Tijdelijke werkloosheid corona: wat moet u doen als dit stelsel vanaf 1 april niet meer van toepassing is?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 02/03/2022 - 17:28
Laatste update: 03/03/2022 - 09:22

Als het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona niet verlengd zou worden na 31 maart 2022, zullen ondernemingen, in voorkomend geval, een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Opgelet! We beschikken momenteel niet over informatie over een eventuele verlenging (of niet) van het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona na 31 maart 2022. Zodra we hier meer over weten, verneemt u dat van ons.

Een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan alleen ingevoerd worden met inachtneming van de algemene (klassieke) regels die gelden voor dit type van werkloosheid.

Concreet betekent dit:

 • enerzijds, dat het, voor de werkgever, tijdelijk onmogelijk moet zijn om het in de onderneming bestaande arbeidsritme te handhaven als gevolg van economische factoren;
 • en, anderzijds, dat bepaalde voorwaarden en formaliteiten in acht moeten worden genomen.

Een korte herhaling van die regels.

Economische werkloosheid voor arbeiders

Maximale duur

De werkgever heeft de keuze tussen:

 • een regeling van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst; in dat geval wordt de maximumduur van de economische werkloosheid vastgesteld op 4 weken;
 • en een regeling van gedeeltelijke arbeid; de maximumduur van de economische werkloosheid is vastgesteld op respectievelijk 3 maanden en 12 maanden, naargelang het gaat om een ‘grote schorsing’ of een ‘kleine schorsing’.

Op sectoraal niveau kan voorzien worden in langere of kortere periodes van tijdelijke werkloosheid.

Voorwaarden en formaliteiten

De werkgever zal verplicht zijn (in voorkomend geval, in de vereiste vormen en termijnen):

 • om een arbeider die recht heeft op bepaalde dagen inhaalrust, niet economisch werkloos te stellen;
 • om het werk dat normaal had moeten worden verricht door de arbeiders tijdens de werkloosheid, niet uit te besteden aan derden;
 • om de vereiste kennisgevingen en mededelingen aan de arbeiders, de ondernemingsraad/de vakbondsafvaardiging en de RVA te doen;
 • om een C3.2A-controleformulier af te leveren aan elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld;
 • om het validatieboek in te vullen;
 • om een ASR-scenario 2 en een ASR-scenario 5 uit te voeren;
 • om aan de economisch werkloos gestelde arbeider een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen te betalen (tenzij er sprake is van afwijkingen);
 • om bij het verstrijken van de maximaal toegestane duur, de regeling van volledige arbeid opnieuw gedurende een volledige week in te voeren, vooraleer een nieuwe volledige of gedeeltelijke schorsing kan ingaan;
 • enz.

Ter herinnering! De eerste formaliteiten (mededelingen aan de arbeiders, de ondernemingsraad/de vakbondsafvaardiging en de RVA) moeten ten minste 7 dagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag vervuld worden.

Economische werkloosheid voor bedienden

Bedoelde ondernemingen

Wanneer een onderneming in moeilijkheden, voor haar bedienden, een beroep wil doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, moet ze gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst (in de sector of de onderneming) of door een ondernemingsplan.

Als ze niet aan deze voorwaarde voldoet, kan de onderneming in moeilijkheden zich beroepen op de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 159 (geldig van1 januari 2022 tot 30 juni 2023).

Maximale duur

De werkgever heeft de keuze tussen:

 • een regeling van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst; in dat geval wordt de maximumduur van de economische werkloosheid vastgesteld op 16 kalenderweken per kalenderjaar;
 • en een regeling van gedeeltelijke arbeid met ten minste 2 arbeidsdagen per week; in dit geval is de maximale duur van de economische werkloosheid vastgesteld op 26 kalenderweken per kalenderjaar.

Voorwaarden en formaliteiten

De werkgever zal verplicht zijn (in voorkomend geval, in de vereiste vormen en termijnen):

 • om een bediende die recht heeft op bepaalde dagen inhaalrust, niet economisch werkloos te stellen;
 • om het werk dat normaal had moeten worden verricht door de bedienden tijdens de werkloosheid, niet uit te besteden aan derden;
 • om het formulier C106A naar de RVA te sturen;
 • om de vereiste kennisgevingen en mededelingen aan de bedienden, de ondernemingsraad/de vakbondsafvaardiging en de RVA te doen;
 • om een C3.2A-controleformulier af te leveren aan elke bediende die economisch werkloos wordt gesteld;
 • om het validatieboek in te vullen;
 • om een ASR-scenario 2 en een ASR-scenario 5 uit te voeren;
 • om aan de economisch werkloos gestelde bediende het supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen te betalen (tenzij er sprake is van afwijkingen);
 • enz.

Ter herinnering! De eerste formaliteit (het formulier C106A naar de RVA sturen) moet vervuld worden ten minste 14 dagen vóór de voorafgaandelijke mededeling aan de RVA, die ten minste 7 dagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag moet gebeuren.

Advies

Wenst u in uw onderneming een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in te voeren? Dan raden we u aan niet te wachten om de nodige stappen te ondernemen, met name gelet op bepaalde termijnen die nageleefd moeten worden.

Als de ‘overgang’ van het ene stelsel naar het andere (van werkloosheid wegens corona naar economische werkloosheid) aan specifieke modaliteiten zou worden onderworpen die later gepreciseerd zouden worden, dan houden we u zeker daarvan op de hoogte.

Hebt u vragen over de invoering van economische werkloosheid in uw onderneming? Neem dan zeker contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.