Coronavirus: werklozen met bedrijfstoeslag (SWT)

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk mensen te kunnen tewerkstellen in de vitale sectoren. Eén van die maatregelen heeft betrekking op werklozen met bedrijfstoeslag (SWT).

Vitale sectoren

De vitale sectoren omvatten momenteel:

  • de landbouwsector (PC 144) indien de werknemer tewerkgesteld wordt op de gronden van de werkgever;
  • de tuinbouwsector (PC 145), met uitzondering van de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen;
  • het bosbouwbedrijf (PC 146);
  • de uitzendsector als de werknemers in de bovengenoemde sectoren tewerkgesteld worden. 

Deze lijst kan later aangevuld worden.

Werkhervatting

In principe mag de werkloze met bedrijfstoeslag geen beroepsactiviteit uitoefenen, noch als werknemer, noch als zelfstandige. Hij ontvangt immers een werkloosheidsuitkering en door een niet-toegestane activiteit uit te oefenen, loopt hij het risico te worden uitgesloten van het recht op die uitkering.

De cao nr. 17tricies staat echter toe dat de werkloze met bedrijfstoeslag een beroepsactiviteit hervat. In dat geval moet de werkloze afzien van zijn werkloosheidsuitkering. Hij behoudt het recht op de bedrijfstoeslag ten laste van zijn vroegere werkgever als hij die nieuwe activiteit bij een andere werkgever uitvoert.

Om ondernemingen in de vitale sectoren in staat te stellen voldoende werknemers tewerk te stellen, staat de regering toe dat bruggepensioneerde werknemers het werk hervatten met behoud van een deel van hun werkloosheidsuitkering. Daarvoor moet die tewerkstelling plaatsvinden in de vitale sectoren tussen 1 april en 31 mei 2020.

In plaats van de volledige werkloosheidsuitkering die overeenstemt met de gewerkte dagen te verliezen, zal de bruggepensioneerde werknemer slechts een kwart ervan verliezen. Als hij bv. in mei 4 dagen werkt, wordt het aantal dagen dat hij een werkloosheidsuitkering ontvangt met 1 dag verminderd, d.w.z. een kwart van 4 dagen. Als hij 10 dagen werkt, worden 2,5 dagen in mindering gebracht op zijn werkloosheidsuitkering.

Impact op de sociale bijdragen

De werkhervatting kan plaatsvinden bij een nieuwe werkgever of bij zijn voormalige werkgever die hem zijn bedrijfstoeslag betaalt, op voorwaarde dat hij tot een vitale sector behoort.

Als de werkloze met bedrijfstoeslag het werk hervat bij een andere werkgever dan degene die zijn bedrijfstoeslag betaalt, is dit een hervatting van type 1.

Als hij het werk hervat bij zijn voormalige werkgever, is dit normaal gesproken een hervatting van type 2. In het kader van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wordt deze hervatting ook beschouwd als een hervatting van type 1 van 1 april tot 31 mei 2020.

Bron: bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus  COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28 april 2020.

Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, B.S. 30 april 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.