RSZ: gelegenheidswerk in de tuinbouw, landbouw en fruitteelt in 2022.

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 14/02/2022 - 11:40
Laatste update: 14/02/2022 - 11:43

Voor gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector gelden bijzondere regels voor het berekenen van hun RSZ-bijdragen. Deze worden niet berekend op basis van hun reële brutoloon, maar op basis van een dagelijks forfait.

De gelegenheidswerknemers in deze verschillende sectoren maken per kalenderjaar aanspraak op een maximumaantal dagen die het recht openen op dit voordelige stelsel van RSZ-bijdragen.

Sinds 2021 is dit stelsel van gelegenheidswerk uitgebreid naar de fruitteelt.

In onze infoflash van 12 februari 2021 brachten we u al op de hoogte van de wijzigingen aan dit stelsel in 2021. Wat voor 2022?

De wettekst hierover is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Contingenten

Het aantal dagen waarop werknemers van dit voordelige stelsel gebruik kunnen maken, werd in 2020 en 2021 verdubbeld.

In 2022 zullen ook de contingenten worden verhoogd:

  • Het maximumaantal dagen per kalenderjaar in de tuinbouw is 100 dagen (zoals in 2021 meer tegenover 130 in 2020)
  • Het maximumaantal dagen per kalenderjaar in de landbouw is 60 dagen (zoals in 2020 en 2021)

De RSZ heeft ook aangekondigd dat het maximumaantal dagen per kalenderjaar voor de fruitteelt vastgesteld blijft op 100 dagen (zoals in 2021), met uitzondering van de werknemers die ressorteren onder het PC voor de uitzendarbeid, wat de 35 laatste dagen van de 100 dagen betreft. Dit moet nog worden bevestigd met de publicatie van de wetteksten in het Belgisch Staatsblad.

180 dagen in dezelfde onderneming

De werknemer die in de voorafgaande 180 dagen in de tuinbouw- of landbouwsector heeft gewerkt in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer, wordt niet beschouwd als een gelegenheidswerknemer.

Voor het jaar 2021 werd de wetgeving versoepeld aangezien de 180 dagen zullen moeten worden gecontroleerd om na te gaan of hij in dezelfde onderneming werkzaam was en niet in de tuinbouw- of landbouwsector.

Deze versoepeling blijft van toepassing in 2022.

Onder 'dezelfde onderneming' wordt verstaan alle juridische entiteiten die door dezelfde bestuurders en/of zaakvoerders worden bestuurd of die tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoren.

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met een tewerkstelling binnen de onderneming tijdens deze periode indien deze plaatsvond in het kader van een overeenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximum 6 opeenvolgende kalenderweken.

De 180-dagenregel is niet van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer op de wettelijke pensioenleeftijd wordt beëindigd en de werknemer vervolgens als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wenst te worden tewerkgesteld.

Bron: RSZ; Ministerraad van 28 januari 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.