Ouderschapsverlof: wijzigingen vanaf 10 november 2022

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 07/11/2022 - 11:22
Laatste update: 07/11/2022 - 11:24

Het Koninklijk Besluit van 7 oktober 2022 en de wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers wijzigen enkele punten met betrekking tot het ouderschapsverlof.

De nieuwigheden betreffen voornamelijk het uitstel van het ouderschapsverlof en de berekening van het anciënniteitsvoorwaarde; ze treden in werking voor aanvragen voor ouderschapsverlof die vanaf 10 november 2022 worden ingediend.

Uitstel van het ouderschapsverlof

Wanneer de werknemer zijn werkgever schriftelijk heeft meegedeeld dat hij ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking wil opnemen, kan de werkgever binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer schriftelijk de uitoefening van dit ouderschapsverlof uitstellen indien de opname van het verlof in de aangevraagde periode een goed functioneren van de onderneming ernstig zou verstoren.

Het ouderschapsverlof moet in ieder geval aanvangen uiterlijk 6 maanden na de maand waarin het gemotiveerd uitstel plaatsheeft.

Tot nu toe moest de werkgever het uitstel rechtvaardigen met redenen die verband hielden met het goede functioneren van de onderneming.

Voor aanvragen voor ouderschapsverlof die vanaf 10 november 2022 worden ingediend, zal de werkgever explicieter moeten zijn en het uitstel uitvoerig en schriftelijk moeten motiveren.

Nieuwe verplichting voor de werkgever in geval van ouderschapsverlof in de vorm van volledige schorsing: wanneer de werknemer een aanvraag voor ouderschapsverlof in de vorm van een volledige schorsing heeft ingediend, moet de werkgever die gebruik maakt van zijn uitstelrecht de werknemer voortaan schriftelijk een of meer alternatieven voor het opnemen van het ouderschapsverlof voorstellen.

Dit kan een andere vorm van ouderschapsverlof zijn of een andere periode tussen de door de werknemer gevraagde begin- en einddatum.

Het schriftelijke document moet de voorgestelde alternatieve vorm en/of de begin- en einddatum van de voorgestelde periodes bevatten. Het schriftelijke document vermeldt ook de termijn die de werknemer heeft om het aanbod van de werkgever te aanvaarden. Deze termijn mag niet korter zijn dan een week.

Wanneer het verlof wordt uitgesteld ten gevolge van een door de werkgever aangeboden alternatief, kan de leeftijdsvoorwaarde voor het kind van 12 of 21 jaar worden overschreden.

Als de werkgever gebruik maakt van zijn recht op uitstel, heeft de werknemer nu het recht om af te zien van het recht op ouderschapsverlof voordat dit begint.

Anciënniteitsvoorwaarde

De werknemer moet 12 maanden anciënniteit rechtvaardigen om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof.

Voor de berekening van de anciënniteit worden de periodes die de werknemer als uitzendkracht verricht heeft bij de werkgever in de hoedanigheid van gebruiker voortaan mee in aanmerking genomen.

Ouderschapsverlof van 1/10

Sinds 1 juni 2019 kan de werknemer, met instemming van de werkgever, een ouderschapsverlof in de vorm van een vermindering met 1/10 genieten.

Voor aanvragen door de werknemer ingediend vanaf 10 november 2022 moet de werkgever zijn gemotiveerde beslissing schriftelijk meedelen.

Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de werkgever.

 

Bronnen: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven (1), BS 31.10.2022;Koninklijk besluit van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, BS 31.10.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.