Tijdelijke werkloosheid “energie”: verlenging van het stelsel tot 31 maart 2023

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 07/11/2022 - 13:12
Laatste update: 07/11/2022 - 13:14

Het stelsel van tijdelijke economische werkloosheid “energie”, dat oorspronkelijk zou gelden tot 31 december 2022, wordt verlengd tot 31 maart 2023.

Ter herinnering, het gaat hier om een speciale regeling die is ingevoerd om energie-intensieve bedrijven te helpen.

De RVA en een wet van 30 oktober 2022 hebben nu meer toelichting gegeven.

Hieronder geven we een samenvatting.

Energie-intensief bedrijf (in de zin van de juridische entiteit)

Ter herinnering, de werkgever moet kunnen aantonen dat:

 • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf uitmaakt;

Opgelet! De RVA specificeert dat het begrip toegevoegde waarde het verschil is (op basis van de jaarrekening) tussen:

  • het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen);
 • en het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen.

of

 • de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin hij gebruik maakt van de werkloosheid “energie” is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Opgelet! De wet van 30 oktober 2022 bepaalt dat, indien de onderneming nog niet was opgericht in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar, de werkgever kan bewijzen dat zijn definitieve energierekening is verdubbeld ten opzichte van de energierekening die de onderneming in dit trimester zou hebben betaald op basis van de toenmalige geldende energieprijzen.

Het formulier C106A-ENERGIE werd in die zin aangepast.

Opmerking - Van deze criteria kan worden afgeweken:

 • voor de ondernemingen die behoren tot de non-profitsector (= ondernemingen die vallen onder artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector),
 • bij ministerieel besluit (na advies van het beheerscomité van de RVA of van de Nationale Arbeidsraad).

Maximumduur

De werkgever die gebruik maakt van de werkloosheid “energie” kan, we herhalen, kiezen tussen:

 • een stelsel van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst gedurende maximaal 4 weken;
 • en een stelsel van verminderde arbeid voor een maximale duur van 3 maanden.

De RVA verduidelijkt:

 • enerzijds dat deze maximumduur ook van toepassing is indien de onderneming onder een paritair comité valt waarvoor er in een koninklijk besluit een langere maximumduur van de economische werkloosheid is voorzien;
 • en anderzijds dat voor de bedienden geen rekening wordt gehouden met het aantal weken voorzien voor economische werkloosheid (16 of 26 weken).

Onrechtmatig ontvangen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen: terugvordering

Er is sprake van onrechtmatig betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wanneer de werkgever, om een werknemer geen arbeid te verschaffen, zich ten onrechte beroept op werkloosheid “energie”.

De wet van 30 oktober 2022 biedt de RVA de mogelijkheid om gedurende de periode van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 (periode die bij koninklijk besluit verlengd kan worden) de aan de werknemer onrechtmatig betaalde uitkeringen terug te vorderen bij de werkgever in plaats van bij de werknemer.

De procedure ziet er als volgt uit:

 • de werkgever moet aan de betrokken werknemer het normale loon betalen voor de dagen tijdens welke er geen sprake is geweest van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens werkloosheid “energie”;
 • de RVA heeft de mogelijkheid om de aan de werknemer onrechtmatig betaalde bruto sommen terug te vorderen bij de werkgever;
 • de werkgever kan het nettobedrag van de uitkeringen die hij moet betalen aan de RVA inhouden op het aan de werknemer verschuldigd nettoloon.

Hebt u vragen over de invoering van werkloosheid “energie” in uw onderneming? Neem dan zeker contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bronnen: www.rva.be; wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.