Covid-19: onbeperkte tewerkstelling van studenten in de zorgsector tijdens 3e en 4e kwartaal 2022

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 02/11/2022 - 13:18
Laatste update: 02/11/2022 - 13:21

De zorgsector kan nog tot 31 december 2022 onbeperkt gebruik maken van goedkope studentenarbeid. De aanpassing van de reglementering werd eindelijk goedgekeurd in de Kamer.    

Studenten met solidariteitsbijdrage: gewone regel

Studenten zijn in de sociale zekerheid vrijgesteld van gewone bijdragen, voor maximum 475 uren per kalenderjaar (het “contingent”).

Voor die 475 uren is er een specifieke solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Neutralisering in het 3e en 4e kwartaal 2022 beperkt tot de zorgsector

In het 2e kwartaal 2022 werden de uren studentenarbeid niet aangerekend op het contingent van 475 uren voor 2022, in zorgsector en onderwijs.  Zie onze Infoflash van 16 mei 2022

De maatregel wordt nog eens met twee kwartalen verlengd, maar enkel voor de zorgsector.  

In de zorgsector worden de uren studentenarbeid, gepresteerd in het 3e en 4e kwartaal 2022, verder geneutraliseerd d.w.z.  NIET aangerekend op het contingent (475 uren) van 2022.

De zorgsector afbakenen

De zorgsector is verspreid over verschillende types instellingen.  In de private sector op wordt de zorgsector geïdentificeerd op basis van het paritair comité, in de openbare sector op basis van de NACE-code.  De vaccinatiecentra en de centra voor contactopsporing worden toegevoegd aan het toepassingsgebied.

Private sector

PC 318: diensten voor gezins- en bejaardenhulp

PC 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en - diensten

PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

PC 322: uitzendsector en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de bovenvermelde paritaire comités

Openbare sector

NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996, 88999  

Private en openbare sector

Worden voor deze maatregel eveneens gerekend tot de zorgsector:

  • Private en openbare instellingen en centra belast met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • Private en openbare instellingen of diensten belast met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19,  voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Dimona

Het contingent wordt opgevolgd via de aangifte dimona, die specifiek is voor studenten (dimona “STU”).

Voor de zorgsector wordt de dimona “STU” in het 3e en 4e kwartaal 2022 gekoppeld aan een specifieke opvolging door de RSZ, analoog aan de toepassing voor de eerdere kwartalen met neutralisering:

  • De RSZ beheert een lijst (een bestand) met de individuele werkgevers die behoren tot de zorgsector, en koppelt die lijst aan de database dimona
  • Werkgevers van de zorgsector doen een gewone dimona “STU” met opgave van de te presteren uren
  • Bij registratie van een dimona STU controleert de database dimona of de indiener een werkgever is van de lijst “zorgsector”
  • Indien JA, dan worden de uren niet afgetrokken van het contingent van 475 uren
  • In de online teller met het beschikbare contingent worden de uren in de zorgsector geneutraliseerd
  • In de dmfa gebeuren de controles voor deze werkgevers/studenten rekening houdend met het feit dat het contingent niet vermindert met de aangegeven uren

Praktisch

De verlenging van de reglementering voor het 2een 3e  kwartaal is pas op 27 oktober aangenomen in de Kamer, en de RSZ heeft op dat ogenblik de tool “dimona” van de portaalsite aangepast. Tot eind oktober werden de uren van alle Dimona STU afgetrokken van het contingent, dus moet er voor bepaalde aangiftes Dimona in de zorgsector een rechtzetting gebeuren. Als algemene regel geldt: reeds ingediende dimona “STU” sinds 1 juli 2022 moeten niet opnieuw verricht worden, indien ze geregistreerd werden zonder foutboodschap van overschrijding contingent 2022. Aangiftes Dimona die deze foutboodschap wél kregen worden door de RSZ geselecteerd & bekendgemaakt via het sociaal secretariaat – ze moeten opnieuw verricht worden. 

 

Bron: Wetsontwerp houdende maatregelen ten behoeve van de personeelsschaarste in de zorgsector, Kamer doc. 2888, aangenomen 27 oktober

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.