Vlaams opleidingsverlof: enkele wijzigingen sinds 1 september 2023

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 06/11/2023 - 13:33
Laatste update: 06/11/2023 - 13:42

In het Vlaams Gewest werden bepaalde aspecten van het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof aangepast om het operationele proces te optimaliseren.

Alle info is beschikbaar op Vlaanderen.be.

Je krijgt van ons een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die sinds 1 september 2023 van kracht zijn.

Tewerkstellingsbreuk van de maand maart

Het aantal uren Vlaams opleidingsverlof waarop de werknemer recht heeft, is a rato van de contractuele tewerkstellingsbreuk die opgenomen is in de DmfA van de maand maart die voorafgaat aan het opleidingsjaar (periode van 1 september tot 31 augustus), wanneer die breuk minstens 50% bedraagt van een voltijdse tewerkstelling.

Vóór 1 september 2023 moest het aantal uren Vlaams opleidingsverlof a rato zijn van de contractuele tewerkstellingsbreuk die opgenomen was in de DmfA van de maand september van het opleidingsjaar, wanneer die breuk minstens 50% bedroeg van een voltijdse tewerkstelling.

Bijkomende voorwaarde voor de terugbetaling

Als werkgever krijg je een terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betaald werden voor de uren afwezigheid die de werknemer heeft opgenomen in het kader van het  Vlaams opleidingsverlof. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Sinds 1 september 2023 is er een bijkomende voorwaarde voorzien die vereist dat: "de werknemer akkoord is om de opleiding te volgen onder het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof".

Bij de beoordeling van je aanvraag tot terugbetaling zal ook rekening worden gehouden met deze nieuwe voorwaarde.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft de optimalisatie van het operationele proces, BS 19.10.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.