Opleidingsplan: het is weer zo ver!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 06/02/2024 - 20:32
Laatste update: 06/02/2024 - 20:40

Sommige ondernemingen moeten uiterlijk op 31 maart 2024 een opleidingsplan opstellen.

Dit is een verplichting die werd opgelegd in het kader van de arbeidsdeal en waaraan elk jaar moet worden voldaan.

Bedoelde ondernemingen

Alle ondernemingen van de privésector (voornamelijk) die minstens 20 werknemers tewerkstellen, moeten een opleidingsplan opstellen voor hun werknemers.

Inhoud van het opleidingsplan

Het opleidingsplan lijst de opleidingen op alsook de doelgroep van werknemers waarvoor ze bestemd zijn. Het plan wordt op papier of onder elektronische vorm opgesteld.

Concreet moet het opleidingsplan minimaal het volgende bevatten:

 • de formele opleidingen; bedoeld worden de opleidingen:
  • bestaande uit door lesgevers of opleiders ontwikkelde cursussen en stages;
  • gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling;
  • die doorgaan op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is;
  • die tot een groep leerlingen gericht zijn;
  • en die ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme;
 • de informele opleidingen; bedoeld worden de opleidingen:
  • bestaande uit opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk (of de werkplek), maar andere dan deze bedoeld hierboven;
  • gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen (tijd, plaats, inhoud);
  • en waarvan de inhoud gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de leerling op de werkplek;

Bv. deelname aan conferenties, beurzen en lezingen.

 • een toelichting over de wijze waarop het plan bijdraagt aan de investeringen in opleiding (ten minste 5 opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse werknemer).

Bij het opstellen van het opleidingsplan moet je als werkgever:

 • de genderdimensie in aanmerking nemen;
 • bijzondere aandacht geven aan:
  • personen uit risicogroepen en meer bepaald werknemers van minstens 50 jaar oud;
  • werknemers met een handicap;
  • personen van buitenlandse afkomst (bv. werknemers die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten);
  • de knelpuntberoepen in je sector;
  • de wijze van evaluatie met de werknemers.

Opgelet! In een bij koninklijk besluit verbindend verklaarde sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kunnen de minimale voorwaarden vastgesteld worden waaraan het opleidingsplan moet voldoen.

Duur van het opleidingsplan

Het opleidingsplan voor de werknemers wordt voor een minimumduurtijd van 1 jaar gesloten.

Procedure en termijn

Het opleidingsplan voor de werknemers wordt opgesteld met naleving van een overlegprocedure.

Als er in je onderneming een ondernemingsraad (OR) of, bij gebrek hieraan, een vakbondsafvaardiging (VA) bestaat, dan verloopt de procedure als volgt:

 1. jij als werkgever stelt een ontwerp van opleidingsplan op;
 2. je deelt dit ontwerp mee aan de OR of, bij gebrek hieraan, aan de VA;
 3. ten minste 15 dagen na deze mededeling wordt een vergadering van de OR of, bij gebrek hieraan, met de VA georganiseerd om het ontwerp te bestuderen;
 4. de OR of, bij gebrek hieraan, de VA brengt uiterlijk op 15 maart 2024 advies uit;
 5. de inhoud van het opleidingsplan moet uiterlijk op 31 maart 2024 vastgesteld worden.

Als er in je onderneming geen OR of VA bestaat, dan verloopt de procedure als volgt:

 1. jij als werkgever stelt een ontwerp van opleidingsplan op;
 2. je legt dit ontwerp uiterlijk op 15 maart 2024 aan de werknemers voor;
 3. de inhoud van het opleidingsplan moet uiterlijk op 31 maart 2024 vastgesteld worden.

Bewaring en communicatie van het opleidingsplan

Je bewaart het opleidingsplan voor de werknemers in de onderneming.

Je werknemers en hun vertegenwoordigers hebben er op eenvoudige vraag toegang toe.

Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 10.11.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.