Coronavirus: verlenging maatregel betreffende de werkhervatting voor tijdelijke werklozen en bruggepensioneerden

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 17/05/2022 - 13:11
Laatste update: 17/05/2022 - 13:14

Om het aantal arbeidskrachten in de zorg- en onderwijssector of bij werkgevers die een instelling/centrum exploiteren dat belast is met contactopsporing (om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken), hebben tijdelijke werklozen en bruggepensioneerden onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om het werk te hervatten bij deze werkgevers.

Deze tijdelijke maatregel, die oorspronkelijk tot 31 maart 2021 zou lopen en verschillende keren is verlengd, zou normaal gezien opnieuw worden verlengd tot 30 juni 2022.

De wettekst is op dit ogenblik nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Welke werknemer kan deze maatregel genieten?

Mogen het werk tijdelijk hervatten bij een hierboven beschreven (andere) werkgever:

  • De tijdelijke werkloze;
  • De werkloze met bedrijfstoeslag of bruggepensioneerde.

Hij blijft zijn werkloosheidsuitkeringen ontvangen tijdens de werkhervatting. Deze zullen evenwel met 1/4de worden verminderd.

Voor de werkloze met bedrijfstoeslag gelden ook de principes die van kracht waren voor een hervatting van het werk in een vitale sector (zie onze infoflash van 7/05/2020).

Om welke sectoren gaat het?

Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers in de zorg- en onderwijssector en op de werkgevers die een instelling/centrum exploiteren dat belast is met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Onder “zorgsector” wordt verstaan: openbare en private diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités: 318, 319, 330, 331, 332 en 322 (op voorwaarde dat de uitzendkracht in dienst is bij een gebruiker die tot een van de bovenvermelde paritaire comités behoort).

De definitie van de "zorgsector" is uitgebreid naar openbare of private instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de bestrijding van het coronavirus en dit voor alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie van het vaccinatiecentrum.

 

 

Bronnen: Wetsontwerp 2610 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding; Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, artikels 48 tot 50, B.S. 30.12.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.