Tijdelijke werkloosheid “energie”: regels tot 31 december 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 7min
Publicatiedatum: 03/10/2022 - 14:33
Laatste update: 05/10/2022 - 12:06

Ingevolge een regeringsbeslissing kunnen energie-intensieve bedrijven vanaf 1 oktober 2022 gebruik maken van een stelsel van tijdelijke economische werkloosheid “energie”.

Dit bijzondere stelsel geldt tot en met 31 december 2022.

De RVA geeft hier meer toelichting over in haar richtlijnen.

Hieronder vindt u een samenvatting daarvan.

Opgelet! Tijdelijke economische werkloosheid “energie” (= bijzonder stelsel) mag niet worden verward met tijdelijke economische werkloosheid waarop de werkgever een beroep kan doen wanneer het tijdelijk onmogelijk is om het bestaande arbeidsritme in de onderneming aan te houden als gevolg van economische factoren. Dit type werkloosheid blijft in voorkomend geval van toepassing en kent, zoals u weet, een aantal versoepelingen tot 31 december 2022.

Bedoelde ondernemingen

Werkloosheid “energie” kan alleen worden ingevoerd in energie-intensieve bedrijven, zowel voor arbeiders als voor bedienden.

De werkgever moet daartoe kunnen aantonen dat:

 • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf uitmaakt;

of

 • de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin hij gebruik maakt van de werkloosheid “energie” is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Volledige of gedeeltelijke schorsing

De werkgever die gebruik maakt van de werkloosheid “energie” kan kiezen tussen:

 • een regeling van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst; in dat geval bedraagt de maximale duur van de werkloosheid “energie” 4 weken;
 • en een regeling van gedeeltelijke arbeid waarbij er minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken wordt gewerkt; in dat geval bedraagt de maximale duur van de werkloosheid “energie” 3 maanden.

Wanneer de maximale duur is bereikt (4 weken of 3 maanden), kan onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling van schorsing worden ingevoerd (de werkgever moet met andere woorden niet eerst een verplichte werkweek invoeren).

Formaliteiten voor de werkgever

De werkgever die gebruik maakt van de werkloosheid “energie” moet:

 • het formulier C106A-ENERGIE indienen (= nieuw formulier):
  • via een aangetekende brief of via elektronische weg,
  • bij het bevoegde RVA-kantoor,
  • ten minste 5 dagen voor de voorafgaande mededeling;

Opmerking - Bij het formulier C106A-ENERGIE moeten geen documenten worden gevoegd , maar ze moeten wel beschikbaar worden gehouden voor de RVA in geval van controle.

 • de voorafgaande mededeling aan de RVA sturen ten minste 3 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag (afzonderlijke mededeling voor arbeiders en bedienden); de werkgever kan de voorafgaande mededeling reeds naar de RVA sturen zodra hij van de RVA de ontvangstbevestiging van de indiening van het formulier C106A-ENERGIE heeft ontvangen;

Opmerking- Indien de werkgever wenst over te schakelen naar de regeling van werkloosheid “energie” terwijl hij op 1 oktober 2022 nog mededelingen van economische werkloosheid lopen heeft, moet hij een nieuwe voorafgaande mededeling sturen in het kader van de werkloosheid “energie”.

 • de werknemers ten minste 3 kalenderdagen vóór de 1e werkloosheidsdag inlichten over de invoering van de werkloosheid door middel van een aangeplakt bericht of een individuele kennisgeving met de volgende informatie:
  • de namen, voornamen en INSZ van de werknemers die werkloos worden gesteld of de afdeling van de onderneming waar de activiteit wordt geschorst;
  • het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop elke werknemer werkloos zal zijn;
  • de begindatum en de einddatum van de periode van schorsing;
  • de verbintenis van de werkgever om geen werk aan derden uit te besteden dat had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de werkloosheid;
 • binnen dezelfde termijn (= ten minste 3 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag) de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging inlichten over de economische redenen die de werkloosheid rechtvaardigen;
 • aan de RVA de 1e dag van effectieve werkloosheid van de maand meedelen (in principe, op de eerste dag werkloosheid);
 • op het einde van de maand een ASR scenario 5 verrichten (code 5.1).

De werkgever die gebruik maakt van werkloosheid “energie” moet anderzijds:

 • geen ASR scenario 2 verrichten;
 • geen controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer die werkloos wordt gesteld;
 • het validatieboek niet invullen.

Vergoeding van de werknemer

De tijdelijk werkloos gestelde werknemer ontvangt:

 • een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70% van het begrensde loon (3.075,04 EUR per maand);
 • en een supplement van 6,22 EUR per dag werkloosheid:
  • dit supplement is ten laste van de werkgever, tenzij het (geheel of gedeeltelijk) door een sectoraal fonds wordt betaald;
  • dit supplement mag in geen geval lager zijn dan het bedrag van het supplement dat wordt toegekend in geval van economische werkloosheid (klassieke stelsel).

Slotopmerkingen

 • De werkloosheid “energie” wordt gelijkgesteld met de stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek als gevolg van economische oorzaken (wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) voor wat betreft alle rechten van de werknemers die voortvloeien uit de toepassing van deze stelsels van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek als gevolg van economische oorzaken.
 • Indien de werkgever een werknemer vóór of tijdens de periode van werkloosheid “energie” ontslaat en hij een opzegging moet presteren, loopt de opzegging niet tijdens deze periode.
 • Indien de werknemer daarentegen vóór of tijdens de periode van werkloosheid “energie” ontslag neemt en een opzegging presteert, loopt de opzegging wel tijdens deze periode.

Hebt u vragen over de invoering van werkloosheid “energie” in uw onderneming? Neem dan zeker contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bron: www.rva.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.