De doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving wordt beperkt vanaf 1 januari 2022

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De volledige vrijstelling van basisbijdragen wordt vervangen door een kwartaalvrijstelling van maximum € 4.000,00.    

Globale evaluatie van deze steunmaatregel   

De vermindering van werkgeversbijdragen voor de zes eerste aanwervingen was tot nog toe als volgt georganiseerd:

  • een volledige vrijstelling van basisbijdragen voor onbeperkte duur, bij aanwerving van een eerste werknemer;
  • een forfaitaire vermindering voor een vast aantal kwartalen, bij aanwerving van een tweede tot en met zesde werknemer

Met name de onbeperkte vermindering voor de eerste aanwerving ligt al enige tijd onder vuur wegens de hoge kostprijs versus onvoldoende (bewezen) effect op de tewerkstelling. De onbeperkte vermindering werd begin 2021 nog eenmaal verlengd, in afwachting van de globale evaluatie van deze maatregel aangekondigd in het lopende regeerakkoord.

Die evaluatie is intussen afgerond en bevat een reeks aanbevelingen die de vermindering efficiënter moeten maken. In die context zal de Programmawet van einde 2021 (annex uitvoeringsbesluit) wijzigingen opleggen vanaf 1 januari 2022. De definitieve teksten zijn nog niet beschikbaar, maar de RSZ gaf al info vrij over de beperking van de vermindering voor de eerste aanwerving.

Vermindering eerste aanwerving vanaf 1 januari 2022

Vanaf het eerste kwartaal 2022 is de vermindering voor de eerste aanwerving:

  • een kwartaalforfait van € 4.000,00 (in plaats van een volledige vrijstelling van basisbijdragen)
  • nog steeds onbeperkt in tijd

Het forfait van € 4.000,00 is het kwartaalbedrag voor voltijdse volledige kwartaalprestaties, en wordt verwerkt met de klassieke rekenregels van alle doelgroepverminderingen:

  • omrekening op basis van deeltijdse/onvolledige kwartaalprestaties
  • cumuleerbaar met de structurele vermindering
  • indien nodig afgetopt op het bedrag van de patronale basisbijdrage

De specifieke toepassing van deze vermindering blijft ongewijzigd, ook voor de eerste aanwerving. De werkgever kan nog steeds optimaliseren, d.w.z. in elk toepassingskwartaal kiezen voor welke werknemer hij de vermindering toepast.

Er is geen overgangsperiode, ook lopende verminderingen (eerste aanwerving voorafgaand aan 2022) gaan per 1 januari 2022 over naar het forfait. In de praktijk heeft dit slechts gevolgen voor de hoogste lonen, dit zijn kwartaallonen vanaf +/- € 16.000,00 (waarvoor de basisbijdrage van 25% hoger uitkomt dan € 4.000,00).

Vermindering tweede tot zesde aanwerving

De vermindering voor de tweede tot en met zesde werknemer wijzigt niet.  Het kwartaalforfait en het aantal toepassingskwartalen gekoppeld aan elk van deze verminderingen wordt niet aangepast.     

Wat is nog te verwachten?

Als verschillende (juridische) werkgevers een sociale en socio-economische band hebben, spreken we van een “technische bedrijfseenheid (TBE). Tot nog toe was het vrij eenvoudig om als starter in een (zelfs omvangrijke) TBE de vermindering te genieten voor zes aanwervingen. De regering wil die mogelijkheid drastisch inperken – enkele van de  verwachte wijzigingen:   

  • wettelijk vastleggen van de criteria die bepalen wanneer verschillende juridische entiteiten een TBE uitmaken;
  • bepalen van de rangorde (eerste tot zesde werknemer) op niveau TBE in plaats van op niveau juridische entiteit

 

We informeren u opnieuw van zodra hierover informatie beschikbaar is.

 

 

Bron: info RSZ

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.