Coronavirus: Nieuwe maatregelen voor het overbruggingsrecht

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 12min
Publicatiedatum: 19/03/2020 - 16:50
Laatste update: 04/01/2021 - 09:58

UPDATE 11/12/2020 - 12:00

 

De Commissie Sociale Zaken heeft op dinsdag 17 maart de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen worden genomen voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken (derde pijler overbruggingsrecht) naar aanleiding van het coronavirus COVID-19.

Het overbruggingsrecht (=gedwongen stopzetting) wordt, in het kader van deze tijdelijke crisismaatregelen, toegekend voor de volgende maanden.

Nieuw: Wil u een aanvraag indienen voor de maand oktober? Gebruik ons specifiek onlineformulier!

Indien u voor de maand juli nog geen aanvraag heeft ingediend, kan u dit alsnog doen, aan de hand van dit formulier.

Indien u voor de maand augustus nog geen aanvraag heeft ingediend, kan u dit alsnog doen, aan de hand van dit formulier.

Indien u voor de maand september nog geen aanvraag heeft ingediend, kan u dit alsnog doen, aan de hand van dit formulier.

Ga naar het onlineformulier voor de maand oktober.

We onderscheiden 2 types activiteiten voor de toepassing van deze maatregelen: 

 1. Zelfstandigen waarvan de activiteiten gelimiteerd zijn door de dringende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het virus, hebben automatisch recht op de overbruggingsvergoeding voor de maanden maart, april en mei 2020.

Over welke activiteiten gaat het?

 • De volledige HORECA-sector en de restauranthouders die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur) maar die geen dienstverlening ter plaatse meer kunnen aanbieden;
 • Zaakvoerders van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten;
 • Handelaars die in het weekend moeten sluiten door de nieuwe lockdownmaatregelen;
 • Kappers;
 • Bouwsector;
 • Elke andere activiteit die gevolgen ondervindt van de gezondheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, zoals privé- of openbare activiteiten van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard.
 • Specifiek geval: boekhandels hebben, zonder voorwaarde, recht op de uitkering van de maand maart, maar voor de maand april moeten zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken (cf. punt 2 hieronder). Dit betekent dus dat voor de maand april 2020 een nieuwe aanvraag overbruggingsrecht moet ingediend worden.

Voor deze sectoren speelt het geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

 

 1. De andere sectoren

De zelfstandigen die door het coronavirus COVID-19 werden gedwongen hun activiteiten te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in elk van deze maanden, kunnen aanspraak maken op de vergoeding.

Hiervoor moet de onderbreking volledig zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken door de afwezigheid van werknemers omdat deze in quarantaine werden geplaatst;
 • Alle zelfstandige zorgberoepen die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen;
 • Bedrijfsleiders of bestuurders die door deze maatregelen hun onderneming volledig of minstens 7 opeenvolgende dagen moesten sluiten, ook indien zij nog een bezoldiging ontvangen van de vennootschap (met inbegrip van voordelen van alle aard); 
 • Onderbroken leveringen;
 • Een sterke daling van de activiteit (minder reservaties, verminderde bezettingsgraad, toename van annulaties, enz.) waardoor het niet meer rendabel is om de zaak open te houden.

Indien u beslist om vrijwillig uw activiteit te onderbreken omdat u aanzienlijk minder klanten heeft door de epidemie van het coronavirus en het momenteel niet meer rendabel is om uw zaak open te houden, dan kan u genieten van het overbruggingsrecht.

In dit geval moet uw aanvraag vergezeld zijn van een verklaring op eer.

Wie kan van het overbruggingsrecht genieten en voor welk bedrag?

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op de volledige maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep

 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) en die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).

 

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op een gedeeltelijke maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro;
 • Zelfstandigen die genieten van de toepassing van art. 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 7.330,52 euro;
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 645,85 euro (zonder gezinslast) of 807,05 euro (met gezinslast).

Opgelet: Indien de som van uw vervangingsinkomen en de financiële overbruggingsvergoeding hoger is dan 1.614,10 euro, zal het maandelijks bedrag van de financiële overbruggingsvergoeding verminderd worden tot dit bedrag.

Voorbeeld: Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt van 1.100 euro, heeft u recht op een overbruggingsvergoeding van maximum 514,10 euro.

Versoepeling van de voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht

Er gelden voor deze tijdelijke maatregelen bijkomende specifieke versoepelingen op de normale regels van het overbruggingsrecht.

 • Er wordt niet meer vereist om meer dan 4 kwartalen zelfstandige in hoofdberoep te zijn, noch 4 kwartaalbijdragen effectief betaald te hebben.
 • De voorwaarde om in België zijn hoofdverblijfplaats te hebben, is uitzonderlijk niet langer vereist in het kader van deze tijdelijke crisismaatregel, op voorwaarde dat de betrokken zelfstandigen hun sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep in België verschuldigd zijn.
 • Het overbruggingsrecht wordt toegekend zelfs indien u in het verleden al heeft genoten van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (naargelang van het geval, 12 maanden of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen.
 • Het is niet nodig om een attest van de RVA te vragen, dat vermeldt dat u niet an werkloosheidsuitkeringen geniet.
 • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist. Uw verklaring, waarin u vermeldt dat u personen ten laste heeft, volstaat.

De andere voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht blijven ongewijzigd.

 

Specifieke voorwaarden voor de maand mei

Indien u van het overbruggingsrecht heeft genoten voor de maanden maart en/of april, worden volgende modaliteiten voorzien voor de maand mei:

 • Voor alle klanten die verplicht zijn om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, wordt de maatregel stilzwijgend verlengd voor de maand mei.
 • Voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit vrijwillig onderbreken, wordt de maatregel ook stilzwijgend vernieuwd voor de maand mei. Maar opgelet! Indien u in dit geval bent, moet u ons zo snel mogelijk informeren indien u uw zelfstandige activiteit in de maand mei niet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt!

 

Specifieke voorwaarden voor de maand juni

Indien u verplicht bent om in juni uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de coronacrisis, kan u voor deze periode genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Hoe doet u dit ? 

U moet in elk geval een nieuwe aanvraag indienen :

 • Indien u verplicht bent om uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, moet u op het formulier enkel vermelden dat uw sector behoort tot de sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen.
 • Indien u uw activiteit vrijwillig onderbreekt, moet u vermelden dat uw situatie niet gewijzigd is ten opzichte van de vorige maanden en dat u uw activiteit in juni ook minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zult onderbreken om dezelfde redenen als in maart, april en mei.

Opgelet, voor de maand juni mag er geen rekening gehouden worden met de opgelegde maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.  Sectoren die hun zelfstandige activiteit opnieuw mogen opstarten, mits beperkingen inzake social distancing, zoals winkels, kappers en bouwondernemingen, kunnen voortaan enkel van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten indien zij hun zelfstandige activiteit omwille van Covid-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken (ook al vielen zij in de voorbije maanden wél onder de 'verplichte' sluitingen).

 

 

Aangepaste verlenging van de crisismaatregel voor de maanden juli en augustus

De tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden juli en augustus, voor alle zelfstandigen die niet in staat zijn om hun activiteit opnieuw te starten.

- Ofwel valt uw zelfstandige activiteit onder één van de sectoren die nog uitdrukkelijk worden beoogd door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft opgelegd (luik « verplichte onderbreking »), ofwel hangt uw activiteit af van één van deze sectoren en bent u nog steeds verplicht om te onderbreken. In dat geval kan u van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht genieten voor de maanden juli en/of augustus 2020.

Het gaat meer bepaald om volgende sectoren:

 • Discotheken en dancings
 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, behalve indien privaat

Naar aanleiding van de verstrenging door de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli 2020, komen bepaalde sectoren opnieuw in aanmerking voor een verplichte sluiting:

 • Evenementensector: De organisatie van evenementen, in ruime zin, en de activiteiten die hiervan afhankelijk zijn, worden beperkt door het ministerieel besluit van 30 juni 2020 (maximum 100 personen binnen en 200 personen buiten).

De feestsector, de sector van bedrijfsevenementen, weddingplanners, eigenaars van feest- en evenementenzalen, enz… werden in die mate beperkt in hun activiteit, dat zij praktisch moesten stopzetten. Daarom moeten de evenementensector in ruime zin en de activiteiten die ervan afhankelijk zijn, vallen onder de volledige of gedeeltelijke verplichte onderbreking (geen minimumduur van de onderbreking vereist).

Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die nog volledig verboden zijn, kunnen hun activiteit omvormen door bijvoorbeeld kleinere evenementen te organiseren (zomerbars, kleine festivals, …). Een dergelijke omvorming is geen beletsel voor de verdere toekenning van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht.

 • Artiesten
 • Foorkramers
 • Nachtwinkels
 • Chicha-bars: Het feit nog enkel drank te serveren in deze etablissementen, is geen beletsel voor de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht (omvorming naar toegelaten activiteit).

- Ofwel werd uw zelfstandige activiteit niet expliciet beoogd door de sluitingsmaatregelen, maar bent u toch gedwongen om uw activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken (luik « vrijwillige onderbreking »). In dat geval kan u in juli en/of augustus 2020 nog de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht inroepen en moet u met objectieve elementen aantonen dat er een duidelijk oorzakelijk verband is tussen de onderbreking en COVID-19 (bijvoorbeeld een verlieslatende activiteit waardoor het inkomen laag is, een quarantaine, een heel trage heropstart van de activiteit, …). Opgelet ! Dit luik van de tijdelijke maatregel eindigt op 31 augustus 2020.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor juli.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor augustus.

 

Verlenging van het luik “verplichte onderbreking” van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor de maanden september tot december

Vrijdag 31 juli 2020 heeft de Ministerraad de verlenging goedgekeurd van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht:

Alleen het luik « verplichte onderbreking » van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

Deze verlenging is bestemd voor zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit onderbroken of beperkt is wegens de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad of voor zelfstandigen van wie de activiteit afhangt van deze sectoren en waarvoor zij nog steeds gedwongen zijn om deze te onderbreken, ongeacht de duur van de verplichte onderbreking.

Op dit ogenblik gaat dit voornamelijk over zelfstandigen in de evenementensector in de ruime zin of om zelfstandigen die van deze sector afhankelijk zijn. Zelfstandigen die normaal gezien evenementen organiseren die in september (en eventueel in de volgende maanden) nog verboden zijn, kunnen hun zelfstandige activiteit aanpassen door bijvoorbeeld events te organiseren van geringe omvang (bijvoorbeeld zomerbars, kleinschalige festivals, …). Een dergelijke aanpassing heeft geen invloed op de verdere toekenning van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht.

De artiesten, de foorkramers, de chicha-bars en de nachtwinkels komen ook in aanmerking voor deze maatregel.

In dit stadium blijven de toekenningsvoorwaarden ongewijzigd.

Opgelet! Het luik « vrijwillige onderbreking » van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht wordt niet verlengd en eindigt op 31 augustus 2020. Het ging hier over de situatie waar u 7 opeenvolgende dagen van stopzetting van activiteit moest aantonen en bewijzen dat er een duidelijke link was tussen de vermindering van uw activiteit en Covid 19, dat uw activiteit verlieslatend was of dat u in quarantaine moest gaan.

 

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor september.

 

Verdubbeling van de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen onderbreking) voor de maanden oktober tot december 2020

Wie komt in aanmerking?

 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die gedwongen worden hun zelfstandige activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken, op voorwaarde dat hun activiteiten rechtstreeks behoren tot de activiteiten zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en door elk ander daaropvolgend ministerieel besluit.
 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten rechtstreeks bedoeld door het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en elk ander daaropvolgend ministerieel besluit én die hun activiteiten volledig onderbreken tijdens de periode van gedwongen onderbreking bedoeld in voormeld ministerieel besluit (in principe 4 weken vanaf 19 oktober 2020).  Opgelet: Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit maar gedeeltelijk onderbreken, komen alleen in aanmerking voor het bedrag van de enkele uitkering.

De verdubbeling geldt ook voor de zelfstandigen in bijberoep en de actief gepensioneerde zelfstandigen.

Om nog meer te weten, consulteer onze tekst die in real time wordt bijgewerkt.

Partena Professional staat meer dan ooit aan uw zijde!

Ontdek ons dossier "Coronavirus"

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.