Coronavirus: de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 10/03/2020 - 16:55
Laatste update: 13/03/2020 - 09:49

Door de Coronavirus-epidemie kunnen veel ondernemingen niet meer normaal functioneren. Catherine Mairy, juridisch experte, legt alles uit. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De werkgever kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • als de toevoer niet meer verzekerd is;
  • als de werknemer in het buitenland vastzit door een annulering van zijn vlucht/trein of door een quarantainemaatregel;
  • als de werknemer in België in quarantaine wordt geplaatst na zijn terugkeer uit een risicogebied.

De formaliteiten die nageleefd moeten worden, staan beschreven op de website van de RVA.

Als de RVA de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht erkent, zullen de betrokken werknemers (arbeiders en/of bedienden) tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten ten belope van 70 % van het geplafonneerd brutoloon (percentage van toepassing tot 30 juni 2020).

Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken

De werkgever kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken als het aantal klanten, de productie, de omzet, de bestellingen, enz. daalt/dalen.

De voorwaarden en formaliteiten die moeten worden nageleefd, worden beschreven op de website van de RVA; ze variëren naargelang de betrokken werknemers het statuut van arbeider of bediende hebben (in het laatste geval moet de onderneming in moeilijkheden zijn (erkend zijn als in moeilijkheden).

De bepalingen die, in voorkomend geval, door de activiteitensector zijn vastgesteld met betrekking tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen, moeten ook worden nageleefd.

Als die voorwaarden en formaliteiten zijn nageleefd, zullen de betrokken werknemers (arbeiders en/of bedienden) tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten ten belope van 70 % van het geplafonneerd brutoloon (percentage van toepassing tot 30 juni 2020).

Opgelet! In afwachting van het eventueel voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, kan de onderneming ook een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Andere organisatie van het werk

Als de werknemer uit een risicogebied terugkeert of in contact is gekomen met een persoon die uit een risicogebied terugkeert, kan de werkgever, als die werknemer kennelijk niet besmet lijkt te zijn door het coronavirus, hem voorstellen om het werk tijdelijk anders te organiseren:

  • telewerk;
  • andere lokalen;
  • enz.

Voor zover dergelijk voorstel gericht is op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de werkplek, zou de betrokken werknemer dit, naar onze mening, moeilijk kunnen weigeren.

Als de werkgever geen andere organisatie van het werk kan invoeren en de werknemer om gezondheidsredenen ‘dwingt’ thuis te blijven, zal de werkgever de werknemer het normale loon moeten betalen, tenzij de werknemer instemt met het opnemen van vakantiedagen.

Opgelet! In deze gevallen dient de werkgever voorzichtig te werk te gaan of hij loopt het risico dat hem impliciet ontslag verweten wordt.

De andere preventiemaatregelen worden beschreven op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Gewaarborgd loon

Als de werknemer besmet is met het coronavirus, moet de werkgever hem gewaarborgd loon betalen. De werknemer moet dan wel aan zijn verplichtingen inzake arbeidsongeschiktheid voldaan hebben (verwittiging, voorleggen van een geneeskundig getuigschrift).

 

Meer info over de impact van het coronavirus?

 

Raadpleeg onze infoflashes van 11 maart 2020 en van 12 maart 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.