Duale opleidingen volwassenenonderwijs

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 17/10/2022 - 15:45
Laatste update: 17/10/2022 - 15:48

Zoals reeds aangekondigd ging vanaf 1 september 2022 het duaal leren volwassenenonderwijs van start in Vlaanderen. Hier onder geven we een kort overzicht van dit nieuwe stelsel.

Overeenkomsten

Als u een overeenkomst wilt sluiten met een cursist die een opleiding volgt in het kader van duaal leren in het volwassenenonderwijs, zijn er verschillende mogelijkheden.

  • ODOS: Als de cursist op jaarbasis gemiddeld meer dan 20 uur per week op de werkplek doorbrengt, geldt de Overeenkomst van Duale Opleiding Statuut (ODOS), of officieel: Overeenkomst van Duale Opleiding conform het Socialezekerheidsstatuut van leerling in het kader van een alternerende opleiding. De ODOS omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte van de opleiding.
  • ODO: Als de cursist op jaarbasis gemiddeld minder dan 20 uur per week op de werkplek doorbrengt, sluit u een Overeenkomst van Duale Opleiding (ODO). De ODO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte van de opleiding.
  • DA: Als de opleiding plaatsvindt in een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de sociale maribel geldt, dan kan een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel gesloten worden. De DA omvat alleen het werkplekgedeelte van de opleiding.
  • ODOW: Als de cursist reeds werknemer is en de opleiding op de werkvloer wenst in te vullen bij de eigen werkgever, sluit u een Overeenkomst van Duale Opleiding met de eigen werkgever (ODOW). Het aantal uren opleiding op de werkplek is niet relevant. De ODOW omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte van de opleiding.

Deze overeenkomsten verschillen dus van de overeenkomsten die gebruikt worden in het duaal leren secundair onderwijs (OAO en SAO). De Vlaamse overheid stelt de modellen van deze overeenkomsten ter beschikking op hun website.

Erkenning

De onderneming mag de cursist pas opleiden op de werkplek als deze daarvoor erkend is als leeronderneming en zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is.

Leervergoeding en loon

Zowel bij de ODO als bij de ODOS betaalt de onderneming een leervergoeding aan de cursist. Bij de ODO worden enkel de uren opleiding op de werkplek vergoed door de leervergoeding. Bij de ODOS worden zowel de uren opleiding op de werkplek als de uren opleiding bij het CVO vergoed.

De leervergoeding wordt betaald door de onderneming aan de cursist en bedraagt per uur minimaal 0,21% van het nationaal gewaarborgd minimummaandinkomen. (actueel komt dit neer op 3,95 EUR per uur)

Voor de ODOW en de deeltijdse arbeidsovereenkomst geldt dat dit arbeidsovereenkomsten zijn, er is bijgevolg een loon verschuldigd, geen leervergoeding.

Woon-werk verkeer

Uw onderneming komt bij een cursist met een ODOS op dezelfde manier tussen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar of privé-vervoer zoals voor de gewone werknemers.

Bij de ODO bestaat deze verplichting niet.

Dimona

Er moet voor de cursist een Dimona-aangifte gebeuren door de werkgever:

Voor de ODOS: Dimona OTH door werkgever (of RTA voor cursisten in de bouw).

Voor de ODO: Dimona STG door werkgever (verrijkte dimona).

Bij de ODOW en de deeltijdse arbeidsovereenkomst is de cursist tevens een werknemer. Er is dus reeds voldaan aan de Dimona-verplichting.

Arbeidsongevallen(verzekering)

Als de cursist afwezig is wegens een arbeidsongeval heeft deze geen recht op de gewaarborgde leervergoeding. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de cursist rechtstreeks vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

De werkgever is in geval van de ODO en de ODOS verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de cursist. Bij de ODOW en de deeltijdse arbeidsovereenkomst geldt de polis die de cursist geniet als werknemer.

Meer informatie is te vinden in de infofiche van de Vlaamse overheid over dit thema.

Vakantie

Een cursist met een Overeenkomst Duale Opleiding conform het socialezekerheidsstatuut (ODOS) bouwt recht op betaalde vakantiedagen op net zoals werknemers met een arbeidsovereenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de bevoegde overheid.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.