Individueel Maatwerk

1 juli 2023

https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk/overgangsmaatregelen

Sociale inschakelingseconomie (SINE) – DGV SINE

Individueel Maatwerk

1 juli 2023

https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk/overgangsmaatregelen

Startbonus

Kwalificerend werkplekleren/leerlingenpremie

1 september 2023

https://www.vlaanderen.be/startbonus

stagebonus

Kwalificerend werkplekleren/leerlingenpremie

1 september 2023

https://www.vlaanderen.be/startbonus

Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

DGV personen zonder recente duurzame werkervaring

1 oktober 2023

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/vlaamse-regering-keurt-wijzigingen-doelgroepvermindering-en-aanwervingspremie-principieel-goed

Overgangsmaatregel DGV oudere (zittende) werknemers

maatregel

Toestand 2022

Toestand 2023

2024

2025

DGV oudere werknemers

59 jaar op laatste dag van het kwartaal - 600 EUR (G4)

60 jaar op laatste dag van het kwartaal - 600 EUR (G4) *

61 jaar op laatste dag van het kwartaal - 600 EUR (G4)

62 jaar op laatste dag van het kwartaal - 600 EUR (G4)

 

61 jaar op laatste dag van het kwartaal - 1.500 EUR (G8)

62 jaar op laatste dag van het kwartaal - 1.500 EUR (G8)

62 jaar op laatste dag van het kwartaal - 1.500 EUR (G8) *

63 jaar op laatste dag van het kwartaal - 1.500 EUR (G8)

*Bij het optrekken van de leeftijd bij het toekennen van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers zijn er personen die al de leeftijd hebben bereikt en waarvan de werkgever mogelijk al gebruik maakt van het hogere bedrag van de doelgroepvermindering. Met deze overgangsmaatregelen is het mogelijk dat deze personen en hun werkgevers gebruik kunnen blijven maken van het hogere bedrag.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.