Coronavirus: RSZ: gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector in 2021

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Voor gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector gelden bijzondere regels voor het berekenen van hun RSZ-bijdragen. Deze worden niet berekend op basis van hun reële brutoloon, maar op basis van een dagelijks forfait.

De gelegenheidswerknemers in deze verschillende sectoren maken per kalenderjaar aanspraak op een maximum aantal dagen die het recht openen op dit voordelige stelsel van RSZ-bijdragen.

Voor het jaar 2021 worden wijzigingen in deze wetgeving aangebracht. Ze hebben betrekking op de uitbreiding van de gelegenheidsarbeid naar de fruitteelt, de contingenten die in acht moeten worden genomen om in aanmerking te komen voor dit voordelige stelsel van RSZ-bijdragen en de invoering van het begrip "zelfde onderneming".

Fruitteelt

In het jaar 2021 hebben arbeiders in de fruitteeltsector ook het recht om meer dan 65 dagen als gelegenheidswerknemer te werken, zoals reeds het geval is voor de witloof- en champignonteelt.

Contingenten

Omwille van de epidemie werd voor het jaar 2020 het aantal dagen verdubbeld waarop werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel van gelegenheidsarbeid.

Er zijn nieuwe regels ingevoerd voor het jaar 2021.

Basiscontingent

 • Het maximum aantal dagen per kalenderjaar in de tuinbouw wordt verhoogd van 65 tot 100 (tegenover 130 in 2020)
 • Het maximum aantal dagen per kalenderjaar in de landbouw wordt verhoogd van 30 tot 60 (zoals reeds het geval was in 2020)
 • Het maximum aantal dagen per kalenderjaar voor de fruitteelt wordt vastgesteld op 100, met uitzondering van de werknemers die ressorteren onder het PC voor de uitzendarbeid, wat de laatste 35 dagen van de 100 dagen betreft.

Extra dagen

Gelegenheidswerknemers die werkzaam zijn in de witloofteelt en champignonteelt en, vanaf 2021, in de fruitteelt, hebben recht op een contingent van extra dagen met behoud van hun statuut van gelegenheidswerknemer.

 • Voor de werknemers in de sector van de witloof- en champignonteelt werden de extra 35 dagen verhoogd tot 70 in 2020, maar dit is niet langer het geval in 2021. Deze werknemers kunnen dus 35 extra dagen presteren. 
 • De werknemers in de fruitteeltsector kunnen 35 extra dagen presteren (met uitzondering van uitzendkrachten) bovenop het basiscontingent van 65 dagen. Zij kunnen in het jaar 2021 sowieso al 100 dagen presteren.   

Deze extra 35 dagen per werknemer in de fruitteelt kunnen slechts gelden voor 33% van het aantal gelegenheidswerknemers dat u voor het jaar 2020 heeft aangegeven en onder bepaalde voorwaarden: 

 • U toont voor het jaar 2021 een tewerkstellingsvolume aan, in VTE, dat minstens gelijk is aan het gemiddelde van de 4 Dmfa-aangiften bij de RSZ voor het kalenderjaar 2019;
 • U moet, uiterlijk op 15 april 2021, een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van het PC 145 en aan het Sociaal Fonds van dit PC.  Deze aanvraag bevat een verklaring waarin u zich verbindt om:
  • de sociale wetgeving en de cao’s correct toe te passen;
  • geen gebruik te maken van detacheringsconstructies en geen beroep te doen op schijnzelfstandigen;
  • niet aan sociale dumping te doen;
  • niet te werken met constructies van aannemings- of dienstverleningscontracten met Belgische of buitenlandse ondernemingen om de Belgische wetgeving betreffende de verboden terbeschikkingstelling te omzeilen.

De modellen van deze aanvraag en verklaring zullen u ter beschikking worden gesteld door het Sociaal Fonds van het PC 145.

Een werkgroep “Fruitteelt” zal uw aanvraag vóór 10 mei 2021 beoordelen en een advies formuleren aan het PC.

Het PC zal uiterlijk op 31 mei 2021 zijn beslissing aan u meedelen met, onder meer het aantal gelegenheidswerknemers tewerkgesteld in de fruitteelt waarop u een beroep kan doen voor het tot 100 dagen uitgebreide stelsel voor het jaar 2021.

Cumuleren van contingenten

Er moet ook een contingent in acht worden genomen indien de gelegenheidswerknemer meerdere  activiteiten uitoefent bij verschillende werkgevers. Voor de sector van de witloofteelt was dit contingent anders. Voor 2021 is dit echter niet het geval. Het contingent bedraagt 100 dagen (tegenover 200 in 2020), of het nu gaat om de teelt van champignons, witloof of fruit.

180 dagen in dezelfde onderneming

De werknemer die in de voorafgaande 180 dagen in de tuinbouw- of landbouwsector heeft gewerkt in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer, wordt niet beschouwd als een gelegenheidswerknemer.

Voor het jaar 2021 wordt de wetgeving soepeler omdat de 180 dagen zullen moeten worden gecontroleerd om na te gaan of hij in dezelfde onderneming werkzaam was en niet in de tuinbouw- of landbouwsector.

Onder 'dezelfde onderneming' wordt verstaan alle juridische entiteiten die door dezelfde bestuurders en/of zaakvoerders worden bestuurd of die tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoren.

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met een tewerkstelling binnen de onderneming tijdens deze periode indien deze plaatsvond in het kader van een overeenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximum 6 opeenvolgende kalenderweken.

De 180-dagenregel is niet van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer op de wettelijke pensioenleeftijd wordt beëindigd en de werknemer vervolgens als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wenst te worden tewerkgesteld.

De andere regels blijven ongewijzigd.

Inwerkingtreding

Deze bepalingen treden in werking van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

 

Bronnen: wet van december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S 30.12.2020;  koninklijk besluit  van 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, B.S. 31.12.2020.

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.