Bedrijfswagens: daar zijn de referentie-CO2-uitstoten voor 2024!

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 02/02/2024 - 12:09
Laatste update: 02/02/2024 - 14:22

Als je een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan je werknemers ontstaat er een belastbaar voordeel wanneer zij deze wagen gebruiken voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor 2024 te berekenen, de referentie-CO2-uitstoot, is eindelijk gekend na wekenlange onderhandelingen binnen de federale regering. Om tot een akkoord te komen was het noodzakelijk te sleutelen aan de fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding en een extra tussenkomst van de federale overheid in het treinabonnement in te voeren.

Forfaitaire raming van het voordeel

Het voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen wordt berekend volgens volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage.

Voor elektrische bedrijfswagens bedraagt het CO2-percentage steeds 4 %. Voor de andere bedrijfswagens wordt het CO2-percentage bepaald aan de hand van de zogenaamde referentie-CO2-uitstoten.

Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks in een koninklijk besluit vastgelegd.

Wat gebeurde er begin 2024?

De referentie-CO2-uitstoten voor 2024 worden bepaald in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. De gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de voertuigen die als nieuw zijn ingeschreven.

Tot nu werd bij de bepaling van de referentie-CO2-uitstoten enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden van wagens. Daardoor zouden de referentie-CO2-uitstoten fors dalen in 2024, met een significante stijging van het voordeel van alle aard tot gevolg voor bedrijfswagens met een diesel-, benzine-, lpg- of aardgasmotor (of hun hybride versies).

Daarom besliste de federale regering om de bepaling van de referentie-CO2-uitstoten vanaf inkomstenjaar 2024 te moderniseren. Voor wagens waarvan de NEDC-emissie bekend is, wordt rekening gehouden met de NEDC-waarde; voor wagens waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt rekening gehouden met de WLTP-emissie. Voor elektrische wagens wordt rekening gehouden met een 0-uitstoot.

Referentie-CO2-uitstoten voor 2024

Door de nieuwe berekeningsmethode bedragen de referentie-CO2-uitstoten voor 2024:

  • 78 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor (in 2023: 82 g/km);
  • 65 g/km voor voertuigen met een dieselmotor (in 2023: 67 g/km).

Voor deze referentie-CO2-uitstoten geldt een CO2-basispercentage van 5,5 %. Is de werkelijke uitstoot van het voertuig hoger/lager dan de referentie-CO2-uitstoot, dan vermeerdert/vermindert het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram. Het CO2-percentage moet minimaal 4 % zijn en kan maximaal 18 % bedragen.

De nieuwe berekeningsmethode zorgt voor een daling van de referentie CO2-uitstoten in vergelijking met 2023. Dit zorgt voor een stijging van het belastbaar voordeel alle aard voor de bedrijfswagen met een verbrandingsmotor. Door de nieuwe berekeningsmethode is de daling echter veel minder sterk en de stijging van het belastbaar voordeel bijgevolg ook beperkter.

En concreet?

We nemen het voorbeeld van een bedrijfswagen van het type BMW X1, diesel, nieuw, cataloguswaarde € 45.600, CO2-uitstoot 128 g:

  • in 2023 (referentie CO2-uitstoot = 67) bedroeg het gemiddelde maandelijkse belastbare voordeel alle aard € 377 (jaarlijks belastbaar voordeel = € 4.533);
  • in 2024 (referentie-uitstoot = 65) bedraagt het gemiddelde maandelijkse belastbare VAA (zonder de eventuele degressiviteit van de cataloguswaarde van het voertuig) bedraagt € 384 (jaarlijks belastbaar voordeel = € 4.612).

De beperkte verlaging van de referentie-CO2-uitstoot, van 67 naar 65, zorgt ook voor een beperkte stijging van het belastbare voordeel van alle aard (€ 79 op jaarbasis).

Compensatiemaatregelen

Om de nieuwe berekeningswijze van de referentie-CO2-uitstoten te compenseren werd beslist:

  • om het jaarlijks plafond van de fiscale vrijstelling voor de fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer op te trekken van € 2.500 naar € 3.500 per jaar. Voor meer info over de fiscale vrijstelling verwijzen we naar onze infoflash van 17 januari 2024;
  • dat de federale overheid een extra tegemoetkoming toekent aan werknemers die met de trein naar het werk gaan maar geen beroep kunnen doen op de zogenaamde derdebetalersregeling.  De voorwaarde is wel dat de werkgever ook extra tussenkomt in de kostprijs van het abonnement.

We volgen de ontwikkelingen van deze maatregelen op de voet. Van zodra we meer concrete informatie hebben verneem je dat van ons.  

Bronnen: Persbericht minister van Financiën, verschillende persberichten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.