Sancties in geval van onjuiste aangifte van de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 17/01/2023 - 08:35
Laatste update: 17/01/2023 - 08:49

Werkgevers krijgen voortaan zwaardere financiële sancties opgelegd in geval van een onjuiste aangifte in de bedrijfsvoorheffing die ten onrechte aanleiding heeft gegeven tot een bronbelastingaangifte die heeft geleid tot vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Context

Werkgevers kunnen in bepaalde omstandigheden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Wanneer dit het geval is, is het systeem van aangifte voor het bekomen van de vrijstelling als volgt:

  • de schuldenaar dient eerst een aangifte in waarop hij de belastbare inkomsten en de normaal verschuldigde en ingehouden bedrijfsvoorheffing vermeldt,
  • vervolgens dient hij een tweede aangifte in die uitsluitend betrekking heeft op de bezoldigingen van de werknemers waarvoor een deel of het geheel van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet in de Schatkist moet worden gestort. In de tweede aangifte (274.XX) worden de belastbare inkomsten vermeld, naast een negatief bedrag aan verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Elke vrijstelling heeft een eigen aangiftecode (bv. ploegenarbeid 274.74).

Naar aanleiding van een controle kan blijken dat de gegevens vermeld in onder meer de tweede aangifte onjuist zijn. Zo kan de schuldenaar ten onrechte geoordeeld hebben dat de bedrijfsvoorheffing niet in de Schatkist moest worden gestort. De redenen voor een onjuiste aangifte kunnen divers zijn. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat de werkgever niet voldoet aan de definitie van een onderneming waar ploegenarbeid wordt verricht, dat de werkgever niet beantwoordt aan de definitie van startende onderneming of dat het tewerkstellingspercentage van een master/bachelor lager is dan het % dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de vrijstelling,...

Tot 31 maart 2022

Wanneer de administratie met een dergelijk probleem werd geconfronteerd konden in drie situaties belastingverhogingen worden toegepast: bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van de aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte. Deze verhogingen waren van toepassing op de belastingen verschuldigd op niet-aangegeven of laattijdig aangegeven inkomsten.

In de bovenvermelde voorbeelden, wanneer de werkgever de tweede aangifte bedrijfsvoorheffing indient met een onjuist bedrag van vrijstelling van voorheffing, dient hij een onjuiste aangifte in. In het kader van de tweede onjuiste aangifte bedrijfsvoorheffing zijn er in principe geen niet-aangegeven of laattijdig aangegeven inkomsten en is het in de praktijk bijgevolg niet mogelijk om daadwerkelijk verhogingen toe te passen.

Sinds 1 april 2022

Om dit probleem op te lossen, heeft de wetgever een wijziging ingevoegd die tot doel heeft om het mogelijk te maken dat de werkgevers in geval van een onjuiste aangifte in de bedrijfsvoorheffing die ten onrechte aanleiding geeft tot vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, financieel gesanctioneerd kunnen worden.

Voortaan zal de berekeningsbasis van de verhoging het bedrag van de onjuist aangegeven vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing zijn (d.w.z. dat de verhoging berekend zal worden op het bedrag van de ten onrechte gevraagde vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing).

Er dient, naargelang van de aard en de ernst van de overtreding, op deze grondslag een percentage te worden toegepast gaande van 10 % tot 200 %.

Tabel van sancties in geval van onjuiste aangifte die aanleiding heeft gegeven tot een vrijstelling

Aard van de overtredingen

Verhogingen

A. Overtreding te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingschuldige:

Nihil

B. Overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken:

 

- 1e overtreding:

10 %

- 2e overtreding:

20 %

- 3e overtreding:

30 %

Vanaf de 4e overtreding worden de overtredingen van deze aard bij C ingedeeld en als zodanig bestraft.

 

C. Overtreding met het opzet de belasting te ontduiken:

 

- 1e overtreding:

50 %

- 2e en 3e overtreding:

75 %

- 4e en 5e overtreding:

100 %

- 6e en 7e overtreding:

150 %

- 8e overtreding en volgende overtredingen:

200 %

D. Overtreding gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse stukken of met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren: in alle gevallen:

200 %

Bij ontstentenis van kwade trouw kan worden afgezien van het minimum van 10 % belastingverhoging. Er is met name geen kwade trouw wanneer de werkgever, binnen de vooropgestelde termijn, spontaan overgaat tot een regularisatie van zijn situatie (t.t.z. vóór elke navraag, mondeling of schriftelijk, of voorafgaand onderzoek van de taxatiediensten), in principe door middel van een aangifte die de aangifte verbetert waarop het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing vermeld staat.

Inwerkingtreding

De nieuwe sancties zijn op 1 april 2022 in werking getreden en gelden dus voor overtredingen die vanaf die datum worden begaan.

Bronnen: Wetten van 28 maart 2022 (BS 31.03.2022) en 20 november 2022 (BS 30.11.2022) op het vlak van procedure inkomstenbelastingen, Koninklijk Besluit van 13 september 2022 tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92 (BS 13.10.2022), Circulaire 2022/C/116 van 16 december 2022 betreffende bepaalde gewijzigde artikels op het vlak van procedure inkomstenbelastingen.  

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.