De bijdragevermindering voor de eerste zes aanwervingen wordt strikter geregeld vanaf 2022

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 9min
Publicatiedatum: 28/02/2022 - 09:07
Laatste update: 28/02/2022 - 11:01

Deze vermindering van werkgeversbijdragen ten gunste van startups en kleine werkgevers krijgt een nieuwe vorm vanaf 2022, ook voor lopende verminderingen.     

Impact nieuwe toepassing    

Een globale evaluatie van deze maatregel heeft geleid tot nieuwe reglementering, opgenomen in de Programmawet van 27 december 2021 en het Koninklijk Besluit van 27 januari 2022.

Een eerste aanpassing was al langer bekend: de vermindering voor de allereerste aanwerving wordt voortaan beperkt tot een kwartaalforfait van € 4.000,00. Wij informeerden daarover in onze Infoflash van 30 november 2021

Daarnaast wordt het “technisch” kader voor het openen en toepassen van de 1e tot 6e rangorde van de vermindering grondig hervormd, zodat de uitvoering meer coherent wordt maar tegelijk strikter.

Over het algemeen wordt het moeilijker de vermindering te openen en ze, eens geopend, ook effectief toe te passen.

Wijzigingen vanaf wanneer?

Alle nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2022:

 • openen van de vermindering voor de 1e tot 6e werknemer: voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2022
 • toepassing (effectieve berekening) van de vermindering in een bepaald kwartaal: vanaf het eerste kwartaal 2022, ook als de vermindering werd geopend voorafgaand aan 2022

Verminderingen geopend voorafgaand aan 2022 (door een aanwerving uiterlijk 31 december 2021) blijven geopend en worden toegepast voor de resterende kwartalen, ook al zou de aanwerving volgens de nieuwe regels niet meer voldoen.

Bedrag van de vermindering    

Eerste aanwerving: beperking vanaf 2022

Tot het vierde kwartaal 2021 was de vermindering eerste aanwerving de volledige vrijstelling van de basisbijdragen (25% in de profitsector).

Vanaf het eerste kwartaal 2022 wordt de vermindering beperkt tot het kwartaalforfait van € 4.000,00 voor voltijdse volledige prestaties, ook indien de vermindering werd geopend door een (eerste) aanwerving voorafgaand aan 2022.

De vermindering blijft onbeperkt in duur, het aantal toepassingskwartalen is niet beperkt

Meer in onze Infoflash van 30 november 2021

Tweede tot zesde aanwerving

Voor deze rangordes zijn er geen wijzigingen in 2022: het kwartaalforfait en het aantal toepassingskwartalen blijven dezelfde.

Situatie vanaf het eerste kwartaal 2022

 

rangorde vermindering vermindering   toepassing vermindering gedurende
  basisbedrag kwartalen met vermindering  
eerste aanwerving € 4.000,00 elk tewerkstellingskwartaal volledige duur tewerkstelling personeel (onbeperkt in de tijd)
tweede aanwerving € 1.550,00 5 kwartalen 20 kwartalen vanaf kwartaal tweede aanwerving
  € 1.050,00 4 kwartalen  
  € 450,00 4 kwartalen  
derde aanwerving € 1.050,00 9 kwartalen 20 kwartalen vanaf kwartaal derde aanwerving
  € 450,00 4 kwartalen  
vierde aanwerving € 1.050,00 9 kwartalen 20 kwartalen vanaf kwartaal vierde aanwerving
  € 450,00 4 kwartalen  
vijfde aanwerving € 1.050,00 9 kwartalen 20 kwartalen vanaf kwartaal vijfde aanwerving
  € 450,00 4 kwartalen  
zesde aanwerving € 1.050,00 9 kwartalen 20 kwartalen vanaf kwartaal zesde aanwerving
  € 450,00 4 kwartalen  

Openen van de 1e tot 6e rangorde van de vermindering  

De voorwaarden worden strikter vanaf 2022.

Voortaan kan de 1e tot 6e rangorde van de vermindering ingaan bij een aanwerving die voldoet aan twee voorwaarden:

 • in de voorafgaande periode van 12 maanden (referteperiode) is hoogstens een aantal werknemers tegelijk tewerkgesteld
 • op het ogenblik van aanwerving is minstens een aantal werknemers tegelijk tewerkgesteld

Hoogstens een aantal werknemers tegelijk tewerkgesteld in de referteperiode van 12 maanden

In de referteperiode van 12 maanden voorafgaand aan de aanwerving mag in de onderneming hoogstens n-1 werknemers tegelijk zijn tewerkgesteld, voor het openen van de n-de rangorde van de vermindering (tot 31.12.2021 was de referteperiode de vier kalenderkwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving).

De referteperiode loopt voortaan over twaalf maanden van dag tot dag dus als volgt:

 • aanwerving 1 februari 2022: referteperiode 1 februari 2021 tot 31 januari 2022
 • aanwerving 2 februari 2022: referteperiode 2 februari 2021 tot 1 februari 2022
 • enz

Als er in de referteperiode geen werknemers waren tewerkgesteld kan de vermindering 1e aanwerving geopend worden. Als er hoogstens 1, 2, 3, 4, 5 werknemers tegelijk waren kan de vermindering voor resp. de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e aanwerving geopend worden. Van zodra er 6 werknemers tegelijk waren kan een nieuwe aanwerving geen vermindering meer openen.

Minimum een aantal werknemers tegelijk tewerkgesteld bij aanwerving van de nieuwe werknemer

Op datum aanwerving moet er in de onderneming minstens het aantal werknemers tegelijk zijn tewerkgesteld, dat overeenkomt met de rangorde die wordt geopend (tot 31.12.2021 was dit niet vereist)

Voor de eerste aanwerving is deze voorwaarde evident.

Vanaf de 2e aanwerving geldt: er moeten minstens 2, 3, 4, 5, 6 werknemers tegelijk zijn tewerkgesteld op aanwervingsdatum, om resp. de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e rangorde van de vermindering te openen.

Openen van een rangorde van de vermindering – overzicht

Maximum aantal werknemers tegelijk tewerkgesteld in de referteperiode van 12 maanden voorafgaand aan datum aanwerving

Minimum aantal werknemers in de onderneming tewerkgesteld op datum aanwerving

→ voor openen rangorde vermindering

0

1

1e

1

2

2e

2

3

3e

3

4

4e

4

5

5e

5

6

6e

Openen van een rangorde van de vermindering – voorbeeld

Aanwerving op 15 maart  2022.

De referteperiode loopt van 15 maart 2021 tot en met 14 maart 2022. In deze periode moet dag per dag geëvalueerd worden hoeveel werknemers tegelijk waren tewerkgesteld. De dag met het hoogste aantal bepaalt welke rangorde door de betrokken aanwerving kan geopend worden.

Stel dat er in de referteperiode hoogstens 3 werknemers tegelijk waren, dan kan de 4e rangorde geopend worden op voorwaarde dat er in de onderneming op 15 maart 2022 (aanwervingsdatum) minstens 4 werknemers zijn tewerkgesteld.

Toepassen van de vermindering in een bepaald kwartaal  

Eens een rangorde is geopend ontstaat het recht op een aantal toepassingskwartalen en rijst de vraag: wanneer kan de bijhorende vermindering in een bepaald kwartaal effectief toegepast worden?

Ook hier zijn de voorwaarden strikter vanaf 2022.

In het kwartaal moet minstens het aantal werknemers tegelijk zijn tewerkgesteld, dat overeenkomt met de rangorde die wordt toegepast – de gelijktijdige tewerkstelling hoeft niet het volledige kwartaal te dekken (tot 31.12.2021 was het voldoende dat minimum het aantal werknemers dat overeenkomt met de rangorde werd tewerkgesteld in de loop van het kwartaal, het hoefde niet tegelijk).

Minimum aantal werknemers tegelijk  tewerkgesteld in het kwartaal

→ voor toepassen van een (geopende) rangorde van de vermindering in dat kwartaal

1

1e

2

2e

3

3e

4

4e

5

5e

6

6e

Uitgesloten categorieën  

Volgende personen:

 • kunnen geen rangorde van de vermindering openen
 • zijn nooit inbegrepen in de telling van het aantal werknemers in de referteperiode, op aanwervingsdatum en in het kwartaal

1) Personen niet onderworpen aan de sociale zekerheid (vb. studenten met solidariteitsbijdrage)

2) Volgende onderworpen categorieën: dienstboden, leerlingen,  deeltijds leerplichtigen, gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw, gelegenheidswerknemers horeca, flexijob-werknemers (tot 31 december 2021 konden gelegenheidswerknemers horeca en flexijobs een rangorde openen en zaten ze in alle tellingen).

Optimaliseren van de vermindering  

Een rangorde van de vermindering kan, indien toepasbaar in een kwartaal, geoptimaliseerd worden over de werknemers tewerkgesteld in dat kwartaal:

 1. De rangorde van de vermindering mag toegepast worden voor een werknemer (INSZ) naar keuze
 2. Nieuw vanaf 2022: eenzelfde rangorde van de vermindering mag toegepast worden voor meerdere  werknemers (meerdere INSZ) op voorwaarde dat hun tewerkstelling in het kwartaal elkaar niet overlapt (zelfs niet één dag).                                                                                                 Tot 31 december 2021 was de toepassing van eenzelfde rangorde in hetzelfde kwartaal beperkt tot één werknemer (INSZ), ook indien die niet het volledig kwartaal tewerkgesteld was

Verderzetten van de vermindering na een reorganisatie   

Wanneer de onderneming (als juridische entiteit) waarbij de 1e … tot 6e vermindering zijn ingegaan ophoudt te bestaan, gaat het restant van lopende verminderingen in principe verloren.

Nochtans kan de  “nieuwe” werkgever die de “oude”  verderzet na een reorganisatie, de resterende kwartalen toepassen mits naleving van een aantal voorwaarden. De reglementering verwijst naar een reeks situaties opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – grosso modo gaat het om situaties van fusie, splitsing, omvorming, overname.

Vanaf 2022 volstaat het dat de reorganisatie van betrokken ondernemingen analoog is aan de artt. 12:2 tot 12:10 en 12:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat noodzakelijk de formele voorwaarden opgelegd door dit Wetboek zijn nageleefd. Het moet wél steeds gaan over een economische reorganisatie.

Er zijn volgende formele voorwaarden:

 • tussen partijen moet een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld waarbij de reorganisatie is opgenomen en die ter beschikking wordt gehouden van de RSZ;
 • de overnemer moet vooraf een modelverklaring met aanvraag tot voortzetting indienen bij de controledsienst van de RSZ (model online beschikbaar via de portaalsite RSZ)

Zoals voorheen is de onderneming die de vermindering verderzet hoofdelijk aansprakelijk voor alle op het ogenblik van de voortzetting gekende en nog niet gekende sociale schulden van de “oude” werkgever. Die aansprakelijkheid moet uitdrukkelijk erkend worden in de modelverklaring in te dienen bij de RSZ.

Vanaf 2022 is dubbel gebruik van de vermindering verboden, wegens het nieuwe principe dat binnen eenzelfde onderneming eenzelfde rangorde slechts éénmaal kan toegepast worden over een (geheel of gedeeltelijk) overlappende periode. Tot einde 2021 kon de overnemer een rangorde van de vermindering verderzetten en ze ook nog eens zelf openen door eigen aanwervingen.

Toepassing binnen een technische bedrijfseenheid  

Vanaf 2022 wordt de toepassing van de vermindering eerste aanwervingen binnen een groep van werkgevers (een zgn. “technische bedrijfseenheid”) veel moeilijker, in veel gevallen zelfs onmogelijk. Deze situatie zal op een later ogenblik behandeld worden in een afzonderlijke infoflash.

 

Bron:

 • programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021
 • koninklijk besluit van 27 januari 2022, BS 10 februari 2022
 • portaalsite RSZ

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.