Economische werkloosheid voor bedienden: cao nr. 148 verlengd door cao nr. 159

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Datum:

Om een vereenvoudigde toegang tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor de bedienden te behouden, heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 159 gesloten.

Deze overeenkomst verlengt de cao nr. 148, die van kracht is tot 31 december 2021.

De cao nr. 159 is gesloten voor een bepaalde tijd, van 1 januari 2022 tot 30 juni 2023.

Wat is het doel van de cao nr. 159?

Wanneer een onderneming, voor haar bedienden, een beroep wil doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, moet ze met name gebonden zijn door een cao (in de sector of de onderneming) of door een ondernemingsplan.

Als ze niet aan deze voorwaarde voldoet, kan de onderneming zich beroepen op de cao nr. 159 om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren.

We gaan hieronder dieper in op de cao nr. 159.

Bedoelde ondernemingen 

Er kan een beroep gedaan worden op de cao nr. 159:

 • enerzijds, door de onderneming in moeilijkheden die niet gebonden is door een cao in de sector, een cao in de onderneming of een door de commissie ‘ondernemingsplannen’ goedgekeurd ondernemingsplan tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden;
 • en, anderzijds, door de onderneming in moeilijkheden waarvan het ondernemingsplan werd ingediend, maar nog niet werd goedgekeurd door de commissie ‘ondernemingsplannen’.

Ter herinnering, een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die geconfronteerd wordt met een van de volgende situaties:

 • de onderneming (in de zin van de juridische entiteit) kent een substantiële daling van minimum 10 % van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de economische werkloosheid, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 • de onderneming (in de zin van de technische bedrijfseenheid, juridische entiteit of vestigingseenheid) kent, tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin het formulier C106A wordt verstuurd, een aantal dagen economische werkloosheid voor haar arbeiders van ten minste 10 % van het globaal aantal (arbeiders en bedienden) aan de RSZ aangegeven dagen;
 • de minister van Werk erkent de onderneming als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben gehad.

Opgelet!

 • De cao nr. 159 doet geen afbreuk aan de bestaande cao’s (in de sector/de onderneming) op dit gebied en aan de door de commissie ‘ondernemingsplannen’ goedgekeurde ondernemingsplannen.
 • Voor activiteitssectoren en ondernemingen waar geen andersluidende bepalingen zijn overeengekomen, blijft de mogelijkheid bestaan om een cao of ondernemingsplan uit te werken.

Behoud van de maximaal toegestane duur

De cao nr. 159 wijzigt de maximaal toegestane duur  van de economische werkloosheid niet.

Ter herinnering, de maximale duur van de economische werkloosheid per kalenderjaar is vastgesteld:

 • op 16 kalenderweken in geval van de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst;
 • op 26 kalenderweken in geval van de regeling van gedeeltelijke arbeid met ten minste twee arbeidsdagen per week.

Opgelet! De begin- en einddatum van de periode van economische werkloosheid moeten gedurende de geldigheidsduur van de cao nr. 159 vallen.

Behoud van de voorafgaande formaliteiten

De cao nr. 159 wijzigt niets aan de formaliteiten die de werkgever moet vervullen vóór de bedienden economisch werkloos worden gesteld.

Ter herinnering, de werkgever moet met name:

 • het formulier C106A naar de RVA verzenden ten minste 14 dagen vóór de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ (d.w.z. ten minste 14 dagen voor de voorafgaande mededeling) ;
 • een kopie van deze kennisgeving aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging bezorgen op de dag zelf van de verzending;
 • de bedienden op de hoogte brengen, via aanplakking in de lokalen van de onderneming of via een schriftelijke individuele kennisgeving, van de invoering van de economische werkloosheid, ten minste 7 dagen voor de voorziene eerste dag van economische werkloosheid;
 • de mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving overmaken aan de RVA op de dag zelf van die aanplakking of kennisgeving (= voorafgaande mededeling);
 • de economische redenen die de invoering van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen, meedelen aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging, op de dag van de aanplakking of individuele kennisgeving;
 • de eerste effectieve dag van economische werkloosheid van de maand aan de RVA meedelen en dit (in principe) op de eerste dag werkloosheid.

Toeslag ten laste van de werkgever

Een werkgever die een beroep doet op de cao nr. 159 is aan de economisch werkloos gestelde bediende een aanvullende vergoeding van 5,74 EUR per dag werkloosheid verschuldigd.

Opgelet! Deze aanvullende vergoeding is minstens gelijkwaardig aan:

 • de aanvullende vergoeding toegekend aan de arbeiders van dezelfde werkgever en/of het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert die werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid om economische redenen genieten en tewerkgesteld zijn in dezelfde onderneming of,
 • bij ontstentenis van dergelijke arbeiders, de aanvullende vergoeding voorzien door het paritair comité waaronder de onderneming zou ressorteren indien ze arbeiders zou tewerkstellen.

Bron: Cao nr. 159 van 15 juli 2021 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronaviruscrisis, www.cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.