Koopkrachtpremie

Auteur: Anne Ghysels - Catherine Mairy - Isabelle Caluwaerts (Legal Experts)
Leestijd: 7min
Publicatiedatum: 28/04/2023 - 14:50
Laatste update: 09/01/2024 - 12:49

Ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, kunnen in 2023 een eenmalige koopkrachtpremie van maximaal 750 € toekennen aan hun werknemers.

Deze koopkrachtpremie geniet een gunstige sociale en fiscale behandeling en wordt niet in aanmerking genomen voor de loonnorm.

De koopkrachtpremie zal worden toegekend in de vorm van consumptiecheques (op papier of elektronisch). Ze kan worden uitgereikt van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023.

UPDATE! De uiterlijke uitbetalingsdatum (effectieve uitreiking) van de koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques wordt met 3 maanden verlengd tot 31 maart 2024. Aan de deadline voor de beslissing tot toekenning van een koopkrachtpremie (het ontstaan van het recht) wijzigt er niets, dit blijft 31 december 2023. Voor meer info zie onze infoflash over dit onderwerp.

Behandeling op sociaal vlak

Mits bepaalde voorwaarden zijn vervuld, is de koopkrachtpremie niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen. De werkgever zal echter een bijzondere bijdrage moeten betalen.

Voorwaarden

De koopkrachtpremie is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen (persoonlijke en werkgeversbijdragen) als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 Koopkrachtpremie in de vorm van elektronische of papieren consumptiecheques

 • De toekenning van de koopkrachtpremie moet vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of op ondernemingsvlak.

Indien een dergelijke cao op het niveau van een paritair comité (of subcomité) wordt gesloten, moet zij, om rechtsgeldig te zijn, twee definities bevatten die respectievelijk gebaseerd zijn op de hoge winsten in 2022 en de uitzonderlijk hoge winsten in 2022, waardoor de ondernemingen worden afgebakend die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald.

  • De koopkrachtpremie van maximaal 500 € kan alleen worden toegekend in ondernemingen die in 2022 een hoge winst hebben gemaakt.
  • De koopkrachtpremie van maximaal 750 € kan alleen worden toegekend in ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt.

UPDATE! Inmiddels voorzien talrijke paritaire comités dat er een koopkrachtpremie moet worden toegekend. Dit kan je steeds terugvinden in onze sectorale documentatie die wij telkens aanvullen van zodra wij in het bezit zijn van een definitieve regeling.  Neem zeker contact op met jouw dossierbeheerder bij vragen hierover of wanneer je denkt dat jouw onderneming onder de sectorale voorwaarden valt voor de toekenning van een koopkrachtpremie. Voor meer info zie onze infoflash over dit onderwerp.

Indien een dergelijke cao op ondernemingsniveau wordt gesloten, moet deze een rechtvaardiging bevatten dat het een onderneming betreft waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Indien er geen cao kan worden gesloten bij gebrek aan vakbondsafvaardiging of indien het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet door een dergelijke cao wordt beoogd, kan de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en het bedrag van de koopkrachtpremie mag niet hoger zijn dan dat waarin de cao in dezelfde onderneming voorziet.

 • De cao (in de sector of de onderneming) of de individuele overeenkomst moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque vermelden, met een maximum van 10 € per cheque.
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden uitgereikt. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en het totale bedrag aan consumptiecheques voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
 • Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende koopkrachtpremie (d.w.z. de verschillende consumptiecheques) mag niet meer bedragen dan 750 € per werknemer;
 • De koopkrachtpremie kan worden uitgereikt vanaf 01.06.2023 tot en met 31.12.2023;
 • De koopkrachtpremie mag noch geheel noch gedeeltelijk in geld worden omgeruild.
 • De keuze voor een koopkrachtpremie op een papieren drager wordt geregeld door een cao. Indien een dergelijke overeenkomst bij gebrek aan vakbondsafvaardiging niet kan worden gesloten of indien het een personeelscategorie betreft waarvoor het niet gebruikelijk is om een dergelijke overeenkomst te sluiten, dan wordt de keuze voor de koopkrachtpremie geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst.

Koopkrachtpremie in de vorm van elektronische consumptiecheques

De koopkrachtpremie die wordt toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag van deze cheques moeten vermeld worden op de loonfiche;
 • De elektronische consumptiecheques kunnen enkel ter beschikking worden gesteld door een erkende uitgever;
 • Vóór het gebruik van de elektronische consumptiecheques moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de cheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden;
 • Het gebruik van elektronische consumptiecheques brengt voor de werknemer geen kosten met zich mee, behalve in geval van diefstal of verlies van de betaalkaart; de voorwaarden voor tussenkomst van de werknemer moeten worden vastgesteld:
  • door een cao gesloten op het niveau van de sector of de onderneming;
  • of door het arbeidsreglement als de keuze voor elektronische consumptiecheques geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst.
 • In ieder geval kan de kost van de vervangende drager niet hoger liggen dan:
  • de nominale waarde van een maaltijdcheque als in de onderneming elektronische maaltijdcheques en elektronische consumptiecheques worden toegekend;
  • 5 € als alleen elektronische consumptiecheques worden toegekend in de onderneming.
 • De elektronische consumptiecheques worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het ogenblik waarop zijn koopkrachtpremierekening gecrediteerd wordt.

De elektronische consumentencheque is geldig tot en met 31.12.2024 en kan worden gebruikt:

 • voor de betaling van maaltijden of voor de aankoop van gebruiksklare voeding, of;
 • voor de aankoop van ecologische producten en diensten uit de lijst die werd gevoegd bij de cao nr. 98 (d.w.z. de lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden betaald).

Koopkrachtpremie in de vorm van papieren consumptiecheques

Als de koopkrachtpremie in de vorm van papieren consumptiecheques wordt toegekend, moet de consumptiecheque specifieke vermeldingen bevatten:

 • De vermelding dat hij geldig is tot en met 31.12.2024;
 • De vermelding dat hij enkel gebruikt kan worden:
  • voor de betaling van maaltijden of voor de aankoop van gebruiksklare voeding, of;
  • voor de aankoop van ecologische producten en diensten uit de lijst die werd gevoegd bij de cao nr. 98 (d.w.z. de lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden betaald).

Als deze gegevens niet op de papieren consumptiecheque staan, is de koopkrachtpremie onderworpen aan gewone RSZ-bijdragen.

Bijzondere werkgeversbijdrage

De werkgever is een bijdrage van 16,5% verschuldigd op het bedrag van de aan zijn werknemers toegekende koopkrachtpremie.

Behandeling op fiscaal vlak

De koopkrachtpremie die voldoet aan de voorwaarden om niet als loon te worden beschouwd voor de sociale zekerheid van werknemers is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een (niet-indexeerbaar) bedrag van 750 €.

Als een werknemer in 2023 van meer dan één werkgever koopkrachtpremies ontvangt en het totale bedrag van deze koopkrachtpremies hoger is dan 750 €, vormt het gedeelte boven de 750 € toch een belastbaar inkomen.

Uitzondering: een aan een zelfstandige bedrijfsleider toegekende koopkrachtpremie is niet vrijgesteld. 

Bronnen: Koninklijk besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie, B.S. 28.04.2023; Wet van 24 mei 2023 houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024, B.S. 31.05.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.