RSZ: nieuwe responsabiliseringsbijdrage voor uw langdurig zieken

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 21/12/2022 - 10:25
Laatste update: 21/12/2022 - 10:32

U zal een RSZ-bijdrage verschuldigd zijn indien u vanaf 1 januari 2022 een aanzienlijk hoger dan gemiddeld aantal in invaliditeit getreden werknemers hebt.

De invoering van deze bijdrage maakt deel uit van het “Terug-naar-werktraject”.

Als u deze bijdrage verschuldigd bent, wordt deze in het 2e kwartaal van 2023 door de RSZ van u gevorderd. De RSZ zal u aan het eind van het jaar hierover per brief informeren.

Bent u deze bijdrage verschuldigd?

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de werkgevers die:

  • onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven die onder het PC 327 vallen;
  • Een RSZ-belangrijkheidscode hebben ≥ 5 tijdens het jaar waarin het kwartaal Q-1 is gelegen (d.w.z. gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst hebben);
  • En die een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit hebben.

Wat betekent “bovenmaatse instroom”?

Onder bovenmaatse instroom in de invaliditeit wordt verstaan dat het gemiddelde van de verhoudingen tussen:

  • Enerzijds de intredes in invaliditeit in kwartaal Q (= kwartaal waarin de invaliditeit begint) en elk der 3 voorafgaande kwartalen
  • En anderzijds het aantal voltijdse equivalente werknemers (FTE’s) in elk der overeenstemmende kwartalen van het voorafgaande kalenderjaar (= FTE’s tewerkgesteld bij de werkgever gedurende deze kwartalen die op de laatste dag van kwartaal Q-4 ten minste 3 achtereenvolgende jaren zonder onderbreking bij de betreffende werkgever tewerkgesteld zijn)

Ligt:

  • 2 maal hoger dan bij ondernemingen behorende tot dezelfde activiteitensector (de sector wordt bepaald op basis van de eerste 4 cijfers van de NACE-code)
  • en 3 maal hoger dan bij de algemene private sector

Voor de berekening van de instroom worden werknemers in aanmerking genomen die tussen 18 en 54 jaar oud zijn, de begindatum van de primaire ongeschiktheid inbegrepen, en die ten minste drie opeenvolgende jaren ononderbroken in uw onderneming in dienst zijn geweest.

Voor dezelfde berekening van de instroom wordt geen rekening gehouden met werknemers die op de datum van het begin van de invaliditeit toestemming hebben gekregen om het werk te hervatten.

De bijdrage is alleen verschuldigd indien in de referentiekwartalen (= kwartaal Q en de 3 kwartalen voorafgaand aan kwartaal Q) ten minste 3 werknemers in invaliditeit zijn getreden.

Wat betekent “kwartaal Q-1”?

Dit is het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van het begin van de invaliditeit (Q)

Wat verstaan we onder “invaliditeit”?

Invaliditeit wordt gedefinieerd als de periode van arbeidsongeschiktheid volgend op de periode van primaire arbeidsongeschiktheid, die één jaar bedraagt vanaf de 1e dag van ongeschiktheid.

Bedrag van de bijdrage

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt 0,625% van de loonsom die voor het kwartaal Q-1 bij de RSZ is aangegeven.

Ze is van toepassing voor de periodes van invaliditeit die beginnen vanaf 1 januari 2022.

Procedure

De responsabiliseringsbijdrage wordt berekend door de RSZ.

Deze wordt geïnd via een debetbericht samen met uw RSZ-bijdragen van het 2e kwartaal volgend op kwartaal Q (= Q+2). Dit debetbericht wordt u in het 2e kwartaal van 2023 toegezonden.

Er zal een informatiestroom tot stand worden gebracht tussen het RIZIV en de RSZ met betrekking tot de ongeschiktheidsgegevens.

Knipperlichten voor u

De RSZ zal proactief te werk gaan

Elk jaar, en voor het eerst in 2022, zal u proactief door de RSZ op de hoogte worden gebracht als uw ratio zodanig verandert dat u het volgende jaar de bijdrage dreigt te moeten betalen.

Als deze bijdrage op u van toepassing is, zal de RSZ u een brief sturen. U zou deze brief in de komende dagen moeten ontvangen.

De mededeling van de RSZ zal zowel betrekking hebben op werknemers van 18 tot 54 jaar als op werknemers van 55 jaar en ouder die niet onder het stelsel van de responsabiliseringsbijdrage vallen.

Bronnen: Programmawet van 27.12.2021, B.S. 31.12.2021; Wet van 20.11.2022 houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid, B.S. 30.11.2022; koninklijk besluit van 13 december 2022 tot uitvoering van artikel 142, § 5, van de programmawet van 27 december 2021, B.S. 20.12.2022.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.