Een ontwerp van sectoraal akkoord voor PC 124 (bouw)

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 16/06/2023 - 08:22
Laatste update: 16/06/2023 - 08:25

De sectorale partners van PC 124 hebben een sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2023-2024. Dit akkoord moet volledig in overeenstemming zijn met het KB van 13 mei 2023 dat de loonnorm bepaalt voor de periode 2023 en 2024 (0%).

Het akkoord zal uitwerking hebben van 1 januari 2023 tot 31 december 2024, tenzij anders bepaald. Hier onder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Koopkrachtpremie

Er wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de arbeiders in de ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

 • Winst in 2022 = bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening) op niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE)
 • Hoge winst in 2022 = winst in 2022 is hoger dan 1,15 keer de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • Uitzonderlijk hoge winst in 2022 = winst in 2022 is hoger dan 1,5 keer de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • Opgelet: Voor deze voorwaarden worden enkel de boekjaren met winst meegeteld voor het berekenen van het gemiddelde.

Het bedrag van de koopkrachtpremie bedraagt:

 • 250 EUR als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,15 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren;
 • 500 EUR als de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,25 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 750 EUR voor de ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

De som van de uit te keren premies mag slechts maximaal 15 % van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit percentage zou overstijgen, worden de individuele premies pro rata verminderd.

De koopkrachtpremie wordt toegekend in december 2023 aan de arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn. De toekenning gebeurt pro rata de effectief gewerkte dagen/uren in 2022. De premie wordt op papier of elektronisch toegekend.

De door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie wordt in rekening gebracht op de sectorale koopkrachtpremie.

Ecocheques

Het bedrag van de ecocheques of het gelijkwaardig voordeel wordt gebracht op 115 EUR per jaar vanaf de referteperiode 1 april 23 tot 31 maart 24.

Mobiliteit

 • Aanpassing kilometergrens voor de mobiliteitsdag vanaf 2023: 30.000 km;
 • Aanpassing mobiliteitsvergoeding chauffeur die alleen rijdt vanaf 1 september 2023: 0,035 EUR/km;
 • Aanpassing fietsvergoeding conform CAO nr. 164 vanaf 1 september 2023.

SWT

Verlenging in uitvoering van de cao's van de NAR van de sectorale regelingen SWT tot 30.06.2025:

 • algemene regeling vanaf 62 jaar;
 • de bijzondere regelingen vanaf 60 jaar (lange loopbaan en "ongeschikten");
 • stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen;
 • vrijstelling aangepaste beschikbaarheid.

Tijdskrediet en landingsbanen

 • verlenging tijdskrediet landingsbanen tot 30.06.2025;
 • tijdskrediet met motief: 36 maanden (opleiding) of 51 maanden (zorg).

Bestaanszekerheid

 • verlenging bestaanszekerheidsstelsels;
 • aanpassing bedragen (dodelijke) arbeidsongevallen vanaf 01.07.2023.

Opleiding

 • verlenging bestaande CAO’s opleiding tot 31.12.2024;
 • Groeipad voor individueel opleidingsrecht (ondernemingen met minstens 20 werknemers): voor 2023-2025: 2,5 dagen, vanaf 01.01.2026: 3 dagen. Stelselmatige verhoging tot 5 dagen in 2030.

Varia

 • bijkomende dag anciënniteitsverlof na 30 jaar;
 • sectorale jobcoaches om werkdruk en zwaarte van het beroep te verminderen;
 • afschaffing specifiek studentenbarema vanaf 1 juli 2023 (voortaan uurloon cat.I);
 • studentenarbeid op zaterdag wordt mogelijk voor alle studenten;
 • verlenging sectoraal stelsel outplacement tot 30.06.2025;
 • uitbreiding sectorale tussenkomst outplacement voor opzeg van 30 weken of meer.

Meer informatie

Zodra deze tekst in een sectorale cao is vertaald, zal u een analyse hiervan kunnen terugvinden in onze sectorale informatie.

Bron: ontwerp van sectoraal akkoord 2023-2024 voor PC 124

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.