Er beweegt iets in het landschap van de paritaire comités: gevolgen voor de betrokken werkgevers?

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 17/01/2023 - 09:07
Laatste update: 27/01/2023 - 11:05

De wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen wordt gepubliceerd (BS 27.01.2023).

Sinds enkele jaren is er een langzaam proces aan de gang. Verschillende paritaire comités hebben een andere vorm gekregen, sommige zijn opgeheven, andere zijn opgericht. Achter dit trage werk gaat een proces schuil van onder meer een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en lonen van de sectoren van arbeiders en bedienden.

Wanneer het toepassingsgebied van een paritair comité wijzigt, gaan sommige werkgevers van het ene paritaire comité naar het andere over. Het is van cruciaal belang te weten welke voorwaarden zij op hun werknemers moeten toepassen. De wetgever had de desbetreffende wetgeving in 2018 al aangepast door artikel 27 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) en de paritaire comités te wijzigen. Dit artikel bepaalt de temporele toepassing van cao's. Een in de Kamer aangenomen wetsvoorstel wijzigt dit artikel 27 verder en voert ook een nieuw artikel 51/1 in dat de temporele toepassing van sectorale koninklijke besluiten regelt.

Temporele toepassing van cao’s

Artikel 27 voorziet in de temporele toepassing van cao's op werkgevers en hun werknemers die van het ene naar het andere paritair comité overgaan.

Wijziging van artikel 27 in 2018

In 2018 was artikel 27 al op 3 punten gewijzigd.

  1. Wijziging van paritaire comité

Sinds 15 februari 2018 heeft artikel 27 betrekking op wijzigingen in het toepassingsgebied van een paritair comité en op de oprichting of opheffing van een paritair comité.

Deze 3 wijzigingen worden altijd bij koninklijk besluit doorgevoerd. Als de activiteit van een werkgever echter wijzigt en de werkgever daardoor van paritair comité verandert, wordt artikel 27 niet toegepast.

  1. Werknemers

Sinds 15 februari 2018 heeft artikel 27 betrekking op zowel "oude" werknemers die zijn aangeworven toen het oude paritaire comité bevoegd was, als "nieuwe" werknemers die zijn aangeworven na de overgang naar het nieuwe paritaire comité.

  1. Temporele toepassing

In 2018 bepaalde de wetgever dat de cao’s van het oude paritair comité van toepassing bleven totdat het nieuwe paritair comité een specifieke cao of een cao met hetzelfde onderwerp afsloot. De mogelijkheid om een bijzondere cao te sluiten was echter slechts mogelijk tot en met 31 december 2022. Artikel 27 was onduidelijk over wat er vanaf 2023 zou gebeuren.

Wijziging van artikel 27 in 2023

De sociale partners hebben de wijziging van artikel 27 in 2018 geëvalueerd. Naast de uitbreiding van artikel 27 tot de oprichting en opheffing van paritaire comités, wilden zij terugkeren naar de oude versie van dit artikel. De wetgever wilde het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) volgen en deze oude versie van artikel 27 weer aannemen. Hij behield echter de uitbreiding tot de oprichting en opheffing van paritaire comités.

  1. Wijziging van paritaire comité

Artikel 27 heeft nog steeds betrekking op wijzigingen in het toepassingsgebied van een paritair comité en op de oprichting of opheffing van een paritair comité.

  1. Werknemers

Het blijft echter onduidelijk welke werknemers er nu onder vallen. Het advies van de NAR was namelijk om terug te keren naar de oude versie van artikel 27. De wetgever heeft inderdaad de oude versie van dit artikel overgenomen, waarin alleen sprake was van de "oude" werknemers. In het advies van de Raad van State staat echter dat de administratie dit artikel zal interpreteren als van toepassing op zowel oude als nieuwe werknemers.

  1. Temporele toepassing

Een nieuw bevoegd paritair comité voor de werkgevers kan in 2023 nog een bijzondere cao aannemen om te regelen wat er moet gebeuren met de vroegere toepasselijke cao's. De termijn van 31 december 2022 is uit artikel 27 geschrapt.

Voor ondernemingen die tussen 15 februari 2018 en 31 december 2022 van het ene paritaire comité naar het andere zijn overgestapt, kan het nieuwe paritaire comité ook een specifieke cao vaststellen als dat nog niet gebeurd is.

Temporele toepassing van sectorale koninklijke besluiten

Naast de wijziging van artikel 27 bepaalt dit wetsvoorstel ook dat de sectorale koninklijke besluiten die van toepassing waren op het oude PC van toepassing blijven na de overgang naar het nieuwe PC. Er zijn inderdaad sectorspecifieke koninklijke besluiten die bepalingen bevatten over arbeidsduur, tijdelijke werkloosheid en feestdagen.

In geval van wijziging van het paritaire comité was er niets vastgelegd betreffende de toepassing van deze koninklijke besluiten. Vanaf 2023 zal het voormalige paritaire comité een advies uitbrengen waarin wordt aangegeven welke koninklijke besluiten van toepassing blijven, of het zal geen advies uitbrengen. In dat geval blijven alle koninklijke besluiten van toepassing totdat zij worden opgeheven of gewijzigd.

Inwerkingtreding

Beide wijzigingen moeten op 1 januari 2023 in werking treden. Het wetsontwerp is aangenomen.

 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake collectieve arbeidsverhoudingen (55/3019).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.