Federal Learning Account: inwerkingtreding uiterlijk op 1 april 2024

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 08/11/2023 - 07:35
Laatste update: 05/12/2023 - 13:56

Op 19 oktober 2023 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp goed over de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account.

Deze tekst voorziet in de invoering van een digitale applicatie, “Federal Learning Account” (FLA), die werknemers een globaal overzicht geeft van hun opleidingsrechten.

Deze invoering is uiterlijk voorzien op 1 april 2024.

Een korte voorstelling van de toepassings- en gebruiksmodaliteiten van de FLA.

Update (05.12.2023)! De wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2023. De toepassings- en gebruiksmodaliteiten die hieronder beschreven worden, werden bevestigd.

We wachten nog op verduidelijking over bepaalde punten. Zodra we meer weten, verneem je dat van ons.

Werking van de FLA

De FLA is een digitale applicatie, ontwikkeld en uitgevoerd door Sigedis, die gegevens zal bevatten die relevant zijn voor de weergave en het beheer van onder andere:

 • het individueel opleidingsrecht (= minstens 5 opleidingsdagen per jaar vanaf 2024, voor een voltijdse werknemer);
 • de sectorale opleidingsrechten (= aantal opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft op basis van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao), de aard en de financiering van de opleidingen); 
 • het opleidingskrediet (= aantal beschikbare opleidingsdagen of -uren waarover de werknemer in een bepaald jaar beschikt);
 • de sectorale aspecten van de opleiding (= alle informatie met betrekking tot de beroepsopleiding die voortvloeit uit een sectorale cao).

Het belangrijkste doel is om de werknemer te faciliteren bij het uitoefenen van zijn recht op (formele en informele) opleiding. 

Inhoud van de FLA

Gegevens van de werknemer

Voor elke geregistreerde werknemer zal de FLA bepaalde gegevens bevatten, waaronder:

 • zijn identiteit (naam, voornaam, datum en plaats van geboorte, adres, INSZ);
 • het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld;
 • het bevoegde paritair (sub)comité;
 • het registratienummer van de cao waarop het individueel opleidingsrecht of de sectorale opleidingsrechten en het opleidingskrediet eventueel zijn gebaseerd;
 • het aantal opleidingsdagen (uitgedrukt in dagen of uren) waarop ze tijdens het lopende jaar recht hebben (individuele of sectorale rechten);
 • het aantal gevolgde opleidingsdagen (uitgedrukt in dagen of uren) en het aantal overblijvende te volgen dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar;
 • de gevolgde opleidingen en hun relevante basiskenmerken (begin, einde, aard, enz.), aan de hand waarvan ze geïdentificeerd kunnen worden;
 • de openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet, uitgedrukt in dagen of uren;
 • enz.

Gegevens werkgever

Voor de werkgever van de geregistreerde werknemer zal de FLA de volgende gegevens bevatten:

 • de identificatiegegevens, met inbegrip van het ondernemingsnummer;
 • de bedrijfsgrootte uitgedrukt in aantal werknemers.

Verplichtingen van de werkgever

Als werkgever in de privésector ben je verplicht om bepaalde gegevens binnen de vereiste termijn in de FLA te registreren.

Je moet onder andere:

 • voor elk kalenderkwartaal ten laatste binnen de termijn voorzien voor de DMFA de gegevens registreren voor elke werknemer die nog niet gekend zijn;
 • het door Sigedis berekende recht op opleiding aanpassen binnen 30 kalenderdagen na de datum van mededeling van de berekening (zijnde de 1e werkdag van het kalenderjaar); indien Sigedis zich in de onmogelijkheid bevindt deze berekening uit te voeren, moet je dit aanpassen binnen 30 kalenderdagen na de datum van mededeling van deze onmogelijkheid (zijnde de 1e werkdag van het kalenderjaar);
 • elk kalenderkwartaal en ten laatste binnen de termijn voorzien voor de DMFA registreren welke opleiding de werknemer tijdens het kwartaal heeft gevolgd, de basiskenmerken ervan en het aantal hieraan verbonden opleidingsdagen of opleidingsuren;
 • het aantal dagen of uren registreren dat, indien van toepassing, in rekening wordt gebracht van dit opleidingsrecht;
 • onmiddellijk de openstaande waarde van het opleidingskrediet dat door Sigedis  berekend is (= waarde verkregen na aftrek van het aantal dagen of uren opleiding volgend uit het individuele recht en vervolgens na aftrek van het aantal dagen of -uren opleiding volgend uit de sectorale rechten) verifiëren (en indien nodig aanpassen).

Opgelet! Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens. Als je een van je verplichtingen niet nakomt, kom je op een lijst die Sigedis onder andere naar de inspectiediensten stuurt.

Toegang en rechten van de geregistreerde werknemer

De geregistreerde werknemer zal elektronisch toegang hebben tot de FLA (met inbegrip van www.mycareer.be).

Bij de indiensttreding van de werknemer in je onderneming en vervolgens (minstens) één keer per jaar stuurt Sigedis hem informatie over onder andere:

 • het bestaan van de FLA;
 • de verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de ontvangers van de gegevens;
 • de bewaringstermijn;
 • de stand van het opleidingskrediet.

Deze informatie wordt naar de eBox van de werknemer gestuurd en is elektronisch beschikbaar.

Opgelet! Als de werknemer geen e-mailadres heeft geregistreerd via www.mycareer.be of heeft gedeeld via zijn eBox, is het aan jou om de informatie binnen een bepaalde tijd aan hem mee te delen.

In alle gevallen heeft de werknemer het recht om jou te vragen om de gegevens recht te zetten die onjuist zijn of niet in de FLA staan. 

Inwerkingtreding

Een koninklijk besluit moet nog de datum vaststellen waarop de hierboven beschreven maatregelen in werking zullen treden; dit is voorzien voor uiterlijk 1 april 2024.

Voor werknemers die op dat ogenblik een arbeidsovereenkomst hebben, moet je hun gegevens uiterlijk 6 maanden na die datum registreren.

Opmerking - Zodra de FLA is ingevoerd zal het niet langer nodig zijn om een individuele opleidingsrekening bij te houden.

 

Bron: wetsontwerp betreffende de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account (doc. 55 3517).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.