Een studentenjob tijdens de vakantie? Wat moet de werkgever doen?

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 15/06/2023 - 08:32
Laatste update: 15/06/2023 - 08:34

Elk jaar wanneer de zomervakantie voor de deur staat, rijst de vraag welke voorwaarden er gelden om studenten aan te werven.

Vanaf dit academiejaar 2022-2023 eindigt het schooljaar in Vlaanderen en in het Waalse en Brusselse Gewest op een andere datum: in Vlaanderen eindigt het schooljaar op 30 juni, terwijl in Wallonië en Brussel de zomervakantie officieel begint op zaterdag 8 juli 2023.

We maken van deze gelegenheid gebruik om de regels te herhalen voor de tewerkstelling van studenten.

In deze eerste Infoflash over dit onderwerp bekijken we de bijzondere formaliteiten die bij de aanwerving van een student nageleefd moeten worden.

Controle van het contingent van 600 uur

Voor de jaren 2023 en 2024 beschikt de student over een teller van 600 arbeidsuren per kalenderjaar (600 uur in 2023 en 600 uur in 2024). Op het loon voor deze 600 arbeidsuren zullen geen gewone socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden, enkel een solidariteitsbijdrage. Deze teller wordt elk jaar opnieuw op nul gezet: in 2024 zal de student opnieuw 600 arbeidsuren mogen presteren die zijn vrijgesteld van gewone socialezekerheidsbijdragen.

Dit contingent wordt bijgehouden via een teller die wordt aangevuld op basis van de specifieke DIMONA-aangiften ‘STU’ die elke werkgever die een student aanwerft, moet uitvoeren (zie hieronder) en op basis van de driemaandelijkse aangiften van tewerkstelling (DmfA) ingediend bij de RSZ. In de Dimona-aangiften zal met name het aantal uren tewerkstelling per kwartaal vermeld moeten worden zoals voorzien in de studentenovereenkomst. Telkens een DIMONA-aangifte wordt gedaan, worden de gewerkte arbeidsuren afgetrokken van het contingent van 600 uur.

Deze teller voor het contingent van 600 uur die de student online kan raadplegen via de applicatie ‘student@work’, is beschikbaar op de website https://www.studentatwork.be.

In de praktijk kan de student hierop inloggen met zijn elektronische identiteitskaart of een burgertoken. Aan de hand van de applicatie kan hij het resterend aantal uren van het contingent van 600 uur raadplegen, de gewerkte periodes bekijken zoals voorzien in de studentenovereenkomst die gesloten werd met één of meerdere werkgevers en het saldo van de arbeidsuren nakijken.

De werkgever kan ook geïnformeerd worden over het aantal nog beschikbare uren in het contingent van 600 uur. De student kan immers via deze applicatie een attest opvragen voor een potentiële werkgever met daarop het resterende aantal uren van zijn contingent van 600 uur op een welbepaalde datum. Op dit attest is trouwens een code (3 maanden geldig) vermeld waarmee de werkgever kan inloggen op de teller van de student om het aantal resterende uren op het tijdstip van de raadpleging te kennen.

We raden de werkgever ten stelligste aan om dit attest aan de student te vragen vóór een overeenkomst wordt gesloten. Zo is hij perfect op de hoogte van de stand van zaken bij aanwerving.

Belangrijk!

1. Opdat de werkgever een aangifte aan de RSZ kan doen met toepassing van de solidariteitsbijdrage, moet de aangeworven persoon effectief een student zijn. De werkgever kan verschillende middelen gebruiken om de hoedanigheid van student te verifiëren, maar een eenvoudige verklaring op eer van de student of het voorleggen van een (kopie van een) studentenkaart zal door de RSZ niet als voldoende bewijs worden aanvaard. Een (kopie van een) bewijs/attest van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of studiejaar is echter voldoende. Dit bewijs van tewerkstelling als student moet niet spontaan aan de RSZ worden overgemaakt, maar in geval van discussie moet de werkgever kunnen aantonen dat de werknemer wel degelijk een student is.

Meer info? Solidariteitsbijdrage: studentenstatuut moet worden bewezen!

2. Het contingent van 600 uur is momenteel alleen voorzien voor 2023 en 2024. Tenzij het wordt verlengd, zal het vanaf 2025 terugvallen op 475 uur per kalenderjaar.

Afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor studenten

De student zal worden aangeworven in het kader van een tewerkstellingsovereenkomst voor studenten. Deze overeenkomst moet schriftelijk worden opgesteld voor elke jongere afzonderlijk, ten laatste op het ogenblik waarop de student in dienst treedt.

De studentenovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd. De overeenkomst kan gesloten worden voor een maximumduur van 12 maanden.

De arbeidsovereenkomst voor studenten dient een aantal verplichte vermeldingen te bevatten en moet in tweevoud worden opgesteld (1 exemplaar voor de student, 1 voor de werkgever).

Opgelet!

  • Sinds 1 januari 2014 worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch beschouwd als proefperiode. De voorwaarden van dit proefbeding moeten in de overeenkomst worden opgenomen.
  • Opeenvolgende proefperiodes zijn verboden wanneer een student via opeenvolgende tewerkstellingsovereenkomsten voor studenten in dezelfde functie tewerkgesteld wordt.
  • De arbeidsovereenkomst voor studenten is een sociaal document. Daarom moet ze 5 jaar bewaard worden op de plaats waar de student werkzaam is vanaf de dag die volgt op de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst.

Overhandiging van het arbeidsreglement

Zoals elke andere regelmatige werknemer moet de student een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen dat in de onderneming geldt. Bij de overhandiging ervan moet de werkgever een bericht van ontvangst laten ondertekenen door de student.

Opstellen van de DIMONA

Na het sluiten van de arbeidsovereenkomst voor studenten en uiterlijk op het moment waarop die jongere arbeidsprestaties begint te leveren, moet de werkgever een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling verrichten (DIMONA). De DIMONA moet, naast de gewone informatie (datum in dienst, diverse informatie over het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ, het identificatienummer van de werknemer bij de sociale zekerheid (INSZ), het nummer van de sociale identiteitskaart (SIS) en het nummer van het paritair comité waaronder de werknemer ressorteert), ook de volgende gegevens vermelden:

  • de aanduiding dat het om een student gaat;
  • het adres van de plaats van uitvoering van de overeenkomst als dat adres verschilt van dat waarop de werkgever bij de RSZ is ingeschreven;
  • de einddatum van de uitvoering van de overeenkomst. Bijgevolg moet de werkgever in principe geen aangifte van uitdiensttreding uitvoeren wanneer de overeenkomst werd beëindigd;
  • het aantal uren tewerkstelling per kwartaal zoals voorzien in de studentenovereenkomst.

Onderschrijving van een verzekeringspolis tegen arbeidsongevallen

De wetgeving betreffende de arbeidsongevallen geldt zowel voor de werkgevers als voor de studenten die ze tewerkstellen, met inbegrip van degenen van wie de activiteit niet moet worden aangegeven bij de RSZ.

Een werkgever die studenten in dienst heeft, moet voor hen dus een verzekering ‘arbeidsongevallen’ afsluiten zolang de arbeidsovereenkomst duurt.

Medisch onderzoek

Sommige studenten moeten, voordat ze worden aangeworven, een gezondheidsbeoordeling bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ondergaan. Het betreft de studenten die:

  • nog geen 18 jaar oud zijn op het ogenblik dat hun tewerkstelling aanvangt;
  • nachtarbeid verrichten;
  • of werkzaamheden uitvoeren die een specifiek risico voor hun gezondheid inhouden.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.