Maak je op voor de sociale balans 2022!

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 09/02/2023 - 11:26
Laatste update: 09/02/2023 - 11:28

Heel wat ondernemingen zullen hun sociale balans moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België na de datum van afsluiting van het boekjaar.

De sociale balans is een instrument waarmee de ondernemingen dienen te rapporteren over de situatie van hun werkgelegenheid en over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers.

De werkgever die zijn verplichtingen op het vlak van de sociale balans niet naleeft, zal worden bestraft met een sanctie die ofwel uit een strafrechtelijke geldboete ofwel uit een administratieve geldboete bestaat.

Wat houdt de sociale balans in?

De sociale balans bevat de volgende inlichtingen:

 • een staat van de tewerkgestelde personen;
 • een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar;
 • een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.

Sinds 1 januari 2017 bestaan de opleidingsinspanningen uit een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar. Deze doelstelling moet op interprofessioneel niveau bereikt worden als onderdeel van een groeipad.

Vanaf 2023 wordt deze interprofessionele doelstelling vervangen door het individueel recht voor de werknemer op een bepaald aantal opleidingsdagen per jaar (ten minste 5 opleidingsdagen per jaar; 4 dagen in 2023).

Op basis van de opgestelde sociale balansen wordt de opleidingsinspanning jaarlijks geëvalueerd. De werkgever zorgt er dus voor dat de opleidingsinspanningen verder geregistreerd worden in de sociale balans.

Welke ondernemingen moeten een sociale balans opstellen?

Voornamelijk de volgende ondernemingen zijn verplicht een sociale balans op te stellen:

 • de Belgische ondernemingen die hun jaarrekening en een sociale balans openbaar moeten maken (en die personeel tewerkstellen); de jaarrekening en de sociale balans moeten worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB) binnen 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar;
 • de ondernemingen die, in principe binnen 7 maanden na afsluiting van hun/het boekjaar, een sociale balans moeten bezorgen aan de NBB:
  • ziekenhuizen die niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw;
  • de andere privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. vzw, stichting) die minstens 20 werknemers tewerkstellen (in voltijdse equivalenten);
  • de ondernemingen naar buitenlands recht die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid gevestigd hebben; hun sociale balans bevat enkel de gegevens met betrekking tot de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden (van de buitenlandse onderneming), waarbij de gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden beschouwd worden als één geheel.

Hoe helpt Partena Professional u om deze verplichting te vervullen?

Naar jaarlijkse gewoonte zullen we een sociale balans voorzien waarop de gegevens vermeld staan over de staat van de tewerkgestelde personen (rubrieken 1001 en volgende) en het personeelsverloop tijdens het boekjaar (rubrieken 205 tot 350).

U ontvangt dit document ten laatste in de loop van maart 2023.

U kunt het document eventueel aan uw boekhouder bezorgen als die de jaarrekening en de sociale balans van uw onderneming opstelt.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.