Bijkomende toeslag bij tijdelijke werkloosheid: verduidelijking

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 25/01/2024 - 14:51
Laatste update: 25/01/2024 - 14:54

Sinds 1 januari 2024 hebben tijdelijk werkloos gestelde werknemers recht op een bijkomende toeslag.

Deze toeslag is in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden verschuldigd.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft hierover meer toelichting (verduidelijking) gegeven.

We vatten dit hieronder samen.

Bedrag van de bijkomende toeslag

De bijkomende toeslag bedraagt € 5 voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

De vraag stelde zich hoe het aantal dagen die gedekt worden door een tijdelijke werkloosheidsuitkering berekend moest worden.

De FOD WASO beantwoordt die vraag door de formules te verduidelijken die toegepast moeten worden op basis van de categorie van de tijdelijk werkloos gestelde werknemer; het resultaat stemt overeen met het aantal dagen gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de loop van de maand.

Opgelet! Er wordt nog verduidelijking verwacht over bepaalde punten in verband met de toepassing van deze formules. Zodra we meer weten, verneem je dat van ons.

  1. Voor een voltijdse werknemer of een deeltijdse werknemer met behoud van rechten die geen inkomensgarantie-uitkering geniet: (P X 6) / Q

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid van de werknemer in die maand

Q = aantal arbeidsuren per week van de werknemer zonder tijdelijke werkloosheid (= gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer, eventueel verhoogd met de betaalde uren inhaalrust in het kader van een vermindering van de arbeidsduur)

Opmerking - Wanneer de decimaal van het resultaat minder dan 0,25 bedraagt, wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond; wanneer de decimaal gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,25 zonder 0,75 te bereiken, wordt het resultaat naar 0,50 afgerond; wanneer de decimaal gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,75, wordt het resultaat naar de hogere eenheid afgerond.

  1. Voor een deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering geniet: (P X 6) / S

P =  aantal uren tijdelijke werkloosheid van de werknemer in die maand

S = aantal arbeidsuren per week van een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer (= gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemer, eventueel verhoogd met de betaalde uren inhaalrust in het kader van een vermindering van de arbeidsduur)

Opmerking - Wanneer de decimaal van het resultaat minder dan 0,25 bedraagt, wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond; wanneer de decimaal gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,25 zonder 0,75 te bereiken, wordt het resultaat naar 0,50 afgerond; wanneer de decimaal gelijk is aan of meer bedraagt dan 0,75, wordt het resultaat naar de hogere eenheid afgerond.

  1. Voor een vrijwillig deeltijdse werknemer: (P X 12) / S

P =  aantal uren tijdelijke werkloosheid van de werknemer in die maand

S = aantal arbeidsuren per week van een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer (= gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemer, eventueel verhoogd met de betaalde uren inhaalrust in het kader van een vermindering van de arbeidsduur)

Opmerking - De decimaal van het resultaat wordt naar de hogere of de lagere eenheid afgerond, naargelang hij al dan niet 0,50 bereikt.

Opgelet! Dezelfde formules worden gebruikt om de dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering te bepalen vanaf wanneer de werknemer recht heeft op de bijkomende toeslag (zie hieronder).

Voorwaarden gekoppeld aan de werknemer

Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, heeft recht op de bijkomende toeslag:

  • vanaf de 1e dag tijdelijke werkloosheid gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering wanneer zijn brutoloon niet hoger is dan € 4.000 per maand;
  • vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering, met uitzondering van dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, in hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever wanneer zijn brutoloon hoger is dan € 4.000 per maand.

De vraag stelde zich hoe het bedrag van het maandloon van de werknemer berekend moest worden.

De FOD WASO beantwoordt die vraag door te verwijzen naar het theoretisch loon dat werd ingevoerd in de ASR werkloosheid scenario 5.

Met andere woorden, het is het bedrag van het theoretisch loon dat werd ingevoerd in de ASR werkloosheid scenario 5 dat de dag (gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering) bepaalt vanaf wanneer de werknemer recht heeft op de bijkomende toeslag.

De FOD WASO verduidelijkt ook dat het bedrag van € 4.000 niet geproratiseerd moet worden volgens de duur van de arbeidsprestaties in geval van deeltijdse tewerkstelling.

Geen bijkomende toeslag

De werknemer heeft geen recht op de bijkomende toeslag als hij, bij tijdelijke werkloosheid, krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst (in de sector of onderneming), een percentage van zijn loon ontvangt dat hem een bedrag waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij de bijkomende toeslag had ontvangen.

De vraag stelde zich of hetzelfde geldt wanneer een dergelijke regeling voorzien is in het arbeidsreglement of in een individuele overeenkomst.

De FOD WASO antwoordt daarop bevestigend.

Met andere woorden, de werknemer heeft geen recht op de bijkomende toeslag als hij, bij tijdelijke werkloosheid, een percentage van zijn loon ontvangt dat hem een bedrag waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij de bijkomende toeslag had ontvangen, en dit krachtens:

  • hetzij het arbeidsreglement,
  • hetzij een individuele overeenkomst.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.